Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 LHIP 1

Wichi toj tawhayeyhen is che tʼukwe Dios lechʼotyaj hopkhilak lekajyaj ihiche

Wichi toj tawhayeyhen is che tʼukwe Dios lechʼotyaj hopkhilak lekajyaj ihiche

Toj nechʼenyaya Dios «yenlhi hinʼo wet yenlhi atsinha» (Mateo 19:4).

Heowa * Dios itiwek pʼante Adán wet Eva. Hop Biblia yome toj Lham pʼante toj yenlhi atsinha toj ichun «wet ipäyne hinʼo». Adán toj hiwʼen matche toj yen pʼante lekajyaja wet yok: «Täja häp tä olhip tʼat, tsi tälho otʼisan wet tälho olhiley» (Génesis 2:22, 23). Heowa kamaj iwatlak wichi toj tawhayeyhen lekajyaj ihiche. Toj ihi librofwajna nʼolhomtes toj yok «tawhayeyhen» yome wichi toj iwek malhyej toj niyatey laka ley yome.

Toj wichi tawhayeyhen, nʼalej toj yen letichunhayaja toj nilhokej mʼayhay toj ihihla lhamel isila alhoho. Mat mʼak toj matche, hop toj wichi toj tawhayeyhen tej toj matche toj lhaihumnhen, lewitʼayhyajay ihihla (1 Corintios 7:28). Toj ihi librofwajna lewʼenla wujpe nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia, toj che lewoye, tamenhiyeja toj am, hachʼefwa wet hawʼet lheley lekajyaj ihihichela (Salmo 19:8-11).

 1 IS CHE LETACHUMLA HANʼOHYAJ TOJ HEOWA HIWʼEN PʼANTE AMHO

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: Hinʼu toj lechʼefwa ihi hop toj lewʼet lheley lhetek (Efesios 5:23).

Che ahope hinʼu toj lechʼefwa ihi, Heowa tataye che letʼuye wet lenʼaltej ahumnhayaj hachʼefwa (1 Pedro 3:7). Lham yenlhi pʼante hopkhilak hope achʼotfwa wet iwatlak lenʼalit toj lewo lahaya wet letiyej ahumnhayaj (Génesis 2:18). Che matche toj lehumin is che mʼayhay toj lham iwatla, hope mʼayhay toj matche toj laha ihiche inuʼpe mʼayhay toj am iwoyek aisej (Efesios 5:25-29).

Che ahope atsinha toj lechʼefwa ihi, Heowa tataye che lewo lahaya hachʼefwa lenʼohyaj wet letachʼote toj iwoye (1 Corintios 11:3; Efesios 5:33). Mʼak che iwatlak iwoye, is che aletatche wet isitʼa che hope mʼak toj alenityenej (Colosenses 3:18). Che lewoye tajtso, lham wet Heowa tʼaytshihla toj ayen hopeya elh toj laha ihi (1 Pedro 3:1-6).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Is che letayʼatshane hachʼefwa mʼak toj iwoyek lewoye hopkhilak letʼayhettsi toj isis akeyis. Matche toj is che letetshan mʼak toj hachʼefwa yome wet alekhajyenej toj lewoye

  • Is che ahope elh toj itelaytej mʼak at che hope. Hopkhitʼa mʼak toj nipitaja che amel alechufwenej toj weihalhapej yen lekajyaja mʼak toj elh iwoyeje

2 NʼALIT TOJ MATCHE TOJ LHEN ALHAKLIYA MʼAYHAY TOJ HACHʼEFWA YEN LETICHUNHAYAJA

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: Matche toj laha ihi che letʼukwe mʼayhay toj hachʼefwa isej (Filipenses 2:3, 4). Tʼamajej toj lewoyeje mʼak at che hope hachʼefwa, is che letichunla toj Heowa tataye che lakawos nilhok lewhay hopehen wichi toj humnhatsas (2 Timoteo 2:24). Tichunejlhi mʼak toj lhamhiyela, hop toj Dios Lhomtes yome toja: «Iche iyhäj tä lhämtes hätet iwoyek itshänej elh tsonhat. Mat häp hinʼol tä lehusey ihi, lhämtes hätet iwoye kacha, ikhajyen tʼat iyhäj» (Proverbios 12:18). Heowa laka espíritu tachʼotla ame hopkhilak amtes toj lhame inʼalit ahumnhayaj wet hapʼaltsenyaj (Gálatas 5:22, 23; Colosenses 4:6).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Che kamaj nichataye toj lhame mʼayhay toj matche toj lahal ihiche toj lefwenho hachʼefwa, is che letʼalhe Dios che iwo atamseka wet tachʼot ame hopkhilak letachʼahuye mʼak toj hachʼefwa yome wet che matche, is che lewoye

  • Tʼamajej toj letichunejlhi mʼak toj lhamhiyela wet chihla lewoyneje toj lhame

 3 IS CHE LETICHUNLA TOJ AHOPEHEN WICHI TOJ LHALECHʼOTFWAS

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: Wichi toj nechʼe toj tawhayeyhen «lhamel täkwfwasna mälhyej chik weihalha» (Mateo 19:5). Mat kamaj ihichepeja toj wʼenhahiche letichunhayaj. Am is che alechufwenej toj letichunejlhi wet lhen alhakliya mʼak toj hachʼefwa yen lelhakliya hopkhilak letachʼot amehen (Filipenses 2:2). Is che wʼawulhcha amel atichunhayaj lewhay che lekalelhat mʼak toj amel lewohiyela. ¿Atsi mʼak toj is che lewoye hopkhilak lekalhi toja? Dios Lhomtes yok: «Chik iche mʼak tä letʼuhläk lewoye, chunkat alhe elh chik iwo achoweja. Chik isen lhämtes, woye tʼat» (Proverbios 20:18). Is che lewahnej toj nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Bibila inuhyen amkwehen hanʼayij che iche mʼak che laha ihi toj is che lekalelhat toj lewoye (Proverbios 8:32, 33).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Isitʼa che tajlhamet toj lefwenho mʼayhay toj lahal neyahi; is che lefwenho mʼak toj lelate toj tum ame

  • Toj kamaj nichataye toj lekalelhat mʼak toj lewohiyela, is che lefwenho hachʼefwa hopkhilak lehanej atsi toj letichunhayaj

^ párr. 4 Nʼolhomtes toj ichun toj nʼolesayneji pʼante Biblia, inʼalit toj Heowa hope Dios lhey.