Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

¿Atsi lhip toj ihi lechulhyajay nʼoyʼatshanhay toj lahal ihiche?

¿Atsi lhip toj ihi lechulhyajay nʼoyʼatshanhay toj lahal ihiche?

¿Ha talhe pʼiya...

  • ... nʼochufwenyajwos toj niyatej religiones?

  • ... wichi?

  • ... wok Biblia?

 ICHE PʼANTE DIOS KAWO TOJ ILESAYEN BIBLIA TOJ YOME DIOS TOJ YOK

«Täfwnhat nʼoyej [ämtes] . . . Ämet tä matche tʼat» Salmo 119:144, 160, Dios Lhämtes tä Matchehen.

Wujpey wichi toj hiwʼen leyʼatsanhay toj lechulhyajay toj ihi Biblia.

¿Ha lewatlak ahope elh wichitso?

Yahin mʼak toj ihi sitio jw.org toj iwoyek tachʼot ame.

YAHYEN toj ihi internet mʼayhayna

YAHIN video toj yome mʼayhay toj talho Biblia

TOMPHA mʼayhay toj iwoyek leyahyen toj ihi internet

 ¿ATSI ELH NʼOYʼATSHANHAYNA TOJ LAHAL IHICHE TOJ LEHUMINCHEK LEHANEJ?

Lewʼenla lechulhyajay nʼoyʼatshanhayna toj Biblia yome toj ihi sitio jw.org/jw-wch toj ihi internet

(Hoye toj yok MʼAYHAY TOJ IWOYEK LEYAHYEN › LIBROS WET LIBROFWAS)