Ewe. AmaNgqina kaYehova akholelw’ ekubeni iBhayibhile yonke ‘iphefumlelwe nguThixo kwaye iyingenelo.’ (2 Timoti 3:16) IBhayibhile iquka iTestamente Endala neTestamente Entsha, njengoko zidla ngokubizwa ngolo hlobo. AmaNgqina kaYehova wona awabiza la macandelo njengeZibhalo zesiHebhere neZibhalo ZamaKristu ZesiGrike. Ngale ndlela, aphepha ukubenza abantu bacinge ukuba iinxalenye ezithile zeBhayibhile ziphelelwe lixesha ibe azisasebenzi.

Kutheni amaKristu eyidinga iTestamente Endala neTestamente Entsha?

Ephefumlelwe nguThixo, umpostile uPawulos owayengumKristu wabhala wathi: “Zonke izinto ezabhalwa kwixesha langaphambili zabhalelwa ukuyalela thina.” (Roma 15:4) Ngenxa yoko, sinenkcazelo ebalulekileyo kwiZibhalo zesiHebhere. Okunye, zinembali echanileyo namacebiso esinokuwasebenzisa.

  • Imbali echanileyo. IZibhalo zesiHebhere ziyichaza kakuhle indlela ekwadalwa ngayo nendlela abantu abawela ngayo esonweni. Ngaphandle kwale nkcazelo, besingazi kuzifumana iimpendulo zemibuzo efana nale: Sivela phi? Kutheni abantu besifa? (Genesis 2:7; 17) Ukongezelela, iZibhalo zesiHebhere zisichazela ngendlela uYehova uThixo awaqhubana ngayo nabantu ababonwabile nababeneengxaki ezifanayo nezethu.Yakobi 5:17.

  • Amacebiso esinokuwasebenzisa. Iincwadi zeBhayibhile, iMizekeliso neNtshumayeli, eziyinxalenye yeZibhalo zesiHebhere, zinobulumko obungaphelelwayo bendlela yokuphila. Zinamacebiso endlela yokonwabela ubomi bentsapho (IMizekeliso 15:17), indlela yokuba nembono efanelekileyo ngomsebenzi (IMizekeliso 10:4; INtshumayeli 4:6) nendlela ulutsha olunokubusenzisa ngayo ubomi ukuze lonwabe (INtshumayeli 11:9–12:1).

Ukongezelela, sinokuzuza ngokufunda uMthetho kaMoses njengoko ukwiincwadi zokuqala ezintlanu zeBhayibhile. Nangona lo Mthetho ungabhekiseli kumaKristu, unamacebiso abalulekileyo anokusinceda sonwabe.Levitikus 19:18; Duteronomi 6:5-7.