“Ndifun’ uye kwizitudiyo zethu eziseColumbia eNew York City, ucule enye yeengoma zethu. Baza kuyirekhoda. Ungaxeleli mntu ke ngale nto.”

UWilliam Mockridge

UWilliam Mockridge wasenza esi sabelo awacelwa kuso nguCharles Taze Russell ngasekupheleni kuka-1913. * Loo ngoma yayifumaneka kwidiski enkulu yaye abanye babeyazi njenge-“Sweet By-and-By.” Kamva uWilliam weva ukuba le ngoma iza kusetyenziswa kwi-“Photo-Drama of Creation,” eyenziwa ngeentetho ezirekhodiweyo nomculo odityaniswe nemifanekiso. Yadlalwa eNew York City ngoJanuwari ka-1914.

Le ngoma kaWilliam yayiyenye phakathi kwezingaphezu kweziyi-50 ezazidlalwa kwi-“Photo-Drama” yesiNgesi. Nangona uninzi lweengoma ezazisetyenziswa zazisuka kwabanye abantu, ezimbalwa zazo kuquka le kaWilliam, zaqanjwa zaza zaculwa ngaBafundi BeBhayibhile besebenzisa iculo labo elithi, Hymns of the Millennial Dawn.

Ukuphulaphula Amazwi

Kangangeminyaka emininzi, amaNgqina ayesebenzisa iingoma ezibhalwe ngabanye. Kodwa ke xa kuyimfuneko, ayewatshintsha amazwi ukuze avisisane neZibhalo.

Ngokomzekelo, enye ingoma eyayidlalwa kwi-“Photo-Drama” eyayinomxholo othi, “Our King Is Marching On,” yayisuka kwethi, “Battle Hymn of the Republic.” Le ngoma inamazwi athi: “Amehlo am alubonile uzuko lokuza kweNkosi.” Kodwa ke aBafundi BeBhayibhile bawatshintsha amazwi ayo aza athi: “Amehlo am alubonile uzuko lobukho beNkosi.” Olu tshintsho luhambisana nenkolelo yabo ethi ulawulo lukaYesu Kristu lwalungaquki nje ukuza kodwa luquka nobukho bakhe kangangexesha elithile.—Mateyu 24:3.

Kwiculo lika-1966 elalisithi, Singing and Accompanying Yourselves With Music in Your Hearts, amaNgqina asusa zonke iingoma ezaziwayo ukuba zisuka kwabanye abantu okanye ezicaweni. Ngaloo nyaka, amaNgqina ahlanganisa iqaqobana labadlali bezixhobo zomculo aza arekhoda iingoma eziyi-119 zeli culo. Amabandla ayedlala ezi ngoma xa ecula ezintlanganisweni yaye amanye amaNgqina ayezidlalela xa esemakhayeni awo.

Ngo-2009, amaNgqina kaYehova aba neculo elitsha elithi, Culela UYehova. Eli culo lirekhodwe ngeelwimi ezininzi. Ngo-2013, amaNgqina aqalisa ukwenza iividiyo zomculo zabantwana. Enye inomxholo othi, Thandaza Nanini Na. Abantu abandwendwela u-jw.org badawunlowuda iingoma izihlandlo ezininzi nyanga nganye.

Abaninzi baye babulela ngokwenziwa kwezi ngoma. Elinye ibhinqa elinguJulie labhala lathi ngeculo elithi, Culela UYehova: “Zimnandi ezi ngoma! Xa ndindodwa ndiye ndidlale ezi zichaza indlela endivakalelwa ngayo. Ngoku ndiyabona ukuba ubuhlobo bam noYehova buyomelela, yaye ndizimisele ukuzilahlela nofele kuye.”

UHeather, ongumama wonyana oneminyaka esixhenxe nentombi eneminyaka esithoba, wabhala wathi ngevidiyo ethi, Thandaza Nanini Na: “Iye yabanceda abantwana bam bakwazi ukuthandaza, xa kuqala usuku, xa luphela, nanini na befuna ukuthetha noYehova.”

^ isiqe. 3 UCharles Taze Russell (1852–1916) wayekhokela aBafundi BeBhayibhile, igama awayesaziwa ngalo amaNgqina kaYehova ngoko.