Emhlabeni wonke abantu bancedwa yi-jw.org. Nanga amagqabantshintshi emibulelo eye yathunyelwa kwikomkhulu lamaNgqina kaYehova ukususela ngoMeyi 2014.

Inceda Abantwana

“Unyana wam osafunda ekhrishi wayehlala ebuya esikolweni neelidi zokubhala, izinto zokudlala needimasi zeetshomi zakhe. Sazama kaninzi ukumbonisa ukuba obo yayibubusela, kwaye loo nto yayimbi. Wancedakala mhla sakhuphela ividiyo ethi, Abulunganga Ubusela kwi-jw.org. Kwathi kanti sisixhobo esinamandla nelona yeza lokunceda unyana wethu. Emva kokuba eyibukele, wathi ufuna ukubuyisela zonke izinto awayezithathe kubahlobo bakhe kuba ngoku wayeqinisekile ukuba uThixo akafuni nokububona ubusela. Yasinceda ngendlela engathethekiyo le webhsayithi!”—UD. N. oseAfrika.

“Ividiyo ethi Abulunganga Ubusela ekwi-jw.org yaba sisixhobo esinamandla nelona yeza lokunceda unyana wethu”

“Abantwana bam bayithanda kakhulu le webhsayithi. Bakhuphela oopopayi neevidiyo ezimfutshane ezibafundisa oko kuthethwa yiBhayibhile ngokuxoka nobusela. Bafunda nezinye izinto ezibalulekileyo ezinokubanceda ubomi babo bonke, nto leyo eya kubenza babe lulutho ekuhlaleni.”—UO. W. oseWest Indies.

Inceda Abo Basesikolweni

“Isikolo ndandisibona singumthwalo onzima ibe ndandicinga ngokusiyeka. Ngenye imini ndafunda kwi-jw.org inqaku elithi ‘Ngaba Ndimele Ndisiyeke Isikolo?’ Landinceda ndabona indlela esiluncedo ngayo isikolo, kuba sindifundisa ukuba ndibe ngumntu olungeleleneyo xa ndimdala.”—UN. F. oseAfrika.

“Amacebiso anikwa abantu abatsha kule webhsayithi aye andifundisa ukuhlala ndiziphethe kakuhle esikolweni”

“Amacebiso anikwa abantu abatsha kule webhsayithi aye andifundisa ukuhlala ndiziphethe kakuhle esikolweni. Ndiye ndafunda ukuhoyana neencwadi zam, nokungakuvumeli ukuphazanyiswa zezinye izinto.”—UG. oseAfrika.

“Umntu endisebenza naye wandibalisela ukuba kukho intombazana exhaphaza intombi yakhe esikolweni. Le nto yayiyingcungcuthekisa intombi yakhe kangangokuba yakha ayavuma ukuya esikolweni iintsuku eziliqela kuba yayisoyika. Lo mntu ndisebenza naye ndambalisela ngoko ndakufunda koopopayi abakwi-jw.org abathi, Indlela Yokoyisa Umntu Okuntlontayo Ungakhange Umbethe. Uye walithanda kakhulu icebiso lokuba isuke nje ihleke yaye izinto ziza kuba ngcono. Waye wathetha nentombi yakhe ngendlela anokukulwa ngayo ukuntlontwa. Loo nto yayinceda intombi yakhe yatsho yaya esikolweni izithembile. Emva kwexesha izinto zaya ziphucuka, nale ntombazana yayintlonta intombi yakhe yaba nobubele ngoku.”—UV. K. okwiMpuma Yurophu.

Inceda Ulutsha

“Ndinibulela kakhulu ngenqaku elikwi-jw.org elithi ‘Kutheni Ndizisika?’ Kudala ndijijisana nale ngxaki. Ndandicinga ukuba ndim ndodwa onale ngxaki nokuba ukuba ndingaxelela abanye, abanakukwazi ukuyiqonda. Imizekelo eyenziweyo kwela nqaku indincedile. Ekugqibeleni, ukhona umntu oyazi kakuhle indlela endivakalelwa ngayo!”—Intwazana eseOstreliya.

“Imizekelo eyenziweyo kwela nqaku indincedile. Ekugqibeleni, ukhona umntu oyazi kakuhle indlela endivakalelwa ngayo!”

“Le webhsayithi iye yenza kwalula gqitha ukufunda ngeendlela zokunceda ulutsha. Kukho inqaku elandinceda ndazi iindlela ezahlukahlukeneyo zokubona abantu abandincwasileyo ndibe mna ndingabafuni, ndabona ukuba nam ndandikhe ndakuyo le meko, ndafunda nokuba ndimele ndenzeni kwiimeko ezinjalo.”—UT. W. oseWest Indies.

Inceda Abazali

“Unyana wam ofikisayo udlamke ngokugqithiseleyo. Ndiye ndixakwe yindlela enza ngayo izinto kuba wenza izinto ezingalindelekanga nezingaqhelekanga. Ngenxa yaloo nto, kuye kube nzima ukuba sithethe. Ngenye imini ndaya kwi-jw.org ndaza ndakhetha indawo elungiselelwe izibini ezitshatileyo nabazali. Ndafumana amanqaku amaninzi athetha kanye ngale ngxaki ndandinayo, loo manqaku andifundisa indlela yokuthetha nonyana wam. Naye iye yamnceda le webhsayithi. Ngoku uthetha nam ngokukhululekileyo, ibe uyandibalisela ngezinto ezimvuyisayo nezimkhathazayo.”—UC. B. oseAfrika.

“Kwi-jw.org kuhlala kubakho inqaku elinceda abantwana kwiingxaki ababa nazo, elifika kanye xa silidinga”

“I-jw.org inceda thina bazali sifundise abantwana bethu ngoxa sidlala nabo. Ngokomzekelo, ividiyo yoopopayi ethetha ngendlela yokufumana umhlobo wokwenene, iye yanceda abantwana bethu bazi eyona nto ithethwa bubuhlobo, nendlela yokukhetha abahlobo ababanceda babe ngabantu abalungileyo. Kwi-jw.org kuhlala kubakho inqaku elinceda abantwana kwiingxaki ababa nazo, elifika kanye xa silidinga. Amacebiso alapha abubutyebi.”—UE. L. oseYurophu.

Inceda Abantu Abatshatileyo

“Mna nenkosikazi yam sineminyaka emithandathu sitshatile. Njengabo bonke abantu abatshatileyo siba neendlela ezahlukeneyo zokuthetha ngezinto, siphuma kumakhaya awahlukeneyo, ibe asisoloko sizibona ngendlela efanayo izinto. Ndatsalwa linqaku elikwi-jw.org elithi ‘Indlela Yokuphulaphula Kakuhle.’ Landinika icebiso elilula lokuphucula indlela endiphulaphula ngayo. Ndalifunda ndaza ndanika nenkosikazi ukuba nayo ilifunde. Siye sazama ukuwasebenzisa la macebiso mahle.”—UB. B. oseWest Indies.

“Le webhsayithi iwusindisile umtshato wam”

“Ukususela kulo nyaka udluleyo, bendisoloko ndihlanganisana namaNgqina kaYehova, ibe ndinibulela kakhulu ngewebhsayithi i-jw.org.” Ndiye ndafunda izinto ezininzi kule webhsayithi, indlela yokubamba umsindo, nendlela yokuba ngumyeni notata olungileyo. Ndikholelwa ekubeni yile webhsayithi esindise umtshato wam.”—UL. G. oseWest Indies.

Inceda Abathetha Ngezandla

“I-jw.org iye yandinceda ndaziva ndingumntu kwakhona. Iividiyo zentetho yezandla yaseMerika ziye zandinceda ndaphucula eyam indlela yokuthetha ngezandla. Ndandikade ndicinga ukuba andinakukwazi ukuzibekela usukelo ebomini, kodwa xa ndabukela ividiyo ethi, Seeing God’s Word in My Language, yandichukumisa kakhulu, yaza yandinceda nangakumbi ukuba ndijonge izinto ezintle ebomini.”—UJ. N. oseAfrika.

“Iwebhsayithi i-jw.org iye yandinceda ndaziva ndingumntu kwakhona”

“Le webhsayithi iluncedo ngendlela engathethekiyo. Ndishumayela ngokuzithandela yaye ndinceda abantu abathetha ngezandla, ingakumbi ulutsha. Uthotho lweencwadi neevidiyo zentetho yezandla luye lwandinceda ndaphucula indlela endiluthetha ngayo olu lwimi. Iye yandinceda ndakwazi ukunceda abo bafuna ukuphucula ubomi bentsapho yabo kunye nobuhlobo abanabo.”—UK. J. oseWest Indies.

Inceda Abangaboniyo

“Andiboni ngamehlo kodwa ndiye ndancedwa yi-jw.org. Kule webhsayithi ndifumana inkcazelo ebinokuthatha iinyanga ukuyifumana ngeposi. Iye yandinceda ndaphucula ubomi bentsapho yam, yaza yandinceda ndaba lulutho nasekuhlaleni. Iye yandinceda ndafumana inkcazelo ngexesh’ elinye nabahlobo bam ababonayo.”—UC. A. okuMzantsi Merika.

“Iye yandinceda ndaphucula ubomi bentsapho yam, yaza yandinceda ndaba lulutho nasekuhlaleni”

“I-jw.org ibubutyebi kwabo bangakwaziyo ukufunda iBraille (amagama afundwa ngeminwe) nabo bangenamali yokuthenga incwadi ezibhalwe ngeBraille. Ukumamela izinto ezirekhodiweyo kunceda abo bangaboniyo bafunde ngemibandela eyahlukahlukeneyo baze bafumane nenkcazelo esexesheni. Le webhsayithi yenzelwe wonke umntu. Yenza thina njengabantu abangaboniyo sibe nesidima ibe sikwazi ukufana nabanye abantu ekuhlaleni.”—UR. D. oseAfrika.

Inceda Abafuna Ukwazi UThixo

“Umahluko phakathi kwale webhsayithi nezinye zonqulo kukuba ayithethi zinto ezaziwa ngabefundisi kuphela. Ayikudini nangenkcazelo eninzi kangangokuba ude ungayiva nale nto uyifundayo. Kulula ukuyiqonda iwebhsayithi yenu. Ayithethi nto ininzi okanye ithethe ibe nenkcazelo engaqondwayo. Ayenzi kube nzima ukunqula. Kunoko, yenza sibone ukuba nomntu nje oqhelekileyo angamnqula uThixo.”—UA. G. oseAsia.

“Kulula ukuyiqonda iwebhusayithi yenu . . . . Yenza sibone ukuba nomntu nje oqhelekileyo angamnqula uThixo”

“Usizi lwento! Ubomi bam bebuya kuba njalo ngaphandle kwe-jw.org. Kwilizwe elizaliswe bubumnyama bokungamazi uThixo, le webhsayithi yenza kube ngathi kukhanyiswe isibane. Zisuka nje, ndibona ndize ndimamele amanqaku acacisa indlela uThixo azibona ngayo izinto, ibe ndifumana neempendulo zemibuzo ebalulekileyo ebomini.”—UJ. C. oseWest Indies.

“Ndikuvuyela kakhulu ukuncedwa ndazi uThixo ndakuba ndikude kangaka, kumahlathi akuMzantsi Merika. Ngaphandle kwale webhsayithi, ngendisebumnyameni.”—UM. F. okuMzantsi Merika.