Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 11

Mʼayhay toj ihi Biblia, ¿ha tachʼot namehen?

Mʼayhay toj ihi Biblia, ¿ha tachʼot namehen?

1. ¿Atsi toj tamenej toj nawatlak nʼonuhyen namkwehen lhanʼayij?

¿Ha tachʼot namehen mʼayhay toj ihi Biblia hopkhilak natʼuye lhawʼatshancheyaj? (SALMO 36:9)

Heowa, Elh toj lhenek wichi, lehanyaj inuʼpe lhahanyaj. Malhyej iwoye nʼojcha toj humnhatsaj naihumnhen wet nayen lhakliya. Toj nahopehen lhenhay hop toj tamenej toj tajlhamet lham toj is che natchʼahuye (Jeremías 10:23). Malhyej iwoye naʼtshas toj iwatlak lajchalis inuhyenkwe lenʼayij, hop wichi iwatlak Dios inuhyenkwe lenʼayij (Isaías 48:17, 18). Mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia inuhyen namkwehen lhanʼayij wet hope lhawʼayhat toj talhe Heowa. Yahyen 2 Timoteo 3:16.

Heowa laka leyes wet lhomtes toj matchehen ichufwen namejen nʼonʼayij toj inuʼpe iyhaj toj is che nanukwe wet ipayen namehen chi nawoyneje hopkhilak nakatej Dios lakopfwayaj toj tʼun. Hop toj nahopehen lhenhay, is che nawahnej toj inuhyen namkwehen lhanʼayij. Yahyen Salmo 19:7, 11 wet Apocalipsis 4:11.

2. ¿Atsi toj hopehen nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia?

Nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia tachʼot namehen hopkhilak nahanej atsi toj is che nawoye che nehi mʼak at che hope. Mat, hop leyes tajlhamet toj tachʼot namehen che niwuja mʼak toj nehi (Deuteronomio 22:8). Hopkhilak nahanej chi nawoyneje toj nahanlhi nʼolhomtes toj matche toj  ihi Biblia che nehi mʼak at che hope, is che nen lhatichunhayaja (Proverbios 2:10-12). Malhyej toja, Dios Lhomtes yome toj nʼowʼatshancheyaj hope nʼowʼayhat toj talhe Dios. Nʼolhametna toj matche toj ihi Biblia iwoyek tachʼot namehen lewhay toj nehi lhachumet, lhawʼet, hote che nahoye lhip at che hope, hop toj itichun nachʼoyehen toj is che natʼuye lhawʼatshancheyaj. Yahyen Apóstoles Lhenhay 17:28.

3. ¿Atsi dos mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia toj matche toj laha ihi?

Jesús matche pʼante toj iwo lahaya dos mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia. Hop mʼak toj ichun inʼalit tʼat atsi toj tamenej toj iche wichi toj ihonhatena: is che itafwelej Dios, ihumin wet tʼifwtiyej toj tachumhoplhi. Is che natichunejlhipej nʼolhametna lewhay toj natshupyene nilhokej mʼayhay toj nawohiyela (Proverbios 3:6). Wichi toj iwoye toja hopkhila che Dios lakalayʼis wet ikathiyeja lewʼatshancheyaj toj tʼun, lhayʼe toj lekajyaj ihichehla. Yahyen Mateo 22:36-38.

Mʼak elh toj matche toj ihi Biblia tachʼot namehen hopkhilak nais lhamehen (1 Corintios 13:4-7). Che nawoye toja natenlo Dios lehumnhayaj toj itiyej wichi. Yahyen Mateo 7:12 wet 22:39, 40.

4. ¿Ha naisej mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia?

Mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia iwʼawhat namehen toj nahumnhen wet nalhaipʼajtej lhawʼet lheley (Colosenses 3:12-14). Tefwajni elh nʼolhamettso tʼuye lhawʼet lheley, hop toj lechufwenyaj yome toj wichi toj tawhayeyhen is che iwek pajtha tiyajʼattsiy. Yahyen Génesis 2:24.

Toj natchʼahuye mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia naisej hop toj tachʼot namehen hopkhilak nakatej mʼayhay toj ihonhatena wet lhayʼe mʼayhay toj tum namehen. Malhyej toja, wujpe nʼochumtes toj lewuhuy iwatla lakawos toj ihanlhi mʼayhaytso toj matchehen toj ihi Biblia, wichi toj khitʼa akantses wet yenhitʼa wʼet mʼayeka lechumet (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18). Lhayʼe toj, Dios Lhomtes ichufwen namejen toj is che nen lhakajyaja mʼayhay toj ichun toj nawatla che nawʼen wet lhahumnhayaj toj natiyej Dios is che nanuhatpe mʼayhay at che hope. Yahyen Mateo 6:24, 25, 33 wet 1 Timoteo 6:8-10.

Toj nahanlhi mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia hote lhatʼisanis isej. Malhyej toja, hop ley toj ihi Biblia nʼayejo toj wichi iyoyej hatʼes pajtha wʼoknhas, tʼu namehen hopkhilak ihichetʼa lhatʼinhayajay wet nawohiyetʼa mʼak at che hope che naiwitʼaynhen paj toj nichate toj nayʼinhen (Proverbios 14:30; 22:24, 25; 23:20). Heowa iwahin namejen toj nayayej hatʼes, mat isitʼa che nanuhatpe lewʼet (Salmo 104:15; 1 Corintios 6:10). Hop mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia naisej, hop toj inityen namejen toj natʼuye mʼayhay toj nawoye wet lhatichunhayajay (Salmo 119:97-100). Mat, hop Cristo lechufwenkay toj matchehen tsʼilakhitʼa toj nawoye nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia hop toj naisej, hote nawoye hop toj nawatlak nawujyen Lhajcha toj ihi pule, Heowa. Yahyen Mateo 5:14-16.