INdumiso 35:1-28

EkaDavide. 35  Owu Yehova, lichophele ityala lam kwabo bamelene nam;+Yilwa nabo benza imfazwe nam.+   Bamba ingweletshetshe nekhaka elikhulu,+Uze uphakame undincede,+   Uze urhole umkhonto nezembe elibukhali macala uhlangabeze abo bandisukelayo.+Yithi kumphefumlo wam: “Ndilusindiso lwakho.”+   Kwanga bangadana bathotywe abo bazingela umphefumlo wam.+Kwanga bangajikwa badane abo bandicebela intlekele.+   Ngamana banganjengomququ ngaphambi komoya,+Ize ingelosi kaYehova ibatyhale.+   Indlela yabo mayibe bubumnyama neendawo ezimtyibilizi,+Ingelosi kaYehova ibasukele.   Kuba bandifihlele iminatha yabo ngaphandle kwesizathu;+Ngaphandle kwesizathu bawumbele umphefumlo wam.+   Makafikelwe kukonakala engazi,+Umnatha wakhe awufihlileyo mawumbambe;+Makawele kuwo onakale.+   Kodwa owam umphefumlo mawuvuye kuYehova;+Mawugcobe ngosindiso lwakhe.+ 10  Onke amathambo am mawathi:+“Owu Yehova, ngubani na onjengawe,+Omhlangulayo oxhwalekileyo kulowo unamandla kunaye,+Noxhwalekileyo nalowo ulihlwempu kulowo umphangayo?”+ 11  Kuphakama amangqina anogonyamelo;+Andibuza oko ndingakwaziyo.+ 12  Okulungileyo bandivuza ngokubi,+Bexhwalekisa umphefumlo wam.+ 13  Ke mna, xa begula, isinxibo sam sasingamarhonya,+Umphefumlo wam ndawuxhwalekisa ngokuzila ukutya,+Yaye umthandazo wam wawubuyela esifubeni sam.+ 14  Ngokungathi liqabane lam nomntakwethu,+Ndandihambahamba njengalowo uzilele unina.+Ndibuhlungu, ndaqubuda. 15  Kodwa ekujingxeleni kwam baba nemihlali baza bahlanganisana ndawonye;+Bahlanganisana ndawonye nxamnye nam,+Bendibetha ngoxa ndingazi;+Bandihlekeza baza abathi cwaka.+ 16  Phakathi kwabahleki abawexukileyo ngenxa yeqebengwana+Babenditshixizela amazinyo.+ 17  Owu Yehova, uya kukubona kude kube nini na?+Wubuyise umphefumlo wam ekubhuqweni ngabo,+Kwanalowo umnye kuphela+ kwiingonyama ezintsha ezinesingci. 18  Ndiya kukubonga ebandleni elikhulu;+Ndiya kukudumisa phakathi kwesizwana esikhulu.+ 19  Owu ngamana abo baziintshaba zam ngaphandle kwesizathu bangangabi nemihlali ngam;+Ke bona abo bandithiye ngaphandle kwesizathu, mabangaqobi iliso.+ 20  Kuba abathethi luxolo;+Kodwa nxamnye nabo bathuleyo bomhlabaBaqhubeka beceba inkohliso.+ 21  Kwanemilomo yabo bandivulela ibe banzi.+Bathe: “Heke! Heke! iliso lethu likubonile oku.”+ 22  Owu Yehova,+ ukubonile, musa ukuthi cwaka.+Owu Yehova, musa ukuba kude nam.+ 23  Zivuselele uvuke ukuze undigwebele,+Owu Thixo wam, Yehova, kwisimangalo sam.+ 24  Ndigwebe ngokobulungisa bakho, Yehova Thixo wam,+Yaye ngamana bangangabi nemihlali ngam.+ 25  Owu ngamana bangangathi entliziyweni yabo: “Heke, umphefumlo wethu!”+Ngamana bangangathi: “Simginyile.”+ 26  Mababe neentloni badane xa bebonke+Abo bayivuyelayo intlekele yam.+Mabambeswe ihlazo+ nokuthotywa abo bazigwagwisayo kum.+ 27  Mabamemelele ngovuyo babe nemihlali abo bayoliswa bubulungisa bam,+Baze bathi rhoqo:+“UYehova makenziwe mkhulu, oyoliswayo luxolo lomkhonzi wakhe.”+ 28  Nolwimi maluvakalise ngelizwi eliphantsi ubulungisa bakho,+Indumiso yakho imini yonke.+

Umbhalo osemazantsi