“Kwaba ngathi uYehova umamele iintliziyo zabazali.” Omnye utata waseMalaysia wazichaza ngaloo ndlela iividiyo ezinomxholo othi, Yiba Ngumhlobo KaYehova.

Ukususela ekukhululweni kwezi vidiyo, amaNgqina kaYehova aye enza ezinye iividiyo ezisibhozo ezinoSihle nentsapho yakowabo. Ezi vidiyo zifumaneka ku-jw.org, zifundisa abantwana iindlela zokuziphatha nangoThixo, njengesizathu sokuba kungafuneki babe ngamasela nendlela yokuthandaza kuThixo.

Ividiyo yokuqala sele iguqulelwe ngeelwimi eziyi-131 ibe inceda abantwana ehlabathini lonke.

Bakuvuyela Ukuyifumana

Umama onabantwana abahlanu wabhala wathi: “Ukususela ekuyifumaneni kwethu kwiveki ephelileyo le DVD ithi, Phulaphula, Thobela Uze Usikelelwe, sele siyibukele izihlandlo ezimalunga neziyi-50.”

UMillie, oneminyaka eyi-12 nohlala eNgilani, unomntakwabo uThomas, oneminyaka eyi-15 oneDown syndrome. UMillie uthi: “UThomas uneevidiyo zikaSihle kwi-iPad yakhe ukuze akwazi ukubukelisa abahlobo bakhe esikolweni. Uyazithanda iingoma ibe kangangendlela azicula kamnandi ngayo, omnye udade wade walila. Kuyavuyisa ukumbukela.”

UAva, othi xa ezichaza uneminyaka esibhozo, iinyanga ezisithoba neentsuku eziyi-25, uthi: “USihle nodadewabo bayakwazi ukufundisa abantwana.”

UMikaylah uthi: “Ndineminyaka esixhenxe. Enkosi ngeDVD ethi, Phulaphula, Thobela Uze Usikelelwe. Indifundisa ukumamela abazali bam kuba oko kuyamvuyisa uYehova.”

Iyafundisa

Omnye umfana ozoba oopopayi ongelilo iNgqina likaYehova wabukela ividiyo ethi, Abulunganga Ubusela. Wachukumiseka akuva ukuba aba popayi benziwa liqela elincinane labazobi. Wathi: “Ndazi abantu abasebenzela izitudiyo ezinkulu nezincinane zokuzoba oopopayi ibe ndikhe ndifune ukwazi ukuba kunjani ukusebenza kwiindawo ezinjalo. Ekugqibeleni, wonke umsebenzi wabo onzima uphela usiba yinto ehlekisa abantu iiyure nje ezimbalwa, kube kuphelele apho. Oopopayi benu bona bayabutshintsha ubomi babantwana, babafundisa okulungileyo baze babancede benze izigqibo ezifanelekileyo. Nenza into entle nenceda abantu.”

Abazali emhlabeni wonke bayavumelana nala mazwi. Omnye umama wathi: “Unyana wam oneminyaka emithathu, uQuinn, wayebukele ividiyo ethi, Ukuba Ngumhlobo KaYehova. Kwathi kusenjalo, wandijonga, wabeka isandla sakhe esifubeni waza wathi: ‘Mama, kuyandivuyisa ukubukela le vidiyo.’ ”