Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Esi sixhobo sokufunda iBhayibhile senziwe ngohlobo lokuba sikuncede ufunde ngoko kuthethwa yiBhayibhile kwimixholo eyahlukahlukeneyo, kuquka othi isizathu sokuba sibandezeleke, oko kwenzekayo kuthi xa sisifa, indlela esinokulufumana ngayo ulonwabo ebomini njalo njalo.

Ngaba Yinjongo KaThixo Le?

Usenokuzibuza ngesizathu sokuba kubekho iingxaki ezininzi kangaka namhlanje. Ngaba ubusazi ukuba iBhayibhile ithi kuza kutshintsha kungekudala nokuba unokuzuza kolo tshintsho?

ISAHLUKO 1

Yiyiphi Inyaniso Ngokuphathelele UThixo?

Ngaba ucinga ukuba uThixo ukukhathalele? Funda ngobuntu bakhe nendlela onokusondela ngaye kuye.

ISAHLUKO 2

IBhayibhile—Incwadi Evela KuThixo

Inokukunceda njani iBhayibhile ukuba uhlangabezane neengxaki onazo? Kutheni umele uzikholelwe iziprofeto eziseBhayibhileni?

ISAHLUKO 3

Yintoni Injongo KaThixo Ngomhlaba?

Ngaba iya kuze izaliseke injongo kaThixo yomhlaba oyiparadesi? Ukuba kunjalo, nini?

ISAHLUKO 4

Ngubani UYesu Kristu?

Funda ngesizathu sokuba uYesu enguMesiya othenjisiweyo, imvelaphi yakhe nesizathu sokuba ekuphela koNyana ozelweyo.

ISAHLUKO 5

Intlawulelo—Esona Sipho Sikhulu SikaThixo

Yintoni intlawulelo? Unokungenelwa njani kuyo?

ISAHLUKO 6

Baphi Abafileyo?

Funda ngoko kuthethwa yiBhayibhile ngendawo abakuyo abafi nesizathu sokuba bafe.

ISAHLUKO 7

Ithemba Lokwenene Ngabantu Obathandayo Abafileyo

Ngaba uswelekelwe sisalamane okanye umhlobo wakho? Ngaba ungaphinde ubabone? Funda ngoko kufundiswa yiBhayibhile ngovuko.

ISAHLUKO 8

Buyintoni UBukumkani BukaThixo?

Abantu abaninzi bayawazi uMthandazo weNkosi. Litheth’ ukuthini ibinzana elithi: “Mabufike ubukumkani bakho”?

ISAHLUKO 9

Ngaba Siphila ‘Kwimihla Yokugqibela’?

Hlola izinto ezenziwa ngabantu nezimo zengqondo zabo ezibonisa ukuba ngoku siphila ‘kwimihla yokugqibela’ njengoko kuprofetwe ngazo eBhayibhileni.

ISAHLUKO 10

Izidalwa Zomoya—Indlela Ezisichaphazela Ngayo

IBhayibhile ithetha ngeengelosi needemon. Ngaba ezi zidalwa zomoya zikho? Ngaba zinokubuchaphazela ubomi bethu?

ISAHLUKO 11

Kutheni UThixo Evumela Ukubandezeleka?

Abantu abaninzi bacing’ ukuba kufanele kutyholwe uThixo ngako konke ukubandezeleka okusemhlabeni. Uthini wena? Funda ukuba uThixo uthi ziyintoni izizathu ezibangela ukuba avumele ukubandezeleka.

ISAHLUKO 12

Ukuphila Ngendlela Ekholisa UThixo

Ngaba inokwenzeka into yokuba siphile ubomi akholiswa bubo uYehova. Unokuba ngumhlobo wakhe.

ISAHLUKO 13

Imbono KaThixo Ngobomi

UThixo ukujonga njani ukuqhomfa, ukutofelw’ igazi nobomi besilwanyana?

ISAHLUKO 14

Indlela Yokwenza Intsapho Yakho Yonwabe

Uthando olwaboniswa nguYesu ngumzekelo onokuxeliswa ngabayeni, amakhosikazi nabantwana. Yintoni esinokuyifunda kuye?

ISAHLUKO 15

Unqulo Olumkholisayo UThixo

Izinto ezintandathu ezifanisa unqulo lokwenyaniso.

ISAHLUKO 16

Lumele Ngokuqinileyo Unqulo Lokwenyaniso

Ziziphi iingxaki onokudibana nazo xa uchazela abanye ngeenkolelo zakho? Ungathetha njani ngazo ungakhange ukhubekise mntu?

ISAHLUKO 17

Sondela KuThixo Ngomthandazo

Ngaba uThixo uyaphulaphula xa uthandaza? Ukuze siphendule lo mbuzo, sifanele sazi oko kufundiswa yiBhayibhile ngomthandazo.

ISAHLUKO 18

Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo

Ngawaphi amanyathelo ofanele uwathabathe ukuze ufanelekele ukubhaptizwa? Funda ukuba kuthetha kuthini nendlela olufanele lwenziwe ngayo.

ISAHLUKO 19

Qhubeka Umthanda UThixo

Sinokulubonisa njani uthando nombulelo ngako konke oko uThixo akwenzileyo?

ISIHLOMELO

Igama LikaThixo—Ukusetyenziswa Kwalo Nentsingiselo Yalo

Igama likaThixo liye lasuswa kwiinguqulelo ezininzi zeBhayibhile. Ngoba? Ngaba kubalulekile ukusebenzisa igama likaThixo?

ISIHLOMELO

Indlela Isiprofeto SikaDaniyeli Esikuchaza Ngayo Ukufika KukaMesiya

UThixo wakuxela ukufika kukaMesiya kwiminyaka engaphezu kweyi-500 ngaphambi kokuba afike. Funda ngesi siprofeto sibangel’ umdla!

ISIHLOMELO

UYesu Kristu—UMesiya Othenjisiweyo

UYesu wazizalisekisa zonke iziprofeto zeBhayibhile ezingoMesiya. Hlola eBhayibhileni yakho enoba ezi ziprofeto zazaliseka ngokweenkcukacha kusini na.

ISIHLOMELO

Inyaniso NgoYise, UNyana, NoMoya Oyingcwele

Abantu abaninzi bakholelwa ekubeni imfundiso kaThixo Oneziqu Ezithathu ifundiswa yiBhayibhile. Ngaba yinyaniso leyo?

ISIHLOMELO

Isizathu Sokuba AmaKristu Okwenyaniso Engawusebenzisi Umnqamlezo Kunqulo Lwawo

Ngaba ngokwenene uYesu wafela emnqamlezweni? Zifundele impendulo eBhayibhileni.

ISIHLOMELO

ISidlo SeNkosi Sangokuhlwa—Isikhumbuzo Esimzukisayo UThixo

AmaKristu ayalelwa ukuba enze iSikhumbuzo sokufa kukaKristu. Simele senziwe nini yaye njani?

ISIHLOMELO

“Umphefumlo” ‘Nomoya’—Athetha Ukuthini Kanye Kanye La Magama?

Abantu abaninzi bacinga ukuba xa umntu efile kukho inxalenye engabonakaliyo ephuma emzimbeni ize iqhubeke iphila. Lithini iLizwi likaThixo?

ISIHLOMELO

Yintoni IShiyol NeHadesi?

Ezinye iinguqulelo zeBhayibhile zisebenzisa igama elithi “ingcwaba” okanye “isihogo” xa zithetha ngeShiyol neHadesi. Atheth’ ukuthini kanye kanye la magama?

ISIHLOMELO

IMini Yomgwebo—Iyintoni?

Funda ngendlela iMini Yomgwebo eza kuba yintsikelelo ngayo kubantu bonke.

ISIHLOMELO

Owe-1914—Unyaka Obalulekileyo Kwisiprofeto SeBhayibhile

Bubuphi ubungqina obuseBhayibhileni bokuba owe-1914 yayingunyaka obalulekileyo?

ISIHLOMELO

Ngubani UMikayeli Isiphatha-zingelosi?

IBhayibhile iyasichazela ngesi siphatha-zingelosi sinamandla. Funda okungakumbi ngaye nangoko akwenzayo ngoku.

ISIHLOMELO

Oko Ikuko “IBhabhiloni Enkulu”

Incwadi yeSityhilelo ithetha ngehenyukazi elibizwa ngokuba yiBhabhiloni Enkulu. Ngaba libhinqa lokoqobo? Ithini iBhayibhile ngalo?

ISIHLOMELO

Ngaba UYesu Wazalwa NgoDisemba?

Cinga ngemozulu yexesha lonyaka uYesu awazalwa ngalo. Isixelela ntoni loo nto?

ISIHLOMELO

Ngaba Sifanele Sizibhiyozele Iiholide?

Ithini imvelaphi yeeholide ezininzi ezidumileyo kwindawo ohlala kuyo? Ingakothusa impendulo.