Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 LHIP 8

Lewhay che iche awitʼay toj aytajche

Lewhay che iche awitʼay toj aytajche

«Häp tä tamenej tä aʼakäswethä, tej che leteläytej ayej wujpe mʼayhay tä wʼenhahiche tä ailhaklitwethä» (1 Pedro 1:6).

Tej toj matche toj alekhajyenej hopkhilak am, hachʼefwa wet hawʼet lheley lekajyaj ihiche, ihichepeja lewhay toj nʼal mʼayhay toj lhenhitʼa atichunhayaja che ihichela toj iso amej akajyaj (Eclesiastés 9:11). Mat Dios hiwʼen namhomche lechʼotyaj lewhay che nehi lhawitʼayhyajay. Che amel lewoye nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Dios Lhomtes toj natetshanla, am wet hawʼet lheley, tej toj lhayʼe lhip mʼayhay toj niʼisa toj iamejen, iwoyek amel letumla.

 1 IS CHE LETʼEKHAYE HEOWA

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Wet tiʼpe lham nilhokej mʼak tä lhen alhakliya, tsi aihumnhen» (1 Pedro 5:7). Is che nilhok lewhay toj letichunla toj khitʼa Dios toj tamenej toj iche awitʼayhyajay (Santiago 1:13). Che lhamwhoye lham, itihla amej lechʼotyaj toj tʼuhawetej (Isaías 41:10). «Mälhtejwek ahusey tä letʼalhe» m’ak toj lewatla (Salmo 62:8).

Elh mʼak toj iwoyek aikhajyen, hope toj leyahyen wet alechufwenej Dios Lhomtes ifwalapej. Che lewoye taja, lewʼenla toj matche toj Heowa naikhajyenhenpej che nehi lhatelaythayajay (2 Corintios 1:3, 4; Romanos 15:4). Lham hitʼunhatche lhomet toj hiwʼenla amho «nʼotamsek tä tälhe Dios, tä häpe mʼak tä inuʼpe nilhokej nʼohanyaj» (Filipenses 4:6, 7, 13).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Alhe lechʼotyaj Heowa hopkhilak yikchufwi toj atamsek ihi wet is che lekalhelhat atichunhayaj

  • Tetshan nilhokej mʼayhay toj iwoyek lewoye hopkhilak letshupyene elh toj tʼuhawetej che lewoye

2 IS CHE LETʼUYE HAWʼET LHELEY WET HATE LETʼU AME

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Hinʼo tä lehusek ihi ikatej lehanyaj. Wet elh tä ihan mʼakej tʼuhläk lhäyʼepej lhip lehanyaj» (Proverbios 18:15). Is che letetshanchʼoye nilhokej mʼak toj weihalhapej hawʼet lhele iwatla. Is che lhamhopwetha wet letachʼahuye lhamel (Proverbios 20:5).

¿Wet che yʼil aelh wok akalayʼi toj matche toj lehumin? Yej nʼowaye alhakli toj aytaj toj iamej. Is che letichunla toj hate «Jesús tafwlhi» pʼante (Juan 11:35; Eclesiastés 3:4). Yej pʼethatla toj is che lewo tʼelakwʼeta wet lema, tajtso tachʼotla ame (Eclesiastés 4:6). Che lewoye tajtso, athahitʼala che letatayhla awitʼay.

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Is che lhen akeya toj lhamhopwetha hawʼet lheley toj kamaj newache nʼowitʼay che aytajche che iamejen. Che lewoye tajtso, che iche amel awitʼayhyajay, ilathiyela toj is lewhay che yamlhi amho

  • Amhopwetha wichi toj lewitʼayhyajay nichatejla mʼak toj awitʼay

 3 UKWE NʼOCHʼOTYAJ TOJ LEWATLA

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Elh tä matche tä yen lakalayʼiya elh, ilehiyejtʼa. Wet chik lewitʼäyhyaj ihi, tet iwoyek lepuhfwa tʼat» (Proverbios 17:17). Kalelhaj toj akalayʼis iwatlak tachʼot ame, mat nʼalej toj lhamel ihanhiyejtʼa chi is che iwoyneje. Fwenho mʼak toj iwoyek iwoyej ame (Proverbios 12:25). Hate is che letʼukwe lechʼotyaj iyhaj toj ihanej toj iwoye nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia. Lechʼotyaj toj lhamel hiwʼenla amho toj talho Dios Lhomtes, tamenhiyeja toj lekalhihila toj letatayhla awitʼay (Santiago 5:14).

Che lhen akeya toj lehanwetha wichi toj hiwʼen tʼekhahyaj toj matche toj takhajay toj itiyej Dios wet tʼekhaye lhomtes toj yome mʼayhay toj nʼanhila, lewʼenla hachʼotyaj toj lewatla. Hate aikhajyenla che letachʼote iyhaj wichi toj lakʼefwhayaj ihi. Is che lhame toj lefwenho atʼekhahyaj toj letiyej Heowa wet mʼak toj lhomtes yome toj yenhilhila. Yej leyej toj alekhajyenej toj lewoyeje iyhaj wichi mʼak toj is wet yej aletontehla wichi toj aihumin wet toj ayen lhakliya (Proverbios 18:1; 1 Corintios 15:58).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Amhoplhi akalayʼi toj matche wet wahnej toj tachʼot ame

  • Ame atsi toj hope awitʼay wet mʼayhay toj matche toj lewatla