INdumiso 55:1-23

Kumalathisi wemirhubhe. IMaskili. EkaDavide. 55  Owu Thixo wubekele indlebe umthandazo wam;+Ungazifihli kwisicelo sam sobabalo.+   Nikela ingqalelo kum undiphendule.+Ndigungqagungqiswa kukuxhalaba kwam,+Ekuphela kwento endinokuyenza kukubonisa ukuphazamiseka,   Ngenxa yelizwi lotshaba, ngenxa yengcinezelo yalowo ungendawo.+Kuba baqhubeka bendiphosela okwenzakalisayo,+Yaye ngomsindo bandifukamela inzondo.+   Intliziyo yam isezintlungwini ezigqithiseleyo kum,+Nokothuka ngenxa yokufa kuphezu kwam.+   Ukoyika, ewe, ukungcangcazela kundingene,+Nokutyhwatyhwa kundigubungele.   Yaye ndihlala ndisithi: “Owu akwaba bendinamaphiko njengehobe!+Bendiya kuphaphazela ndimke ndize ndihlale.+   Khangela! bendiya kusaba ndiye kude;+Bendiya kuhlala entlango.+Seʹlah   Bendiya kungxama ukuya kwindawo yam yokubalekelaNdiwubaleke umoya obhudlayo, nesivuthuvuthu.”+   Badide, Yehova, yahlula ulwimi lwabo,+Kuba ndibone ugonyamelo nokuphikisana esixekweni.+ 10  Imini nobusuku bayasijikeleza ezindongeni zaso;+Nokwenzakalisayo nenkathazo zikuso.+ 11  Ishwangusha likuso;Kwaye ingcinezelo nenkohliso azimki endaweni yaso yembutho.+ 12  Kuba asilotshaba olundingcikivayo;+Ngapha koko bendinokukunyamezela.Yayingenguye ondithiye kakhulu owazigwagwisa nxamnye nam;+Ngapha koko bendinokuzifihla kuye.+ 13  Kodwa yayinguwe, umntu ofayo umlingane owayelingana nam,+Lowo wazana nam nendimqhelileyo,+ 14  Ngenxa yokuba besiqhele ukunandipha okumnandi ngokusondeleleneyo ndawonye;+Siye endlwini kaThixo sihamba singumndilili.+ 15  Isiphanziso masibe phezu kwabo!+Mabehlele eShiyol bephila;+Kuba ebudeni bokuba ngabaphambukeli kwabo izinto ezimbi zazingaphakathi kubo.+ 16  Mna ke, ndiya kumemeza kuThixo;+Yaye uYehova uya kundisindisa.+ 17  Ngokuhlwa nakusasa nasemini enkulu ndibonakalisa ukuxhalaba yaye ndiyadumzela,+Ibe uyaliva ilizwi lam.+ 18  Ngokuqinisekileyo uya kundikhulula ekulweni nxamnye nam aze abeke umphefumlo wam eluxolweni,+Kuba bayinkitha abanxamnye nam.+ 19  UThixo uya kubeva aze abaphendule,+Yena kanye Lowo ohleli ebekwe etroneni njengakwixesha elidlulileyo+SeʹlahAbo kungekho kutshintsha kubo+Nabangamoyikanga uThixo.+ 20  Wolule izandla zakhe nxamnye nabo baseluxolweni naye;+Uwuhlambele umnqophiso wakhe.+ 21  Agude ngakumbi kunebhotolo amazwi omlomo wakhe,+Kodwa intliziyo yakhe ityekele ekulweni.+Amazwi akhe athambe ngakumbi kuneoli,+Kodwa angamakrele arholiweyo.+ 22  Umthwalo wakho wulahlele kuYehova,+Yaye yena wokuxhasa.+Akayi kuliyekela ilungisa lishukunyiswe.+ 23  Kodwa wena ke, Thixo, uya kubehlisela kowona mhadi usezantsi.+Ke abantu abanetyala legazi nabanenkohliso, abayi kuphila nesiqingatha semihla yabo.+Mna ke, ndiya kukholosa ngawe.+

Umbhalo osemazantsi