Ewe. Nazi izinto ezibangela ukuba sithi singamaKristu:

  • Sizama ngamandla ukulandela iimfundiso neenkolelo zikaYesu Kristu.—1 Petros 2:21.

  • Sikholelwa ukuba siya kusindiswa ngenxa kaYesu, ukuba “alikho elinye igama phantsi kwezulu elinikelweyo phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngalo.”—IZenzo 4:12.

  • Xa abantu besiba ngamaNgqina kaYehova, babhaptizelwa egameni likaYesu.—Mateyu 28:18, 19.

  • Sithandaza egameni likaYesu.—Yohane 15:16.

  • Siyakholwa ukuba uYesu uyiNtloko, okanye nguye onikwe igunya lokulawula bonke abantu.—1 Korinte 11:3.

Noko ke, sahluke ngezinto ezininzi kwezinye iicawa ekuthiwa zezamaKristu. Ngokomzekelo, sikholelwa ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba uYesu nguNyana kaThixo, akanaziqu zithathu. (Marko 12:29) Asikholelwa kumphefumlo ongafiyo, ukuba kukho nantoni na kwiZibhalo ebonisa ukuba uThixo uthuthumbisa abantu esihogweni, okanye ukuba abantu abaphambili ecaweni bafanele babizwe ngamagama athile abenza bahluke kwabanye.—INtshumayeli 9:5; Hezekile 18:4; Mateyu 23:8-10.