Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Itheko Labaphumelele Kwiklasi Ye-137 YeSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi

Itheko Labaphumelele Kwiklasi Ye-137 YeSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi

Itheko labaphumelele kwiklasi ye-137 yeSikolo seBhayibhile seWatchtower saseGiliyadi belingoSeptemba 13, 2014, kwisikolo sokufundisa amaNgqina kaYehova ePatterson, eNew York. Esi sikolo siqeqesha amaNgqina kaYehova asele engoomakad’ enetha ukuze abe lulutho emabandleni nakwiiofisi zamasebe abelwe kuzo. EPatterson kwakuze abantu abayi-12 333, ukanti eKhanada, eJamaica, ePuerto Rico naseMerika babebukele kwividiyo.

Usihlalo wocwangciso yayinguSamuel Herd weQumrhu Elilawulayo. Kumazwi akhe okuvula wathetha kakhulu ngendlela iingcamango zikaYehova eziphakame ngayo kunezethu. (Isaya 55:8, 9) Wathi kwanasemva kweenyanga ezintlanu bezalise iingqondo zabo ngeengcinga zikaThixo, iseninzi into abaseza kuyifunda ngoYehova. (Yobhi 26:14) UMzalwan’ uHerd waphinda wathi sihlandlo ngasinye sihlanganisene, sixubusha ngeengcinga zikaThixo, siyazuza ibe nakweli theko kuza kwenzeka into efanayo.

‘Isiqhamo Somoya . . . Ukuba Nomonde.’ (Galati 5:22) UJohn Larson, ilungu leKomiti yeSebe yaseMerika labonisa iindlela ezimbini esinokubonisa ngazo olu phawu luhle. Okokuqala, kufuneka sibe nomonde silindele kuYehova asiqeqeshe aze asincede sizinze elukholweni. (1 Petros 5:10) UAbraham waba ngumzekelo omhle wokuba nomonde okanye wokulindela kuYehova ukuba amqeqeshe yaye ekugqibeleni uThixo wasizalisekisa isithembiso sakhe kuye.—Hebhere 6:15.

Okwesibini kufuneka siwazi ukuba aphela phi amandla ethu. Emva kokuba abafundi beqeqeshwe eGiliyadi, banokufun’ ukuthwala imithwalo enzima kunabo. Ukuba izinto azihambi kakuhle esabelweni umfundi usenokuzibuza, ‘Kanti yintoni le ndiyiphosayo?’ Ethetha ngokusuka kumava uMzalwan’ uLarson waqinisekisa aba bafundi ukuba banako ukoyisa nayiphi na imiqobo esenokuvela yaye banako ukuqhubeka bekhuthele njengoko uThixo elugqiba uqeqesho lwabo.—Hebhere 6:11, 12.

“Ngamana Ningahlala Nithobekile Nize Niphile Ngonaphakade!” Umxholo wale ntetho ka-Anthony Morris weQumrhu Elilawulayo wawusekelwe kwiNdumiso 22:26, inxalenye yokugqibela yawo ithi, “ngamana iintliziyo zenu zingaphila ngonaphakade.” Ukuze sifumane iintsikelelo, kufuneka sithobeke. UMzalwan’ uMorris wayibethelela into yokuba kufuneka sithobeke ukuze sisetyenziswe nguYehova. Nabani na kuthi kuquka amaKristu angamagqala asenokuyekelela umxakatho ekufaneni noYesu Kristu.—2 Petros 1:9.

IZibhalo zinemizekelo yabantu abathobekileyo nabangathobekanga. Ngenxa yekratshi, uHerode Agripa wamkela ukuzukiswa ngabantu kunokuba kuzukiswe uThixo yaye ingelosi kaThixo yamxabela ibe “wadliwa ziimpethu.” (IZenzo 12:21-23) Ngokwahlukileyo koko, emva kokuba uPetros elulekwe nguYesu kuba eye wacinga “kungekhona iingcamango zikaThixo, kodwa ezabantu,” kubonakala ukuba akazange aqumbe okanye abe nomsindo. (Mateyu 16:21-23) Walwamkela uqeqesho waza wangumzekelo wokuthobeka.—1 Petros 5:5.

Abanye babafundi baza kusebenza kwenye yeeofisi zamasebe zamaNgqina kaYehova, uMzalwan’ uMorris wathi ukuba abathobekanga, abazi kuyithanda imisebenzi yabo. Kodwa ke kunzima ukuzibona xa ungathobekanga. Ukuze ayibethelele le ngongoma wabalisa ngomnye umdala owalulekwa kuba engathobekanga, lo mdala wabhalela iofisi yesebe esithi: “Ndiyazi ukuba ndingoyena mntu uthobekileyo.” UMzalwan uMorris wabakhuthaza abafundi ukuba bangafani naloo mzalwana. Kufuneka bahlale bethobekile baze bangadluli kwigunya abalinikiweyo, kunoko bamele baqonde ukuba oyena mntu unegunya nguYehova uThixo noKristu Yesu.

“Akawunikeli Ngomlinganiselo Umoya.” (Yohane 3:34) UMichael Burnett, umhlohli waseGiliyadi wakhumbuza abafundi ukuba umoya oyingcwele uza kubanceda bamelane nobunzima okanye amathandabuzo abanokuba nawo kwizabelo zabo. Umoya kaThixo wanceda uBhetsaleli ukuba amelane neengxaki awayejamelene nazo kwisabelo sakhe sokwakha umnquba. (Eksodus 35:30-35) Umoya oyingcwele awuzange umncede nje abe lichule njengomakhi kodwa wamnceda nasekubeni afundise abanye. Njengoko beza kufundisa abantu ngokusuka eZibhalweni izinto abazifunde eklasini, umoya oyingcwele unokwenza okufanayo nakubafundi baseGiliyadi.

Ngexesha likaBhetsaleli, amabhinqa amaSirayeli ayenendima ebalulekileyo ekwakhiweni komnquba. (Eksodus 35:25, 26) Ngokufanayo, abafundi abangamabhinqa baye bazingqina bengamachule njengoko beye baxhasa abayeni babo. UMzalwan’ uBurnett waqukumbela ngokucebisa abafundi esithi: “Hlalani nithobekile enoba ninesiphiwo enibalasele ngaso. Ukuba nenza njalo uYehova uza kunisikelela ngomoya oyingcwele.”

“Khawuze Sidanise.” UMark Noumair oncedisa iKomiti Yokufundisa wasebenzisa umzekelo kaKumkani uDavide xa wayefudusa ityeya yomnqophiso isiya eYerusalem. (2 Samuweli 6:12-14) Ngokuzithoba uDavide wadanisa ‘namakhobokazana abakhonzi bakhe’ njengoko ityeya yayinyuswa. (2 Samuweli 6:20-22) Amakhobokazana akazange alulibale usuku awadanisa ngalo noKumkani uDavide. UMzalwan’ uNoumair wakhuthaza abafundi ukuba badanise namakhobokazana. Ebabuza wathi: “Ngaba niza kwaziwa njengabantu ababancedayo abantu abangenazo iimbopheleleko? . . . Ngaba niza kubaxabisa abanye ngenxa yeempawu ezintle abanazo?”

Abafundi baza kuxelisa uYehova ukuba baqhubeka bebonisa uthando. (INdumiso 113:6, 7) Enoba bangqongwe ngabantu abangathobekanga, abafanele babavumele babasulele ngalo mkhwa. UMzalwan’ uNoumair wathi: “Thobekani. Izimvu zikaYehova ziphatheni ngendlela ebeza kuziphatha ngayo.”

“Shumayela Nangaliphi Na Ithuba Elivelayo.” UWilliam Samuelson, ovelela iSebe Lezikolo Zentlangano wathetha ngompostile uPawulos owayesebenzisa naliphi na ithuba elivelayo ukuze ashumayele iindaba ezilungileyo. (IZenzo 17:17) UMzalwan’ uSamuelson wenza imiboniso yamava abafundi abawafumene entsimini ngoxa bebeseGiliyadi. Ngokomzekelo, esinye isibini esitshatileyo sadibana nelinye ibhinqa evenkileni. Salilinda de layeka ukuxakeka saza emva koko salibonisa ividiyo ethi, Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? Salibonisa newebhsayithi ethi jw.org, ukuze lifumane inkcazelo ngolwimi lwayo lweenkobe, isiLaotia. Esi sibini sabuyela ukuze sihlakulele umdla weli bhinqa.

“Zenze Ufumaneke Ngalo Lonke Ixesha.” UWilliam Nonkes, okwiSebe Lenkonzo eliseMerika, wadlan’ indlebe nabafundi abane. Bexelisa amazwi akuIsaya 6:8, sele bekwinkonzo yexesha elizeleyo, kodwa isikolo sibancede benza nangakumbi. UDade Snolia Maseko wathi iGiliyadi imncede wabona iinkalo ekufuneka ephucule kuzo, ngokukodwa ukusebenzisa kakuhle ixesha emva kosuku olude lomsebenzi. Wathi: “Uqeqesho lundincede ndabona ukuba ndingenza okungakumbi.” UMzalwan’ uDennis Nielsen wafunda indlela amazwi akuZefaniya 3:17 anokumnceda ngayo angatyhafi entsimini. Uthi: “Xa ndingafumani miphumo mihle entsimini ndiye ndikhumbule ukuba uYehova yena uvuya kakhulu, ngoko nam andinasizathu sokungonwabi.”

“Qwalaselani Ngenyameko Iintaka Zezulu.” (Mateyu 6:26) Uvutho-ndaba lwentetho lwanikelwa nguStephen Lett weQumrhu Elilawulayo. Yayisekelwe kumazwi kaYesu okuba ‘siqwalasele ngenyameko’, okanye sihlolisise iintaka. UMzalwan uLett wasibonisa izinto eziliqela esinokuzifunda kuzo.—Yobhi 12:7.

Ngokomzekelo, kanye njengokuba uYehova esondla iintaka, uza kusinyamekela nathi. ‘Singabendlu kaThixo,’ ibe uyasiqinisekisa ukuba uza ‘kubalungiselela abo bangabakhe.’ (1 Timoti 3:15; 5:8) Sekunjalo, sifanele senze indima yethu. Kanye njengokuba iintaka kufuneka zizingele, nathi sifanele ‘sifune kuqala ubukumkani’ ukuze sifumane iintsikelelo.—Mateyu 6:33.

UMzalwan’ uLett waphinda wabalaselisa ingongoma yokuba iintaka ezininzi ziyakhala xa zibona ingozi. Ngokufanayo, siyabalumkisa abanye xa kufanelekile, ngokomzekelo, xa sibona ngathi umzalwana wethu uza ‘kuqutyulwa sisiphoso.’ (Galati 6:1) Xa sishumayela silumkisa abantu ‘ngemini kaYehova’ eza ngokukhawuleza. (Zefaniya 1:14) Komnye umzekelo, uMzalwan’ uLett wabonisa ukuba kanye njengokuba iintaka ezifudukayo zibhabha phezu kweentaba eziphakamileyo, nathi sincedwa nguYehova siyakwazi ukumelana neengxaki ezinkul’ okweentaba.—Mateyu 17:20.

Ukuqukumbela. Abafundi bafumana iidiploma zabo ibe emva koko omnye wabo wafunda ileta yokubulela. Xa uMzalwan’ uHerd wayequkumbela intetho yakhe wabonisa indlela ekubaluleke ngayo ukufaka iingcinga zikaYehova entliziyweni yethu. Kufuna umgudu ukwenza oku. Ngoko ke, wakhuthaza aba bafundi wathi: “Kubetheleleni oku ezintliziyweni zenu ibe uThixo uya kunisikelela.”