INdumiso 66:1-20

Kumalathisi. Ingoma, uncuthu lwengoma. 66  Dumani ngoloyiso kuThixo, nonke nina bantu bomhlaba.+   Luculeleni uncuthu lwengoma uzuko lwegama lakhe.+Nikelani indumiso ezukileyo kuye.+   Yithini kuThixo: “Hayi indlela eyoyikeka ngayo imisebenzi yakho!+Ngenxa yobuninzi bamandla akho iintshaba zakho ziya kuza kuwe zikhokhoba.+   Bonke abantu bomhlaba baya kuqubuda kuwe,+Yaye baya kukuculela uncuthu lwengoma, baya kuliculela uncuthu lwengoma igama lakho.”+ Seʹlah.   Yizani bantu, nibone imisebenzi kaThixo.+Ukuqhubana kwakhe noonyana babantu kuyoyikeka.+   Ulwandle uluguqulele ekubeni ngumhlaba owomileyo;+Umlambo bawuwela ngeenyawo.+Apho saqalisa ukuba nemihlali ngaye.+   Ulawula ngamandla akhe kuse kwixesha elingenammiselo.+Amehlo akhe aqhubeka ejonge iintlanga.+Ke bona abo baneenkani, mabangaphakanyiswa.+ Seʹlah.   Mbongeni uThixo wethu, zizwana,+Nize nibangele ilizwi lokumdumisa liviwe.+   Ubeka umphefumlo wethu ebomini,+Yaye akaluvumelanga lushukume unyawo lwethu.+ 10  Kuba usihlolisisile, Thixo;+Usisulungekisile njengaxa kusulungekiswa isilivere.+ 11  Usingenisa emnatheni wokuzingela;+Ubeke ingcinezelo esinqeni sethu. 12  Ukhwelise umntu ofayo ezintlokweni zethu;+Sidlule emlilweni nasemanzini,+Waza wasikhulula.+ 13  Ndiya kuza endlwini yakho neminikelo etshiswa kuphele;+Ndiya kuzifezekisa kuwe izibhambathiso zam+ 14  Eyavulekayo imilebe yam ukuze izitsho+Owazithethayo umlomo wam ndakuba sezingxakini ezinkulu.+ 15  Ndiya kunikela kuwe iminikelo etshiswa kuphele yamathole atyetyisiweyo,+Ngomsi wombingelelo weenkunzi zeegusha.Ndiya kunikela inkunzi yenkomo neenkunzi zeebhokhwe.+ Seʹlah. 16  Yizani, niphulaphule, nonke nina boyika uThixo, yaye ndiya kubalisa+Oko akwenzele umphefumlo wam.+ 17  Ndibize kuye ngomlomo wam,+Kwaza kwabakho ukubonga ngolwimi lwam.+ 18  Ukuba kukho nantoni na endiyigqale njengeyenzakalisayo entliziyweni yam,UYehova akayi kundiva.+ 19  Enyanisweni uThixo uvile;+Unikele ingqalelo kwilizwi lomthandazo wam.+ 20  Makabongwe uThixo, ongawususanga umthandazo wam,Nobubele bakhe bothando kum.+

Umbhalo osemazantsi