Esi siganeko senziwa kube kanye ngonyaka, besiphulaphulwe kwiividiyo ngabantu abamalunga ne-1.4 miliyoni abasuka ehlabathini lonke. Le ntlanganiso yonyaka ye-129 yeyeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Bukela iimbalasane zesi siganeko siyimbali.