AmaNgqina kaYehova anenkqubo yokufundisa abantu iBhayibhile ephendula imibuzo emininzi enjengale:

  • Ngubani uThixo?

  • Ngaba ngokwenene uThixo undikhathelele?

  • Ndinokuwuphucula njani umtshato wam?

  • Ndinokulufumana njani ulonwabo ebomini?

Apha ngezantsi uza kufumana iimpendulo zemibuzo abantu abaqhele ukuyibuza ngenkqubo yethu yokufundisa iBhayibhile.

Siqhutywa njani esi sifundo? Sisebenzisa imixholo enjengethi “uThixo” okanye “umtshato” size sihlole iivesi zeBhayibhile ezahlukahlukeneyo ezithetha ngaloo mixholo. Xa sithelekisa ezi vesi, siye sibone ukuba ithini iBhayibhile xa iyonke ngalo mxholo, yaye sivumela iBhayibhile izitolike.

Ukuze sifumane uncedo ekufundeni iBhayibhile, siye sisebenzise incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Phakathi kwezinye izinto, le ncwadi isixelela ngokucacileyo oko kuthethwa yiBhayibhile ngoThixo, uYesu nangekamva lethu.

Yimalini ukufundelwa iBhayibhile? Ufundelwa simahla yaye iincwadi ezisetyenziswayo azibizi mali.

Isifundo sithatha ixesha elingakanani? Abantu abaninzi badla ngokubekela bucala malunga neyure veki nganye ukuze bafunde iBhayibhile nathi. Kodwa akukho xesha limiselweyo. Lixhomekeke kwimeko yakho.

Kwenzeka ntoni xa ndicele ukufundelwa iBhayibhile? Xa ucele ukufundelwa iBhayibhile, uza kutyelelwa liNgqina likaYehova ngexesha nakwindawo efunwa nguwe. Liza kuchitha imizuzu embalwa likubonisa indlela esifunda ngayo. Ukuba uyayithanda le ndlela, ungaqhubeka ufundelwa.

Xa ndivumile ukufundelwa iBhayibhile, kunyanzelekile ukuba ndibe liNgqina likaYehova? Akunjalo. AmaNgqina kaYehova ayakuthanda ukufundisa abantu iBhayibhile, kodwa asinyanzeli mntu ukuba angene kunqulo lwethu. Kunoko, ngentlonelo siye sichaze oko kuthethwa yiBhayibhile, kuba siyaqonda ukuba umntu unelungelo lokuzikhethela into aza kuyikholelwa.—1 Petros 3:15.