Ingxelo Yonyaka Wenkonzo * Ka-2018

Inani lamaNgqina kaYehova ehlabathini lonke

8 579 909

Amabandla

119 954

Amazwe ekushunyayelwa kuwo ngamaNgqina kaYehova

240

Niwabala njani amalungu enu?

NjengamaNgqina kaYehova sibala kuphela abo bazishumayela ngokusisigxina iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo nyanga nganye. (Mateyu 24:14) Oku kuquka abo babhaptizwe njengamaNgqina nabo bangabhaptizwanga kodwa befaneleka ukuba bashumayele.

Ngaba umntu ufanele anikele ngemali ukuze abe lilungu?

Akunjalo. Iminikelo ayenzi ukuba umntu abalwe njengeNgqina okanye afumane isabelo okanye imbopheleleko entlanganweni yethu. (IZenzo 8:18-20) Phofu, kwaiminikelo yethu emininzi yenziwa ngabantu abangafuni kwaziwa. Ngqina ngalinye linikela ngexesha, amandla nezinto zalo kumsebenzi wasehlabathini lonke ngokuvumelana nomnqweno neemeko zalo.2 Korinte 9:7.

Niyazi njani ukuba bangaphi abantu abashumayela ngokusisigxina?

Nyanga nganye, amaNgqina afaka ingxelo yokushumayela kwibandla lasekuhlaleni. Le ngxelo yenziwa ngokuzithandela.

Ingxelo yebandla iyadityaniswa, ibe isimbuku sithunyelwa kwiofisi yesebe yelo lizwe. Isebe lithumela izimbuku zelizwe okanye umhlaba ngamnye kwikomkhulu lehlabathi.

Ekupheleni konyaka wenkonzo, * kubalwa inani lamaNgqina kwilizwe ngalinye. Ezi zimbuku ziyadityaniswa ukuze kuphume inani lamaNgqina ehlabathini lonke. Iingxelo zelizwe ngalinye, kuquka namava okushumayela zibhalwa kwiNcwadi Yonyaka yamaNgqina kaYehova. Ezi ngxelo ziyasikhuthaza, kanye njengezo zazikhuthaza amaKristu okuqala.IZenzo 2:41; 4:4; 15:3.

Ngaba niyababala abo bangashumayeliyo kodwa abakwintlangano yenu?

Nangona singabaquki kwinani labantu abangamaNgqina, siyabamkela emabandleni ethu. Uninzi lwabo luyaya kwiSikhumbuzo sokufa kukaKristu, ngoko inani labo linokubonwa xa kuthatyathwa inani lamaNgqina kwelabo baya kule ntlanganiso. 2018, abantu ebebeye kwiSikhumbuzo bebeyi-20 329 317.

Uninzi lwabo bangayiyo kwiintlanganiso zethu bayazuza kucwangciso lwethu lwesifundo seBhayibhile sasekhaya. 2018, siye saqhuba umyinge wezifundo zeBhayibhile eziyi-10 079 709 nyanga nganye, ibe ezinye zazo zaye zaqhutywa nabantu abaninzi ngexesha elinye.

Kutheni ubalo-bantu lukarhulumente lunamanani amaNgqina aphezulu kunawenu?

Urhulumente udla ngokufumana amanani akhe ngokubabuza abantu ukuba bangaboluphi unqulo. Ngomzekelo, iU.S. Census Bureau ithi uphando lwayo “lwalufuna abantu bachaze ukuba banalo kusini na unqulo ababambelele kulo ekuhlaleni,” ibe bongeza bathi iziphumo “zisekelwe kwiimbono zabantu kungekhona kwizibakala.” Ngokwahlukileyo, thina sibala abantu njengamaNgqina kaYehova xa beshumayela baze bafake ingxelo yoko, kungekhona abo bazibiza ngokuba bangamaNgqina.

^ isiqe. 2 Unyaka wenkonzo uqala ngoSeptemba 1 ukuya kuAgasti 31 wonyaka olandelayo. Ngokomzekelo, unyaka wenkonzo ka-2015 uqale ngoSeptemba 1, 2014, waphela ngoAgasti 31, 2015.

^ isiqe. 16 Unyaka wenkonzo uqala ngoSeptemba 1 ukuya kuAgasti 31 wonyaka olandelayo. Ngokomzekelo, unyaka wenkonzo ka-2015 uqale ngoSeptemba 1, 2014, waphela ngoAgasti 31, 2015.