Ekuqaleni kakuJanuwari 2013, uVukani! neMboniselo kawonke-wonke ziza kuyeka ukuba namaphepha ayi-32 kodwa aza kuba yi-16.

Ngenxa yokuba ezi magazini ziza kuba namaphepha ambalwa, abaguquleli baza kutsho bakwazi ukuziguqulela ngeelwimi ezingakumbi. Ngokomzekelo, uVukani! kaDisemba 2012 wawuguqulelwa ngeelwimi eziyi-84, yona iMboniselo kaDisemba 2012 yayiguqulelwa ngeelwimi eziyi-195. Kodwa ukususela ngoJanuwari 2013, uVukani! uguqulelwa ngeelwimi eziyi-98, yona iMboniselo ngeziyi-204.

Yona iMboniselo efundisayo iza kuqhubeka inamaphepha ayi-32.

Amaphepha Aprintwayo Ambalwa—AweIntanethi Maninzi

Utshintsho kwiimagazini zethu luza kubangela ukuba iwebhsayithi yethu ethi www.jw.org yahluke ngeendlela ezimbini.

  1. Amanye amanqaku ebesiwafumana kwezi magazini aza kuba kule webhsayithi. Ngokomzekelo, kwiMboniselo kawonke-wonke iza kuba lelithi, “Inqaku Labantu Abaselula,” “Izifundo Endizifunda EBhayibhileni” nengxelo yabaphumelele eGiliyadi, kuVukani! iza kuba lelithi “Khanikhe Nizikhumbuze Njengentsapho” nelithi “Ulutsha Luyabuza.”

  2. IMboniselo noVukani! ziza kufumaneka ngenye ifomathi. Kangangeminyaka, IMboniselo noVukani! bezifumaneka ngePDF kwiwebhsayithi i-www.jw.org. Ngoku ziza kufumaneka ngeHTML, ukuze kube lula ukuzifumana nokuzifunda ekhompyutheni okanye efowunini. Kwakhona uza kukwazi ukufumana nezinye iincwadi zethu ezifumaneka ngeelwimi eziyi-400.