Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 LHIP 3

¿Atsi mʼak toj is che lewoye hopkhilak letayhat awitʼayhyajay?

¿Atsi mʼak toj is che lewoye hopkhilak letayhat awitʼayhyajay?

«Ämay wuj ahumnhayaj tä leti amejen, tsi nʼohumnhayaj tamenej tä tatäy wujpe nʼosukyajay» (1 Pedro 4:8).

Lewhay toj wichi tawhayeyhen, wujpe lewitʼayhyajay toj iyej, hop toj wʼenhahiche pʼiya letichunhayajay, hate wʼenhahiche mʼayhay toj yen lelhakliya wet iyhaj mʼayhay toj yen lekajyaja wet wʼenhalhamej pʼante lenʼayij toj lhaichiyhelit. Hate chʼathiyejak awitʼayhyajay talh alhoye wok hope mʼayhay toj lehanhiyejtʼa che nichatla ame.

Isitʼa che leletanla awitʼayhyajay, Dios Lhomtes yome toj is che letatayhla (Mateo 5:23, 24). Lekalhihla mʼayhay toj lhayʼe lhip toj isen che lewoye nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia.

 1 AME AWITʼAY

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Nilhokej mʼayhay tä lewhäy iche [...]. Lewhäy tä hinʼo [...] yämlhi» (Eclesiastés 3:1, 7). Tiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak am wet hachʼefwa lhame mʼak toj amel awitʼayhyajay. Fwenho atsi mʼayhay toj lhen akajyaja wet lhen alhakliya wet mʼak toj am lhen atichunhayaja. Nilhok lewhay fwenho mʼak toj matche (Efesios 4:25). Tej toj afwitsaj, is che letelaytej che lewatlak letatayhla hachʼefwa. Isitʼa che lewahnej che awitʼay toj niwuja nichate toj tʼaytshi, hop toj tamenej toj is che letʼamajej toj lechulho hachʼefwa (Proverbios 15:4; 26:20).

Tej toj atichunhayaj malhnhiyejtʼa iwoye hachʼefwa letichunhayaj, is che lenʼaltej ahumnhayaj wet wo lahaya (Colosenses 4:6). Is che lekelit toj letatayhla awitʼay, wet yej leyej toj letahuy amejen (Efesios 4:26).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Tʼukwe lewhay toj tʼuhawetej hopkhilak amel lhame awitʼay

  • Che hachʼefwa yomlhi, is che letelaytej toj lewatlak lhiset toj yomlhi. Is che letataye che am iwoyek lhamlhi

 2 CHʼAHUYE WET IS CHE LETAFWELEJ MʼAK TOJ IYEJ HACHʼEFWA

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Humnhen aiyhäj [...]. Yej lhenay wʼet mʼayeka apuhfwas» (Romanos 12:10). Matche toj laha ihi che letachʼahuye hachʼefwa wet alekhajyenej hopkhilak letafwelej hachʼefwa letichunhayaj, «is che achowhal lenuhtej amehen mʼak at che häpe. Yej alechäjwethä» (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19). Isitʼa che alhen hopeya elh toj fwetaj tachʼahuye lechʼefwa. Che iwoye, leyej mʼak toj lewoye wet tiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak letetshan hachʼefwa wok leyʼatshane che iwoyek lhamwetha che paj. Che lhen hopeya elh toj hope atʼunfwa hop hachʼefwa, wet khitʼa atayhfwa, awak ihihitʼala (Eclesiastés 7:9).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Is che letachʼahuye mʼak toj hachʼefwa yome wet che matche is che lewoye, tej che kahumina

  • Is che letetshan hachʼefwa che ipayen ame mʼak at che hope toj inʼalit toj nhumina wok ihumin, wet inʼalit amej pʼiya toj itiʼpe leteʼpe wet hate is che letetshan lepak toj yomlhi

3 TUJLHACHE TOJ ALEKAJYEN

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Elh tä wuj tä tachumlhi, iche tʼat mʼak tä isej. Mat elh tä niwoya mʼak chik iwoye, tajlhama tä yämlhi tʼat, mʼak hiwʼenhitʼa» (Proverbios 14:23). Isitʼa che tajlhamet toj amel lehanej lewoyneje che letayhat awitʼay at che hope toj iamejen, is che amel lewoye mʼak toj amel lehanej lewoyneje. Nʼalej toj is che matche toj alekhajyenej, mat aisiyeja (Proverbios 10:4). Che amel letachʼot amehen «laha ihi» (Eclesiastés 4:9).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Tetshan atsi mʼayhay toj weihalhapej amel iwoyek lewoye hopkhilak amel aisej wet letayhat awitʼay

  • Is che ichepej lewhay toj letetshan atsi mʼak toj lekalhi toj lewoye tajtso