UHugo, oneminyaka elishumi, wanikwa imbasa iDiana, yinkampani enceda abantu yaseBritani ngenxa yomsebenzi wakhe wokunceda abanye abafundi esikolweni bakwazi ukumelana nokuntlontwa.

UHugo wathi: “Le mbasa ndiyifumene kuba ndincedwe yividiyo enomxholo othi, Indlela Yokoyisa Umntu Okuntlontayo Ungakhange Umbethe. Ndiye ndakwazi ukuba ngummeli wabantu abantlontwayo ngenxa yoko ndikufunde kwividiyo ekwi-jw.org.”

“Abantwana abakwiindawo ngeendawo bantlontwa mihla le . . . , kodwa . . . ikho into onokuyenza.” (Icatshulwe kwividiyo ethi Indlela Yokoyisa Umntu Okuntlontayo Ungakhange Umbethe)

UHugo waqala wayibukelisa ootitshala bakhe ividiyo ethi Ukoyisa Umntu Okuntlontayo. Bechukumisekile, balungiselela ukuba abafundi bakwazi ukungena kwiwebhsayithi ethi jw.org. Ngoku, abantwana abaninzi abaneminyaka esibhozo ukuya kwelishumi esikolweni sikaHugo, bayisebenzisa rhoqo le webhsayithi. Bathi ayibancedanga bakwazi ukumelana nentlonti nje kuphela kodwa batsho bakwazi nokufumana iimpendulo zemibuzo enjengothi, Ndinokubafumana njani abahlobo bokwenene?

Indlela Yokunceda Ulutsha

Kwesinye isikolo eBritani, uElijah oneminyaka esibhozo wayentlontwa. Lo mfana kunye nentsapho yakowabo, baye babukela ividiyo ethi Ukoyisa Umntu Okuntlontayo. Báqhelisela indlela yokuphendula noko anokukwenza xa entlontwa. Oku kwamnceda uElijah wanesibindi sokumelana nale ngxaki. Emva koko, ngeveki ekwakuthethwa ngeendlela okunokupheliswa ngazo ukuntlontwa, inqununu yabonisa isikolo sonke le vidiyo.

Kakade ke, ukuntlontwa akuphelelanga eBritani kuphela. Kwenzeka ehlabathini lonke, yaye le vidiyo inceda ulutsha olukuzo zonke iindawo.

EMerika, uIvie, intwazana eneminyaka elishumi, wayesoyika omnye umfundi owayemntlonta. Emva kokuba ebukele le vidiyo ethi Ukoyisa Umntu Okuntlontayo, uIvie waba nesibindi. Waye wathetha notitshala wakhe, owaye wakwazi ukumnceda. Lo mfundi waxolisa, ibe ngoku bayavana.

AmaNgqina KaYehova alukhathalele ulutsha. Siza kuqhubeka sikhupha amacebiso okunceda ulutsha lukwazi ukumelana neengxaki zamihla le, ezinjengokuntlontwa.