Yiva ibali lendoda eyimfama, eye yancedakala kukufumana iBhayibhile ngeBraille.