Ubbil li ci biir

Woneel li am

Seede Yexowa yi

Wolof

Ay téere ngir gëstu Biibël bi

Mën nga telesarse téere yii ngir gëstu Biibël bi. Am na it ci ay làkk yu bare ay téere yu ñu mën a déglu ak ay wideo yu ñu def ngir muuma yi.

Tànnal benn làkk ba pare nga bës fi ñu bind Génne ko ngir gis téere yi am ci làkk bi nga tànn ak ni nga leen mën a telesarsee. Boo bëggee gis téere yu ànd, bindal baat bu bokk ci turu téere yi.

 

TÀNNAL NI PAAS BII DI FEEÑE
Gurup bi
List bi

2017 Convention Invitation

Kayit bi ñu def ngir woo nit ñi ci suñu ndaje yi

Lan mooy Nguuru Yàlla ?

Jàngal-leen seeni doom

Mën ngeen a am jàmm ci seen biir njaboot

Téere bu ñuy dimbali ci gëstu Kàddu Yàlla

Xam-xam bi nekk ci Kàddu Yàlla

Mën ga nekk xaritu Yàlla

Xéyna dinga gis ci téere yi nekk fii lu feeñagul ci yi ñu génne ba pare.