INdumiso 149:1-9

149  Dumisani uYa!+Mvumeleni ingoma entsha uYehova,+Indumiso yakhe ebandleni labanyanisekileyo.+   USirayeli makabe nemihlali ngoMenzi wakhe Ozukileyo.+Oonyana beZiyon—mabavuye ngoKumkani wabo.+   Mabadumise igama lakhe ngokungqungqa.+Mabamculele uncuthu lwengoma ngentambula nohandi.+   Kuba uYehova uyakholiswa ngabantu bakhe.+Uyabahombisa abalulamileyo ngosindiso.+   Abanyanisekileyo mabagcobe ngozuko;Mabamemelele ngovuyo kwiimandlalo zabo.+   Iingoma zokubonga uThixo mazibe semqaleni wabo,+Nekrele elintlangothi-mbini libe sesandleni sabo,+   Ukuze baphumeze impindezelo ezintlangeni,+Bakhalimele amaqela eentlanga,+   Ukuze babophe ookumkani ngeziqamangelo+Nabazukileyo ngamakhamandela entsimbi,   Ukuze baphumeze kubo isigwebo esibhaliweyo.+Ubungangamsha obunjalo bobabo bonke abanyanisekileyo bakhe.+Dumisani uYa!+

Umbhalo osemazantsi