Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Yintoni Ayikholelwayo AmaNgqina KaYehova?

Yintoni Ayikholelwayo AmaNgqina KaYehova?

NjengamaNgqina kaYehova, sizama ukuphila ngendlela yobuKristu, uYesu awayifundisa abapostile bakhe. Eli nqaku lishwankathela iinkolelo zethu ezisisiseko.

 1. UThixo. Sinqula okuphela koThixo oyinyaniso onguSomandla nonguMdali, ogama linguYehova. (INdumiso 83:18; ISityhilelo 4:11) NguThixo ka-Abraham, uMoses noYesu.—Eksodus 3:6; 32:11; Yohane 20:17.

 2. IBhayibhile. Siyijonga njengomyalezo ophefumlelwe nguThixo oya ebantwini. (Yohane 17:17; 2 Timoti 3:16) Iinkolelo zethu zisekelwe kuzo zoyi-66 iincwadi zeBhayibhile, eziquka “iTestamente Endala” “neTestamente Entsha.” UProfesa uJason D. BeDuhn wachaza kakuhle ukuba “indlela amaNgqina kaYehova aphila ngayo neenkolelo zawo zisekelwe eBhayibhileni ibe awakucingeli oko kuthethwa yiBhayibhile.” *

  Nakubeni siyamkela yonke iBhayibhile, asingobaxhasi bobufandamentali. Siyaqonda ukuba iinxalenye zeBhayibhile ziyafuzisela yaye azithethi ngokoqobo.—ISityhilelo 1:1.

 3. UYesu. Silandela iimfundiso nomzekelo wakhe ibe siyamhlonela njengoMsindisi wethu nanjengoNyana kaThixo. (Mateyu 20:28; IZenzo 5:31) Yiloo nto ebangela ukuba sibe ngamaKristu. (IZenzo 11:26) Noko ke, siye safunda eBhayibhileni ukuba uYesu akangoThixo uSomandla ibe imfundiso yoThixo Oneziqu Ezithathu ayisekelwanga eZibhalweni.—Yohane 14:28.

 4. UBukumkani BukaThixo. Bungurhulumente wokwenene osemazulwini kungekhona into esezintliziyweni zamaKristu. Buya kuthabathel’ indawo oorhulumente babantu buze bubangele ukuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo emhlabeni. (Daniyeli 2:44; Mateyu 6:9, 10) Buza kukwenza oku kungekudala, kuba isiprofeto seBhayibhile sithi siphila ‘kwimihla yokugqibela.’—2 Timoti 3:1-5; Mateyu 24:3-14.

  UYesu nguKumkani woBukumkani bukaThixo obusemazulwini. Waqalisa ukulawula ngo-1914.—ISityhilelo 11:15.

 5. Usindiso. Sinokukhululeka esonweni nasekufeni ngedini lentlawulelo likaYesu. (Mateyu 20:28; IZenzo 4:12) Ukuze abantu bangenelwe kwintlawulelo, abamele babonise nje ukholo kuYesu kodwa bamele batshintshe indlela yabo yokuphila baze babhaptizwe. (Mateyu 28:19, 20; Yohane 3:16; IZenzo 3:19, 20) Ukholo lomntu lubonakala ngemisebenzi. (Yakobi 2:24, 26) Noko ke, usindiso alusuki nje lufunyanwe kodwa lufumaneka ‘ngobubele obungasifanelanga bukaThixo.’—Galati 2:16, 21.

 6. Izulu. UYehova uThixo, uYesu Kristu neengelosi ezithembekileyo bahlala kummandla womoya. * (INdumiso 103:19-21; IZenzo 7:55) Iqaqobana labantu abayi-144 000 liza kuvuselwa emazulwini ukuze lilawule noYesu eBukumkanini.—Daniyeli 7:27; 2 Timoti 2:12; ISityhilelo 5:9, 10; 14:1, 3.

 7. Umhlaba. UThixo wawudala umhlaba ukuze ube likhaya labantu ngonaphakade. (INdumiso 104:5; 115:16; INtshumayeli 1:4) UThixo uza kulusikelela uluntu oluthobelayo ngempilo egqibeleleyo nobomi obungunaphakade kumhlaba oyiparadesi.—INdumiso 37:11, 34.

 8. Izinto ezibuhlungu nezimbi. Zaqala xa enye ingelosi kaThixo yavukelayo. (Yohane 8:44) Le ngelosi, eyathi emva kokuba ivukele yabizwa ngokuba “nguSathana” “noMtyholi,” yeyisela isibini sokuqala ukuba naso sivukele ibe imiphumo yaba mibi kwinzala yaso. (Genesis 3:1-6; Roma 5:12) Ukuze kuzinziswe le mbambano eyaphakanyiswa nguSathana, uThixo uzivumele izinto ezibuhlungu nezimbi ukuba zenzeke kodwa akasayi kuzivumela ziqhubeke ngonaphakade.

 9. Ukufa. Abantu xa besifa ababikho. (INdumiso 146:4; INtshumayeli 9:5, 10) Abathuthunjiswa esihogweni.

  UThixo uza kuvusa iibhiliyoni zabantu ekufeni. (IZenzo 24:15) Noko ke, abo bangafuniyo ukufunda ngeendlela zikaThixo emva kokuba bevusiwe, baza kutshatyalaliswa ngonaphakade yaye abayi kuba nethemba lovuko.—ISityhilelo 20:5.

 10. Intsapho. Siphila ngomgaqo kaThixo wantlandlolo womtshato, ukumanyana kwendoda enye nomfazi omnye, yaye isizathu esivakalayo sokuwuqhawula umtshato kukukrexeza kuphela. (Mateyu 19:4-9) Seyisekile ukuba ubulumko obufumaneka eBhayibhileni bunceda iintsapho ziphumelele.—Efese 5:22–6:1.

 11. Unqulo lwethu. Asiwunquli umnqamlezo okanye nawuphi na umfanekiso. (Duteronomi 4:15-19; 1 Yohane 5:21) Izinto eziphambili kunqulo lwethu ziquka ezi zilandelayo:

 12. Intlangano yethu. Silungelelaniswe saba ngamabandla, ibe ngalinye livelelwa liqumrhu labadala. Noko ke, abadala abangobefundisi ibe abahlawulwa mali. (Mateyu 10:8; 23:8) Akuhlawulwa zishumi okanye kuqokelelwe inkongozelo ebudeni beentlanganiso zethu. (2 Korinte 9:7) Yonke imisebenzi yethu ixhaswa ngeminikelo.

  IQumrhu Elilawulayo, iqela elincinane lamaKristu aqolileyo akwikomkhulu lethu, lalathisa amaNgqina kaYehova emhlabeni wonke.—Mateyu 24:45.

 13. Umanyano lwethu. Sikholelwa izinto ezifanayo ehlabathini lonke. (1 Korinte 1:10) Sizama ukungabi namkhethe ngokwesikhundla umntu akuso, uhlanga, okanye umgangatho wokuphila. (IZenzo 10:34, 35; Yakobi 2:4) Nakubeni simanyene, umntu ngamnye unokuzenzela ukhetho. Ngqina ngalinye lizenzela izigqibo ngokwesazela salo esiqeqeshwe ngeBhayibhile.—Roma 14:1-4; Hebhere 5:14.

 14. Indlela esiziphatha ngayo. Sizama ukubonisa uthando lokungazingci kuyo yonke into esiyenzayo. (Yohane 13:34, 35) Siyakuphepha ukwenza izinto ezingamkholisiyo uThixo, njengokusebenzisa kakubi igazi ngokulitofela. (IZenzo 15:28, 29; Galati 5:19-21) Siseluxolweni ibe asiyi emfazweni. (Mateyu 5:9; Isaya 2:4) Siyamhlonela urhulumente wendawo esihlala kuyo size sithobele nemithetho yakhe logama nje engathi masenze into eyaphula imithetho kaThixo.—Mateyu 22:21; IZenzo 5:29.

 15. Ulwalamano lwethu nabanye. UYesu wayalela wathi: “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.” Kwakhona wathi amaKristu ‘akayonxalenye yehlabathi.’ (Mateyu 22:39; Yohane 17:16) Ngoko sizama ‘ukwenza okulungileyo kubo bonke’ ngoxa ngokungqongqo singathathi cala kwezopolitiko yaye singazidibanisi neecawa. (Galati 6:10; 2 Korinte 6:14) Noko ke, siyaluhlonipha ukhetho lwabanye kwizinto ezinjalo.—Roma 14:12.

Ukuba unemibuzo engakumbi ngeenkolelo zamaNgqina kaYehova, ungafunda okungakumbi ngathi kwiwebhsayithi yethu, ufowunele enye yeeofisi zethu, uye kwiintlanganiso ezikwiHolo yoBukumkani ekufutshane nawe, okanye uthethe nelinye lamaNgqina akwindawo ohlala kuyo.

^ isiqe. 4 Funda incwadi ethi, Truth in Translation iphepha 165.

^ isiqe. 10 Iingelosi ezingendawo zagxothwa emazulwini, nakubeni zisaqhubeka zikummandla womoya.—ISityhilelo 12:7-9.

Funda Okungakumbi

IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA

Ngubani Owaqalisa Intlangano YamaNgqina KaYehova?

Funda isizathu sokuba sisithi olu nqulo aluzange luqalwe nguCharles Taze Russell.

IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA

Ngaba AmaNgqina KaYehova AneBhayibhile Yawo?

Ukusebenzisa iinguqulelo ezahlukahlukeneyo kungayiphucula indlela oyifunda ngayo iBhayibhile. Kukho iingongoma ezintathu ezenza iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele kube luncedo ukuyisebenzisa xa ufunda.

IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA

Kutheni AmaNgqina KaYehova Engawubhiyozeli Umhla Wokuzalwa?

Makhe sithethe ngezizathu ezine ezibangela ukuba uThixo angakholiswa kukubhiyozelwa kwemihla yokuzalwa.

IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA

Ngaba AmaNgqina KaYehova Ayakholelwa KuYesu?

Fumana inkcazelo ngesizathu sokuba ukukholelwa kuYesu kubalulekile kumaKristu okwenyaniso.

NGOOBANI ABENZA UKUTHANDA KUKAYEHOVA NAMHLANJE?

Ngabantu Abanjani AmaNgqina KaYehova?

Mangaphi amaNgqina kaYehova owaziyo? Yintoni kanye kanye oyaziyo ngathi?