INdumiso 49:1-20

Kumalathisi. Eyoonyana bakaKora.+ Uncuthu lwengoma. 49  Yivani oku, nonke zizwana.Bekani indlebe, nonke bemi bale nkqubo yezinto,+   Nina bonyana boluntu nani bonyana babantu,Nina bazizityebi nani bangamahlwempu ndawonye.+   Umlomo wam uya kuthetha izinto zobulumko,+Nokucamngca kwentliziyo yam kuya kuba kokwezinto zokuqonda.+   Indlebe yam ndiya kuyithobela kwilizwi elingumzekeliso;+Iqhina lam ndiya kulivula ngohadi.+   Kutheni ndifanele ndoyike ngemihla yobubi,+Xa ndingqongwe sisiphoso sabo bathabatha indawo yam?+   Abo bakholose ngobuncwane babo,+Nabaqhubeka beqhayisa ngobuninzi bobutyebi babo,+   Akukho namnye kubo onokumkhulula nangayiphi na indlela umzalwana wakhe,+Okanye anike uThixo intlawulelo ngaye;   (Yaye ixabiso lokubakhulula lixabisekile+Kangangokuba liphele ukusa kwixesha elingenammiselo)   Ukuba ufanele aphile ngonaphakade angawuboni umhadi.+ 10  Kuba uyabona ukuba kwanosisilumko uyafa,+Kunye nosisiyatha nalowo ungaqiqiyo uyatshabalala,+Yaye bafanele babushiye kwabanye ubuncwane babo.+ 11  Umnqweno wabo ngaphakathi kukuba izindlu zabo zingama kuse kwixesha elingenammiselo,+Iminquba yabo kwisizukulwana ukusa kwisizukulwana.+Imihlaba yabo bayibiza ngamagama abo.+ 12  Sekunjalo umntu wasemhlabeni, nangona ebekwa, akanakuhlala;+Eneneni ufana namarhamncwa atshatyalalisiweyo.+ 13  Le yindlela yabo baziziyatha,+Nabo baza emva kwabo abakholiswa yintetho yomlomo wabo. Seʹlah. 14  Njengezimvu bamiselwe iShiyol;+Ukufa kuya kubalusa;+Yaye abathe tye baya kuba nobukhosi kubo kwakusasa,+Nobume babo bumele bonakale;+Ngamnye kubo uya kuya eShiyol kunakwindawo yokuhlala ephakamileyo.+ 15  Noko ke, uThixo uya kuwukhulula umphefumlo wam esandleni seShiyol,+Kuba uya kundamkela. Seʹlah. 16  Musa ukoyika ngenxa yokuba umntu othile ezuza ubutyebi,+Ngenxa yokuba uzuko lwendlu yakhe lusanda,+ 17  Kuba xa esifa akanakuthabatha nantoni na;+Uzuko lwakhe aluyi kuhla naye.+ 18  Kuba ebudeni bokudla kwakhe ubomi waqhubeka ewusikelela umphefumlo wakhe;+(Yaye abantu baya kukubonga ngenxa yokuba uzenzela okuhle)+ 19  Ekugqibeleni umphefumlo wakhe ufikelela kwisizukulwana sookhokho bakhe.+Abasayi kuphinda bakubone ukukhanya.+ 20  Umntu wasemhlabeni, nangona ebekwa, akanakuqonda,+Ngokwenene ufana namarhamncwa atshatyalalisiweyo.+

Umbhalo osemazantsi