UCrystal, owayelixhoba lokuxhatshazwa ngesondo esengumntwana, ubalisa indlela oko kufundiswa yiBhayibhile okwamnceda ngayo wazakhela ubuhlobo noYehova uThixo waza waphila ubomi obunenjongo.