AmaNgqina kaYehova anika nabani na ofuna ukufunda iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele.

Nangona imibutho eyahlukahlukeneyo iprinta iiBhayibhile nezinye iinguqulelo ezininzi, ubuhlwempu neyantlukwano kunqulo kubangela ukuba abantu abaninzi bangazifumani iiBhayibhile ngolwimi lwabo. AmaNgqina kaYehova anika abantu iNguqulelo Yehlabathi Elitsha epapashwe ngeelwimi ezingaphezu kwe-115.

Nantsi eminye imizekelo:

 • ERwanda: USilvestre noVenantie, abanabantwana abane bathi: “Sihlupheke kakhulu, asikwazi nokuthenga iiBhayibhile ezisonelayo apha endlini. Kodwa ngoku, sonke sineNguqulelo Yehlabathi Elitsha ngesiKinyarwanda, yaye siyifunda kunye yonke imihla.”

  Omnye umfundisi waseTshetshi ohlala kwelo lizwe wathi: “Ndiyiva kakuhle le Bhayibhile. Ibhetele kakhulu kunazo zonke iiBhayibhile endakha ndazifunda. AmaNgqina kaYehova anomdla ngokwenene ebantwini!”

 • KwiDemocratic Republic of the Congo: Ezinye iicawa ziye zala ukuthengisela amaNgqina kaYehova iiBhayibhile zesiLingala​—⁠olunye lwezona lwimi zisetyenziswayo kweli lizwe.

  Ayimangalisi ke ngoko into yokuba, ukususela oko yakhululwayo iNguqulelo Yehlabathi Elitsha yesiLingala, amaNgqina aseCongo aye azimisela ukuyisebenzisa nokuyinika abantu. Phofu, le Nguqulelo Yehlabathi Elitsha iye yabangela umdla kakhulu ebantwini kangangokuba xa yayikhululwa kwindibano yamaNgqina kaYehova, namapolisa awayelapho ayeme emgceni efuna ukuzifumanela ezawo.

 • EFiji: IiBhayibhile zesiFiji zibiza kakhulu kangangokuba kwixa elidluleyo amaNgqina kaYehova amaninzi ebesebenzisa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha yesiNgesi. Noko ke, ngo-2009, abantu baseFiji bafumana iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo ZamaKristu ZesiGrike (iTestamente Entsha) ngolwimi lwabo.

  Enye indoda yayithanda kakhulu indlela ecace ngayo iNguqulelo Yehlabathi Elitsha yesiFiji kangangokuba yacela eyayo. AmaNgqina alapho ayixelela ukuba ezinye iiBhayibhile ziza kufika kwisithuba esingangenyanga, ngoko kuza kufuneka ilinde. Ayizange ifune ukulinda, ngoko yaya kuyithatha kwelinye iNgqina elikumgama oziikhilomitha ezingaphezu kwe-35. Le ndoda yathi: “Le nguqulelo ibhetele kakhulu kunale siyiqhelileyo. Icacile yaye kulula ukuyiqonda.”

 • EMalawi: Emva kokuba uDavide eqalise ukufunda namaNgqina kaYehova, amaBhaptizi aya kuhlutha iBhayibhile awayemnike yona. Ngoko ke, ukukhululwa kweNguqulelo Yehlabathi Elitsha yesiChichewa yaba yinto ekwakukudala eyifuna uDavide.

  Ekubeni iiBhayibhile zibiza kakhulu eMalawi, uDavide wayezibuza ukuba angayifumana njani enye. Kodwa xa wanikwa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha, wathi: “Ngoku ndineBhayibhile ebhetele kanale bendinayo!”

Kwiminyaka engaphezu kweyi-60 eyadlulayo, xa kwakukhululwa inxalenye yokuqala yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha yesiNgesi kwindibano eyayikwiSixeko saseNew York, abaphulaphuli baxelelwa oku: “Yifundeni yonke. Niyifundisise . . . Yinikeni abanye.” Ukuze akwenze oko, amaNgqina kaYehova aye apapasha iiBhayibhile zeNguqulelo Yehlabathi Elitsha ezingaphezu kwezigidi eziyi-175. Ukongezelela, ngoku unokuzifundela iBhayibhile kwi-intanethi ngeelwimi ezimalunga neziyi-50.