Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 LHIP 6

Mʼayhay toj wʼenhalhamej toj iyej wichi toj tawhayeyhen toj nechʼe toj iwo lhasa

Mʼayhay toj wʼenhalhamej toj iyej wichi toj tawhayeyhen toj nechʼe toj iwo lhasa

«Häp hinʼo leles häpe tʼat tʼawayhat tä tälhe Lhawuk» (Salmo 127:3).

Lewhay toj nechʼe toj iche hanʼofwaj, lajchalis toj hopehen wichi toj nechʼe toj nʼojchalis, lekajyaj ihi wet hate iwoyek matche toj yen lelhakliya. Nʼalej toj lhamel iseltej toj wujpe mʼayhay toj is che itiyej kanhi wet wuj lakhajyhayaj toj ichumyenlhi toj tʼuye lhas. Nʼalej toj ichepej lewhay toj iwatlak iwo t’elakw’eta wet iwohiyetʼa, hate lewhaytso nemhit lekajyaj ihi, nemhit letamsek ihi, wet lewakwyhayaj ihi, toja iwoyek tamenej toj lhamel toj iwek lewitʼay ihi. Toj malhyejtso nilhokej lhamel is che iwo elha lenʼayij toj itetshan lhas wet tʼuye toj iwek. ¿Chi malhyej toj nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia iwoyek tachʼote lhamel hopkhilak ikalhi lewitʼayhyajaytso?

 1 ALEHOYANTEJ MʼAYHAY TOJ IWO IYHAJA TOJ IAMEJEN

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Elh chik lehumnhayaj ihi ihanej tä iteläytej mʼak at chik häpe. Häpe elh tä hapʼaltsentsaj. [...] Tʼuhikwetʼa mʼak tä lham isej. Tek lhaiwäkwyayenlhi» (1 Corintios 13:4, 5). Toj ahope atsinha toj nechʼe toj nʼoko, lhamyaj tʼat toj matche toj letetshan as. Mat tajtso iwoyek hachʼefwa ilate toj malhyej iwoyek letiyej kanhi, hop toj tamenej toj isitʼa che lepʼethatla toj lham hate iwatlak letetshan. Che lepʼaltsen hachʼefwa wet letelaytej mʼak at che hope toj iwoye, lenʼalthila toj matche toj lewatla hop lham wet lewo lahaya mʼak toj iwoye toj tʼuye as.

«Amel toj ahinʼul toj hachʼefwas ihi, is che amel lhekchufwi toj lheyej hachʼefwas, wet is che letafwelej mʼak toj lhamel ihi» (1 Pedro 3:7,Traducción del Nuevo Mundo, TNM). Che nechʼe toj ahope nʼojcha, is che lehanej toj athana hachʼefwa tʼaytshihla toj itetshan as, wet nʼalej toj ichepej lewhay toj ilat lhame toj wuj lelhakli, yʼel wok lakʼefwhayaj ihi toj lhayen lewoya iyhaj mʼayhay toj nechʼehen. Ihichela lewhay che ichuwet ame pʼiya, mat isitʼa che am afwitsaj, tsi «hinʼo tä nikelitaphä tä tawäkwäylhi, häp tä is, inuʼpe hinʼo tä takhajay» (Proverbios 16:32). Is che letetshan wet lewʼenho mʼak toj hachʼefwa iwatla (Proverbios 14:29).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Che ahope nʼojcha: Chʼote hachʼefwa toj tʼuye as toj nechʼe, hate lewhay toj honatsi. Tʼaytho lewhay toj letiyej iyhaj mʼayhay toj lewoye, hopkhilak iwoyek lheyej hachʼefwa wet as

  • Che ahope nʼoko: Che hachʼefwa iwatlak tachʼot ame hopkhilak tʼuye as, is che letachumla lechʼotyaj. Che niʼisa alhoho mʼak toj iwoye, isitʼa che letiyej amtes toj niʼisa, mat tʼamajej toj lechufwenej mʼak toj is che iwoye

 2 AM TAKHAJAY TOJ AM WET HACHʼEFWA LHEWEK

MAK TOJ BIBLIA YOME: «Lhamel täkwfwasna hätet iwoyek hätefwajni» (Génesis 2:24). Tej toj amel athana lewʼen hawʼet lhele toj nechʼe, toj hope as, yej lepʼethatla toj am wet hachʼefwa kamaj yikchufwi toj «hätefwajni». Is che amel matche toj alekhajyenhen hopkhilak takhajay toj lhewek.

Am toj ahope atsinha toj lechʼefwa ihi, payne hachʼefwa toj aʼakajejlhi toj lham tachʼot ame wet toj lhaithat amche. Nʼolhomtes toj inʼalit toj akajyaj ihi, «hätet iwoye kacha, ikhajyen tʼat iyhäj» (Proverbios 12:18). Am toj ahope hinʼu toj lechʼefwa ihi, fwenho hachʼefwa toj matche toj lehumin, lewo lahaya wet hate lewo lahaya mʼak toj iwoyej ame wet ales (Proverbios 31:10, 28).

«Yej tʼukwe mʼak tä am aisej, mat ukwe mʼak che aelh isej» (1 Corintios 10:24). Nilhok lewhay is che lewoye mʼak toj hachʼefwa isej wet lefwenho toj lewo lahaya toj lhaikhajyenej toj iwoye lechumtes. Tiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak lhamwetha wet letachʼahu amehen. Wet mʼayhay toj amel is che lewoye toj hope nʼowanyahay, isitʼa che tajlhamet am toj letʼukwe che akajyaj ihi. Is che lehanej iche mʼayhay toj hachʼefwa iwatla. Dios Lhomtes yok: «Yej alefwonlä hachʼefwa, tajlhama chik iche lewhäy tä am lhäyʼe hachʼefwa letʼajayejwek atichunhayaj» (1 Corintios 7:3-5). Is che kalelhaj amtes toj lhamwetha toj lhame mʼayhaytso. Che letelayit amejen wet letafwelche mʼak toj aelh yome, tajtso ikhajyenla toj ais lhamehen.

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Isitʼa che lepʼethatla toj is che letiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak ichepej lewhay toj atsʼilkas toj lhewek

  • Is che amel lenʼalit amejen toj alehumnhen, lelesayen pʼiya amtes toj isis hopkhilak aelh iyahyen wok lewo awayhata

 3 CHUFWEN AS TOJ NECHʼE TOJ ICHE

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Tälhe tä ahäpe hanʼäfwaj letäfwelej tʼat Nʼolesaynhay tä Nʼotʼamajchetes, tä ihanhat amej yämthilek letʼekhaye Cristo Jesús wet lechätho afwayhyaj» (2 Timoteo 3:15). Tetshan chihla lewoyneje toj lechufwen as. Is che letichunla toj iwoyek lhaichufwenej mʼak at che hope, tej toj kamaj ihi lako kachowej. Toj kamaj ihi lako, hanʼofwaj iwoyek itafwelej apak wet iwoyek ihanej che akajyaj ihi, afwitajayaj ihi wok afwitsaj. Che as iyahin toj hiwʼen toj leyahyen mʼayhay toj talhejla Dios Lhomtes, lewhay che talakw yenla lakeya, tsi ihumnhila.

Isitʼa che lhen atichunhayaja toj as kamaj matche toj lhamsajfwaj toj lefwenho mʼayhay toj talhejla Dios. Is che hiwʼen toj lewo tʼalhyajaye Heowa (Deuteronomio 11:19). Lewhay che lekoywetha, fwenho mʼayhay toj Dios yenwetha pʼante (Salmo 78:3, 4). Toj tʼaytshipej toj lhaichiyhelit, as ihanhiyeja toj matche toj lehumin Heowa wet hate lham lhaichufwenhiyeja toj ihumin.

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Tʼalhe Heowa che hiwʼen amho ahanyaj hopkhilak lechufwen as

  • Is che lhachajo toj lefwenho as atichunhayajay toj matche toj lahal ihiche wet amtes, hopkhilak ilafwel toj ihanej