Genesis 3:1-24

3  Ke kaloku inyoka+ yaba yeyona ilumkileyo+ kunawo onke amarhamncwa asendle awayewenzile uYehova uThixo.+ Ngoko yathi kumfazi:+ “Utshilo ngokwenene na uThixo ukuba nize ningadli kuyo yonke imithi yomyezo?”+  Wathi ke umfazi kwinyoka: “Kwiziqhamo zemithi yomyezo singadla.+  Kodwa mayela nokudla kwiziqhamo zomthi osemyezweni phakathi,+ uThixo uthe, ‘Nize ningadli kuzo, ningazichukumisi, ukuze ningafi.’”+  Yathi ke inyoka kumfazi: “Ngokuqinisekileyo anisayi kufa.+  Kuba uThixo uyazi ukuba mhla nithe nadla kuzo aya kuvuleka amehlo enu nize nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.”+  Ngenxa yoko umfazi wabona ukuba umthi wawulungele ukudliwa kwanokuba wawulangazeleleka emehlweni, ewe, kwakunqweneleka ukuwujonga umthi lowo.+ Ngoko wathabatha eziqhameni zawo waza wadla. Emva koko wanika nendoda yakhe isakuba kunye naye yaza nayo yadla.+  Avuleka ke amehlo abo bobabini baza baqonda ukuba bahamba ze.+ Ngoko ke bathunga amagqabi omkhiwane baza bazenzela imibhinqo.+  Kamva beva ilizwi likaYehova uThixo ehamba emyezweni kwimpepho yasemini,+ yaza indoda nomfazi wayo bazifihla ebusweni bukaYehova uThixo phakathi kwemithi yomyezo.+  Waza uYehova uThixo waqhubeka eyibiza indoda leyo esithi kuyo: “Uphi na?”+ 10  Ekugqibeleni yathi: “Ndive ilizwi lakho emyezweni, kodwa ndoyika kuba bendihamba ze ndaza ke ndazifihla.”+ 11  Wathi ke yena: “Uxelelwe ngubani na ukuba ubuhamba ze?+ Udlile na kuwo umthi ebendikuyalele ukuba ungadli kuwo?”+ 12  Yaza ke indoda leyo yahlabela mgama yathi: “Umfazi owandinikayo ukuba abe nam, nguye ondinikileyo isiqhamo somthi ndaza ndadla.”+ 13  Ngako oko uYehova uThixo wathi kumfazi: “Yintoni na le uyenzileyo?” Waphendula ke umfazi wathi: “Inyoka—indikhohlisile ndaza ndadla.”+ 14  Waza uYehova uThixo wathi kwinyoka:+ “Ngenxa yokuba uyenzile le nto, uqalekisiwe wena ngaphezu kwazo zonke izilwanyana zasekhaya nangaphezu kwawo onke amarhamncwa asendle. Uya kuhamba ngesisu uze udle uthuli yonke imihla yobomi bakho.+ 15  Yaye ndiya+ kubeka ubutshaba+ phakathi kwakho+ nomfazi+ naphakathi kwembewu yakho+ nembewu yakhe.+ Yona+ iya kukutyumza+ intloko+ uze wena+ uyityumze+ isithende.”+ 16  Wathi kumfazi: “Ndiya kuyandisa kakhulu intlungu ekumitheni kwakho;+ uya kuzala abantwana+ unenimba, ize inkanuko yakho ibe sendodeni yakho, yona ikulawule.”+ 17  Waza wathi kuAdam: “Ngenxa yokuba uphulaphule ilizwi lomfazi wakho waza wadla kuwo umthi endakunika umyalelo ngawo ndathi,+ ‘Uze ungadli kuwo,’ uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho.+ Uya kuyidla imveliso yawo usiva ubuhlungu yonke imihla yobomi bakho.+ 18  Uya kukuntshulela ameva nenkunzane,+ yaye umele udle umfuno wasendle. 19  Uya kudla isonka sokubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni, kuba uthatyathwe kuwo.+ Ngokuba uluthuli, uya kubuyela kwaseluthulini.”+ 20  Emva koko uAdam walibiza igama lomfazi wakhe ngokuthi nguEva,+ ngenxa yokuba wayeza kuba ngunina wabo bonke abaphilayo.+ 21  UYehova uThixo wabenzela izambatho ezinde zezintsu uAdam nomfazi wakhe waza wabambesa.+ 22  Wahlabela mgama ke uYehova uThixo wathi: “Yabona, umntu usuke waba njengomnye wethu ukwazi okulungileyo nokubi,+ ngoku ke ukuze angoluli isandla sakhe aze athabathe nakwisiqhamo somthi wobomi,+ adle aze aphile ixesha elingenammiselo,—” 23  Ngako oko uYehova uThixo wamkhupha emyezweni wase-Eden+ ukuba alime umhlaba abethatyathwe kuwo.+ 24  Wamgxotha ke umntu waza wamisa ngasempuma komyezo wase-Eden+ iikherubhi+ nencakuba yekrele enelangatye nejikajikayo ukuba iqhubeke ilinde indlela eya emthini wobomi.

Umbhalo osemazantsi