EBhayibhileni, igama lesiGrike eliye maxa wambi liguqulelwe ngokuthi “icawa” libhekisela kwiqela labanquli, kungekhona kwisakhiwo abakhonzela kuso.

Phawula lo mzekelo: Xa umpostile uPawulos wayebhalela amaKristu aseRoma, wathumela imibuliso kuAkwila noPrisila yaye waleka ngelithi: “Bulisani necawa ekhonzela ekhayeni labo. (Roma 16:5, iContemporary English Version) UPawulos wayengayidluliseli esakhiweni imibuliso. Kunoko wayeyidlulisela ebantwini—ibandla elalidibanela kwelo khaya. *

Ngoko, kunokuba sibize indawo esinqulela kuyo ngokuba yicawa, sisebenzisa ibinzana elithi “IHolo YoBukumkani.”

Kutheni Nisithi “IHolo YoBukumkani YamaNgqina KaYehova”?

Eli binzana liyafaneleka ngenxa yezizathu eziliqela:

  • Isakhiwo yiholo, okanye indawo yokuhlanganisana.

  • Sihlanganisana ukuze sinqule uYehova, uThixo oseBhayibhileni nokuze sinikele ubungqina ngaye.INdumiso 83:18; Isaya 43:12.

  • Kwakhona siyahlanganisana ukuze sifunde ngoBukumkani bukaThixo, uYesu awayesoloko ethetha ngabo.Mateyu 6:9, 10; 24:14; Luka 4:43.

Wamkelekile ukuba ungaya kwiHolo yoBukumkani ekufutshane nawe uye kuzibonela indlela amaNgqina kaYehova aziqhuba ngayo iintlanganiso.