Ir al contenido

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Seleccionar idioma wichi

¿Atsi m’ak toj tach’ote wichi toj yen lhometa Heowa lechumet?

¿Atsi m’ak toj tach’ote wichi toj yen lhometa Heowa lechumet?

M’ak toj lhamya toj tach’ote olhamel ochumet hope chinaj t’oj toj wichi toj yen lhometa Heowa ithatcho. Toj ihi olhamel oka reuniones n’ot’alhiyet’a wichi chinaj t’oj, hate n’ot’alhit’a n’oyehen diezmo. Che iche n’oelh toj t’uhlak ithatcho chinaj t’oj, iwoyek ithatho chinaj t’oj lehis toj ihi lhip toj olhamel oyenlhi reuniones. Wichi toj ithatcho chinaj t’oj n’ofwenhit’a lheyis.

Iche w’enhahiche m’ayhay toj tamenej toj wujit’a chinaj t’oj toj olhamel ochumyenlhi. Toj ichun, olhamel ow’enhit’a n’ochufwenyajwos che lakaha ihi. Hate wichi toj yen lhometa Heowa ihichet’a olhamel okaha toj owo lhometa, wet lhip toj olhamel oihi toj oyenlhi reuniones wujit’a che n’oyam isis.

Hop chinaj t’oj toj n’othatcho, n’othate wichi toj yen lhometa Heowa lewukwey Betel. Tajtso n’ochumyenlhi hopkhilak n’och’ote wichi toj pelhay toj wus, honhat w’ahu wet iyhaj m’ayhay toj malhyejenna iwit’aynhen, n’och’ote iyhaj toj n’ochene lhip elh honhat hopkhilak iwo lhometa wet hin’ul toj iwopej w’ekyaja hopkhilak t’uyehen lepunfwas. Hate n’ochumyenlhi hopkhilak n’oyenlhi lhipey toj olhamel oihi toj olhaihutwek toj ihi honhatil toj iche wujpe wichi toj p’alitses wet hate n’oyenlhi biblias wet m’ayhay toj iwoyek n’oyahin wet n’och’ahuye toj talho Dios Lhomtes.

Weihalhapej n’oelh itshupiyenhiyela che ithatcho chinaj t’oj hopkhilak congregación ichumyenejlhi m’ak toj iwatla, n’och’ote n’ochumet toj olhamel owoye toj i’pe nilhok honhat wok dos m’ayhaytso. Toj ihi nilhokej congregaciones n’owaklhatpej m’ak toj ikalelhat len’ayij toj n’ochumyenlhi chinaj t’oj toj wichi toj ihi iwoyek itetshan.