Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

¿Atsi toj iwatla nʼowʼet lheley hopkhilak lekajyaj ihi?

¿Atsi toj iwatla nʼowʼet lheley hopkhilak lekajyaj ihi?

¿Ha lefwetaj hope...

  • ... nʼohumnhayaj?

  • ... chinaj tʼoj?

  • ... wok elh mʼak?

 MʼAK TOJ BIBLIA YOME

«Chik lehanayej mʼayhayna wet lewoyaye, akäjyaj ihlat amejen» (Juan 13:17, Dios Lhämtes tä Matchehen​).

ATSI LENʼAYHAY TOJ IWOYEK AISEJ

Lewʼenla nʼohumnhayaj toj matche (Efesios 5:28, 29).

Imalhewek toj ihichetʼala elh toj yen wʼet mʼayeka iyhaj (Efesios 5:33).

Toj letʼekhahla amehen nilhok lewhay (Marcos 10:6-9).

 ¿HA ICHE MʼAYHAY TOJ TAMENEJ TOJ IS CHE NAMATITCHE MʼAK TOJ BIBLIA YOME?

Iche, natetshan dos:

  • Dios yenlhi pʼante nʼowʼet lheley. Hop Biblia yome toj «nilhokej [nʼo]wʼet lheley tä ipuleye lhäyʼe wichi tä ihonhatena tälhe» tʼat Dios (Efesios 3:14, 15). Toj malhyejtso, nʼowʼet lheley iche hop toj Heowa yenlhi pʼante. ¡Matche toj laha ihi che nilhokej wichi itafwelej tajna!

    Lhek tichunejlhi taja. Che lhen akajyaja toj letuj nʼolhataj toj akaj wet lewatlak lehanej atsi lechal toj iyej, ¿atsi toj is che leyʼatshane? Is che leyʼatshane elh toj iwaklhat nʼolhataj.

    Malhyej iwoye tajtso, che lewatlak lehanej atsi mʼak toj iwatla hawʼet lheley hopkhilak lekajyaj ihi, is che leyʼatshane Heowa toj Lham pʼante toj yenlhi nʼowʼet lheley (Génesis 2:18-24).

  • Dios naitetshanhen. Am wet hawʼet lheley matche toj aisiyeja che letʼukwe mʼayhay toj ihi Dios Lhomtes toj tum amehen, hop toj Heowa aitetshanhen (1 Ped. 5:6, 7). Heowa tʼuhlak hiwʼen amho mʼak toj lhayʼe lhip toj is. Wet mʼak toj ifwel amho hope tʼat mʼak toj aisej (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 TʼATSHAN AME

Che ohope nʼoelh toj lechʼefwa ihi wok leles ihi, ¿atsi toj iwoyek owoye hopkhilak lhayʼe lhip toj is mʼak toj oihi?

Lewʼenla lechulhyaj toj ihi EFESIOS 5:1, 2 wet COLOSENSES 3:18-21.