NjengamaNgqina kaYehova, sizama ukuphila ngendlela yobuKristu, uYesu awayifundisa abapostile bakhe. Eli nqaku lishwankathela iinkolelo zethu ezisisiseko.

 1. UThixo. Sinqula okuphela koThixo oyinyaniso onguSomandla nonguMdali, ogama linguYehova. (INdumiso 83:18; ISityhilelo 4:11) NguThixo ka-Abraham, uMoses noYesu.—Eksodus 3:6; 32:11; Yohane 20:17.

 2. IBhayibhile. Siyijonga njengomyalezo ophefumlelwe nguThixo oya ebantwini. (Yohane 17:17; 2 Timoti 3:16) Iinkolelo zethu zisekelwe kuzo zoyi-66 iincwadi zeBhayibhile, eziquka “iTestamente Endala” “neTestamente Entsha.” UProfesa uJason D. BeDuhn wachaza kakuhle ukuba “indlela amaNgqina kaYehova aphila ngayo neenkolelo zawo zisekelwe eBhayibhileni ibe awakucingeli oko kuthethwa yiBhayibhile.” *

  Nakubeni siyamkela yonke iBhayibhile, asingobaxhasi bobufandamentali. Siyaqonda ukuba iinxalenye zeBhayibhile ziyafuzisela yaye azithethi ngokoqobo.—ISityhilelo 1:1.

 3. UYesu. Silandela iimfundiso nomzekelo wakhe ibe siyamhlonela njengoMsindisi wethu nanjengoNyana kaThixo. (Mateyu 20:28; IZenzo 5:31) Yiloo nto ebangela ukuba sibe ngamaKristu. (IZenzo 11:26) Noko ke, siye safunda eBhayibhileni ukuba uYesu akangoThixo uSomandla ibe imfundiso yoThixo Oneziqu Ezithathu ayisekelwanga eZibhalweni.—Yohane 14:28.

 4. UBukumkani BukaThixo. Bungurhulumente wokwenene osemazulwini kungekhona into esezintliziyweni zamaKristu. Buya kuthabathel’ indawo oorhulumente babantu buze bubangele ukuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo emhlabeni. (Daniyeli 2:44; Mateyu 6:9, 10) Buza kukwenza oku kungekudala, kuba isiprofeto seBhayibhile sithi siphila ‘kwimihla yokugqibela.’—2 Timoti 3:1-5; Mateyu 24:3-14.

  UYesu nguKumkani woBukumkani bukaThixo obusemazulwini. Waqalisa ukulawula ngo-1914.—ISityhilelo 11:15.

 5. Usindiso. Sinokukhululeka esonweni nasekufeni ngedini lentlawulelo likaYesu. (Mateyu 20:28; IZenzo 4:12) Ukuze abantu bangenelwe kwintlawulelo, abamele babonise nje ukholo kuYesu kodwa bamele batshintshe indlela yabo yokuphila baze babhaptizwe. (Mateyu 28:19, 20; Yohane 3:16; IZenzo 3:19, 20) Ukholo lomntu lubonakala ngemisebenzi. (Yakobi 2:24, 26) Noko ke, usindiso alusuki nje lufunyanwe kodwa lufumaneka ‘ngobubele obungasifanelanga bukaThixo.’—Galati 2:16, 21.

 6. Izulu. UYehova uThixo, uYesu Kristu neengelosi ezithembekileyo bahlala kummandla womoya. * (INdumiso 103:19-21; IZenzo 7:55) Iqaqobana labantu abayi-144 000 liza kuvuselwa emazulwini ukuze lilawule noYesu eBukumkanini.—Daniyeli 7:27; 2 Timoti 2:12; ISityhilelo 5:9, 10; 14:1, 3.

 7. Umhlaba. UThixo wawudala umhlaba ukuze ube likhaya labantu ngonaphakade. (INdumiso 104:5; 115:16; INtshumayeli 1:4) UThixo uza kulusikelela uluntu oluthobelayo ngempilo egqibeleleyo nobomi obungunaphakade kumhlaba oyiparadesi.—INdumiso 37:11, 34.

 8. Izinto ezibuhlungu nezimbi. Zaqala xa enye ingelosi kaThixo yavukelayo. (Yohane 8:44) Le ngelosi, eyathi emva kokuba ivukele yabizwa ngokuba “nguSathana” “noMtyholi,” yeyisela isibini sokuqala ukuba naso sivukele ibe imiphumo yaba mibi kwinzala yaso. (Genesis 3:1-6; Roma 5:12) Ukuze kuzinziswe le mbambano eyaphakanyiswa nguSathana, uThixo uzivumele izinto ezibuhlungu nezimbi ukuba zenzeke kodwa akasayi kuzivumela ziqhubeke ngonaphakade.

 9. Ukufa. Abantu xa besifa ababikho. (INdumiso 146:4; INtshumayeli 9:5, 10) Abathuthunjiswa esihogweni.

  UThixo uza kuvusa iibhiliyoni zabantu ekufeni. (IZenzo 24:15) Noko ke, abo bangafuniyo ukufunda ngeendlela zikaThixo emva kokuba bevusiwe, baza kutshatyalaliswa ngonaphakade yaye abayi kuba nethemba lovuko.—ISityhilelo 20:5.

 10. Intsapho. Siphila ngomgaqo kaThixo wantlandlolo womtshato, ukumanyana kwendoda enye nomfazi omnye, yaye isizathu esivakalayo sokuwuqhawula umtshato kukukrexeza kuphela. (Mateyu 19:4-9) Seyisekile ukuba ubulumko obufumaneka eBhayibhileni bunceda iintsapho ziphumelele.—Efese 5:22–6:1.

 11. Unqulo lwethu. Asiwunquli umnqamlezo okanye nawuphi na umfanekiso. (Duteronomi 4:15-19; 1 Yohane 5:21) Izinto eziphambili kunqulo lwethu ziquka ezi zilandelayo:

 12. Intlangano yethu. Silungelelaniswe saba ngamabandla, ibe ngalinye livelelwa liqumrhu labadala. Noko ke, abadala abangobefundisi ibe abahlawulwa mali. (Mateyu 10:8; 23:8) Akuhlawulwa zishumi okanye kuqokelelwe inkongozelo ebudeni beentlanganiso zethu. (2 Korinte 9:7) Yonke imisebenzi yethu ixhaswa ngeminikelo.

  IQumrhu Elilawulayo, iqela elincinane lamaKristu aqolileyo akwikomkhulu lethu, lalathisa amaNgqina kaYehova emhlabeni wonke.—Mateyu 24:45.

 13. Umanyano lwethu. Sikholelwa izinto ezifanayo ehlabathini lonke. (1 Korinte 1:10) Sizama ukungabi namkhethe ngokwesikhundla umntu akuso, uhlanga, okanye umgangatho wokuphila. (IZenzo 10:34, 35; Yakobi 2:4) Nakubeni simanyene, umntu ngamnye unokuzenzela ukhetho. Ngqina ngalinye lizenzela izigqibo ngokwesazela salo esiqeqeshwe ngeBhayibhile.—Roma 14:1-4; Hebhere 5:14.

 14. Indlela esiziphatha ngayo. Sizama ukubonisa uthando lokungazingci kuyo yonke into esiyenzayo. (Yohane 13:34, 35) Siyakuphepha ukwenza izinto ezingamkholisiyo uThixo, njengokusebenzisa kakubi igazi ngokulitofela. (IZenzo 15:28, 29; Galati 5:19-21) Siseluxolweni ibe asiyi emfazweni. (Mateyu 5:9; Isaya 2:4) Siyamhlonela urhulumente wendawo esihlala kuyo size sithobele nemithetho yakhe logama nje engathi masenze into eyaphula imithetho kaThixo.—Mateyu 22:21; IZenzo 5:29.

 15. Ulwalamano lwethu nabanye. UYesu wayalela wathi: “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.” Kwakhona wathi amaKristu ‘akayonxalenye yehlabathi.’ (Mateyu 22:39; Yohane 17:16) Ngoko sizama ‘ukwenza okulungileyo kubo bonke’ ngoxa ngokungqongqo singathathi cala kwezopolitiko yaye singazidibanisi neecawa. (Galati 6:10; 2 Korinte 6:14) Noko ke, siyaluhlonipha ukhetho lwabanye kwizinto ezinjalo.—Roma 14:12.

Ukuba unemibuzo engakumbi ngeenkolelo zamaNgqina kaYehova, ungafunda okungakumbi ngathi kwiwebhsayithi yethu, ufowunele enye yeeofisi zethu, uye kwiintlanganiso ezikwiHolo yoBukumkani ekufutshane nawe, okanye uthethe nelinye lamaNgqina akwindawo ohlala kuyo.

^ isiqe. 4 Funda incwadi ethi, Truth in Translation iphepha 165.

^ isiqe. 10 Iingelosi ezingendawo zagxothwa emazulwini, nakubeni zisaqhubeka zikummandla womoya.—ISityhilelo 12:7-9.