Iindwendwe ezisuka kumazwe amaninzi zihlanganisana kwintlanganiso yonyaka yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Bukela iimbalasane zesi sihlandlo sikhethekileyo kusasazo lwamaNgqina kaYehova.

Ucwangciso olupheleleyo lweNtlanganiso Yonyaka Ka-2014 ungazibukelela lona kwiJelo Losasazo LamaNgqina