Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

Nʼotenkay hopkhilak lenʼokwiyej Dios

Tompha toj talho internet nʼotenkay toj isis hopkhilak letachʼahuye wet lechoylhi toj lewujyen wet lenʼokwiyej Heowa Dios. Iwoyek lewʼen nʼotenkay toj nʼopak, toj orquesta wet toj n’otenekchal.

 

Is che lhakajyaj ihi toj nachoywetha toj nanʼokwiyej hop Heowa