IQumrhu Elilawulayo libunjwa ngamaKristu ambalwa alathisa amaNgqina KaYehova ehlabathini lonke. Umsebenzi weQumrhu Elilawulayo uquka izinto ezimbini:

IQumrhu Elilawulayo lilandela umzekelo owabekwa ‘ngabapostile namadoda amakhulu eYerusalem’ ngenkulungwane yokuqala, ababesenzela ibandla lamaKristu izigqibo ezibalulekileyo. (IZenzo 15:2) Njengaloo madoda athembekileyo enkulungwane yokuqala, amalungu eQumrhu Elilawulayo akazonkokeli zentlangano yethu. Ekhokelwa yiBhayibhile, ayaqonda ukuba uYehova uThixo umisele uYesu Kristu njengeNtloko yebandla.—1 Korinte 11:3; Efese 5:23.

Ngoobani ababumba iQumrhu Elilawulayo?

Ukususela ngoJanuwari 2018, amalungu eQumrhu Elilawulayo nguKenneth Cook, Omnci., uSamuel Herd, uGeoffrey Jackson, uStephen Lett, uGerrit Lösch, uAnthony Morris III, uMark Sanderson noDavid Splane. Akwikomkhulu lehlabathi eWarwick, eNew York, eMerika.

Lisebenza njani iQumrhu Elilawulayo?

IQumrhu Elilawulayo liye laseka iikomiti ezintandathu ezivelela imisebenzi eyahlukahlukeneyo, lungu ngalinye lisebenza kwikomiti enye okanye ezingaphezulu.

 • IKomiti Yabanxibelelanisi: Le komiti ivelela imibandela yezomthetho, iintlekele, iintshutshiso nezinye iimeko zongxamiseko ezichaphazela amaNgqina KaYehova.

 • IKomiti Yabasebenzi: Ijongene namatsha-ntliziyo akhonza kwiiofisi zamasebe zamaNgqina KaYehova.

 • IKomiti Yokupapasha: Ivelela umsebenzi wokushicilela, owokupapasha, ukuthunyelwa koncwadi lweBhayibhile, nomsebenzi wokwakha iindawo zokunqulela, iiofisi zokuguqulela namasebe.

 • IKomiti Yenkonzo: Ivelela umsebenzi wokushumayela ‘iindaba ezilungileyo zobukumkani.’—Mateyu 24:14.

 • IKomiti Yokufundisa: Yalathisa umsebenzi wokulungiselela imfundo efumaneka kwiintlanganiso, kwizikolo, kwizinto ezirekhodiweyo nakwiividiyo.

 • IKomiti Yokubhala: Ivelela ukulungiselelwa koncwadi oluprintiweyo, olukwiwebhsayithi nomsebenzi wokuguqulela.

Ukongezelela kulo msebenzi wenziwa zezi komiti, iQumrhu Elilawulayo lidibana veki nganye ukuze lithethe ngeemfuno zentlangano. Xa lidibene, libhunga ngeZibhalo lize livumele umoya oyingcwele kaThixo ulikhokele xa lisenza izigqibo.—IZenzo 15:25.

Ngoobani abancedisa iQumrhu Elilawulayo?

NgamaKristu athembekileyo ancedisa iikomiti zeQumrhu Elawulayo.(1 Korinte 4:2) Anobuchule namava kumsebenzi wekomiti nganye asebenza kuyo, ibe abakhona nakwintlanganiso yayo yeveki. Nangona engenzi zigqibo, la maKristu ayacebisa futhi eze nenkcazelo eyongezelelekileyo, alandele izigqibo zekomiti aze ahlole iziphumo zezi zigqibo. Anokuthunywa liQumrhu Elilawulayo ukuba aye kwiindawo ngendawo ehlabathini okanye anikele iintetho kwiintlanganiso zonyaka okanye kwitheko labaphumelele eGiliyadi.

ABANCEDISA IQUMRHU ELILAWULAYO

IKomiti

Igama

EYabanxibelelanisi

 • UEkrann, John

 

EYabasebenzi

 • UGrizzle, Gerald

 • ULaFranca, Patrick

 • UMolchan, Daniel

 • UWalls, Ralph

 

EYokupapasha

 • UAdams, Don

 • UButler, Robert

 • UCorkern, Harold

 • UGordon, Donald

 • ULuccioni, Robert

 • UReinmueller, Alex

 • USinclair, David

 

EYenkonzo

 • UBreaux, Gary

 • UDellinger, Joel

 • UHyatt, Seth

 • UMavor, Christopher

 • UPerla, Baltasar, Omnci.

 • UTurner, William, Omnci.

 • UWallen, Robert

 • UWeaver, Leon, Omnci.

 

EYokufundisa

 • UCurzan, Ronald

 • UFlodin, Kenneth

 • UMalenfant, William

 • UNoumair, Mark

 • USchafer, David

 

EYokubhala

 • UCiranko, Robert

 • UMantz, James

 • UMarais, Izak

 • USmalley, Gene

 • Uvan Selm, Hermanus