Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 14

¿Atsi toj tamenej toj Dios itshupyene p’ante toj tachuma laka wichi ifwalasna?

¿Atsi toj tamenej toj Dios itshupyene p’ante toj tachuma laka wichi ifwalasna?

1. ¿Atsi toj tamenej toj Dios itshupyene p’ante Israel lhayis hopkhilak hopehen laka wichi?

Dios lhenek pʼante laka wichi toj talhe Abrahán leles toj hopehen Israel lhayis wet hiwʼenho pʼante leyes. Lhamel is pʼante che tʼuye wet tʼamajej Dios lhomtes wet nʼotʼekhahyaj toj matche toj nʼowʼenhomche (Salmo 147:19, 20). Toj malhyejtso wujpe wichi toj iʼpe honhat iwohiyelak isej. Yahyen Génesis 22:18.

Mʼak pʼante ihi Israel lhayis inʼalit toj che natchʼahuye Dios laka leyes iwoyek naisej (Deuteronomio 4:6). Dios itshupyene pʼante Israel lhayis hopkhilak lhamel inʼalit chi malhyej lham. Toj malhyejtso iyhaj wichi iwoye pʼante che itafwelej Dios toj matche wet tatshupiche lenʼayij toj is. Yahyen Isaías 43:10, 12.

2. ¿Atsi toj tamenej toj Dios iwatlak lakawos lhahipʼajtitwek?

Heowa tachuma pʼante lakawos toj ihanlhi Cristo, hop toj laka wichi Israel lhayis ileyej pʼante toj tachʼahuye (Mateo 21:43; 23:37, 38). Hop toj tamenej toj ifwalasna tajlhamet Cristo lakawos toj matchehen toj tachumhoplhi Heowa wet khitʼa Israel lhayis. Yahyen Apóstoles Lhenhay 15:14, 17.

Jesús ihutwek pʼante lechufwenkay wet ichufwenej p’ante chi is che iwoyneje toj iwo lhometa hopkhilak iyhaj wichi toj iʼpe nilhok honhat lhayen Jesús lechufwenkaya (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Athana, toj ihi ifwalas toj lepes mʼayhay toj ihonhatena, matche toj laha ihi toj Cristo lechufwenkay iwo lhometa. Ifwalasna, Heowa ihutwek millones wichi toj tolhomche nilhok lhipey toj iʼpe honhatna hopkhilak lhamel lhahipʼajtej religión toj matche (Apocalipsis 7:9, 10). Wichi toj hopehen Dios laka wichi, Cristo lakawos toj matchehen iwoyek tachʼot lhamehen wet lhaikhajyenhen. Lhayʼe toj, nʼochufwenyajay toj nʼowʼenhomche lhamel malhyej tʼat iwoye toj nʼowʼenhomche iyhaj toj iʼpe nilhok Honhat. Yahyen Hebreos 10:24, 25.

 3. ¿Atsi lewhay toj iwo pʼante tesa toj iche wichi toj yen lhometa Heowa ifwalasna?

Dios laka wichi toj iche ifwalasna iwo pʼante tesa toj nʼal toj nekchom 1870. Nitakwitʼa pʼante wichi toj lhaichufwenejen Dios Lhomtes toj tajpe mʼayhay toj matchehen toj ihi Nʼolhamethi, toj wujpe lewhayis toj pajche ihichetʼa pʼante wichi che hiwʼen. Lhamel ihanej pʼante toj Jesús pajche ihutwek lechufwenkay wet ichufwenej toj iwo lhometa, toj malhyejtso iwo tesa pʼante toj lhamel yen silotyaja Dios Niyatyaj nilhokpe honhatna. Toj nekchom 1931, lhamel lhaiwo lheya toj yok wichi toj yen lhometa Heowa. Yahyen Apóstoles Lhenhay 1:8; 2:1, 4, 11 wet 5:42.

4. ¿Atsi toj is che iwoye wichi toj yen lhometa Heowa toj iwo lhometa?

Lewhay toj apóstoles iche, nilhokej congregaciones toj iʼpe honhatna isej pʼante toj lhamel hiwʼen iyhaj hinʼul toj Dios lakawos toj nitakwitʼa pʼante toj itetshan nilhokej congregaciones. Hinʼulna itafwnhatej pʼante toj Jesús hope Elh toj lakawos Lhetek (Apóstoles Lhenhay 16:4, 5). Malhyej iwoye, ifwalasna wichi toj yen lhometa Heowa isej Dios lakawos iyhaj toj nitakwitʼa toj itetshan nilhokej congregaciones toj ihonhatena, hinʼulna toj pajche itafwelej mʼayhay, itetshan lhipey toj yenwetha libros. Lhipeyna hote iche wichi toj iwo iyhaja nʼolhomtes, wet hiwʼen­homche wichi mʼayhayna toj talho Biblia toj inuʼpe ­seiscientos nʼolhomtes toj wʼenhahiche. Lhamel ichumyenlhi Biblia hopkhilak ikhajyen wet inuhyenkwehen lenʼayij congregaciones, toj hate iche hinʼul toj ihanej iwoyneje hopkhilak inʼaltej lehumnhayaj toj tʼuye Dios lelay iyhaj. Yahyen 1 Pedro 5:2, 3.

Wichi toj yen lhometa Heowa nilhokpe Honhatna lhamel iwek hopkhilak yen lhometa nʼosilotyaj toj isis toj talho Biblia wet ichufwenhen wichi hopkhilak lhayen Dios lechufwenkaya. Malhyej iwoye apóstoles, ilunche nilhokej wichi lewukwey toj iwo lhometa (Apóstoles Lhenhay 20:20). Hate lhamel ichufwenej wichi mʼayhay toj ihi Dios Lhomtes hop toj wichina ihumin mʼayhay toj matchehen. Mat, tsʼilakhitʼa toj lhamel iwek, hate lhaihumnhen malhyej iwoyek lhalewʼet lheley wet lekajyaj ihiche hop toj Heowa tʼuye (2 Tesalonicenses 1:3). Dios laka wichi toj matchehen, lhayʼe lhip toj lekajyaj ihiche inuʼpe wichi iyhaj toj iʼpe Honhatna hop toj lhaikhajyenhen hopkhilak tachʼote wichi wet toja ikajyenlhi Dios. Yahyen Salmo 33:12 wet Apóstoles Lhenhay 20:35.