Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 5

¿Atsi toj Dios nechʼethayaj toj itiyej honhat?

¿Atsi toj Dios nechʼethayaj toj itiyej honhat?

1. ¿Atsi toj tamenej toj Dios yenlhi pʼante Honhat?

Heowa yenlhi pʼante Honhat hopkhilak wichi ilayhiche toj ihi. Lewhay toj yenlhi pʼante Adán wet Eva, wichi toj ichun toj iwek khitʼa toj is che ihi pele. Dios pajche pʼante yenlhi ángeles toj is che ihi lhiptso (Job 38:4, 7). Heowa itihi pʼante hinʼu toj ichun yachuyajwʼet toj isilataj toj lhey Edén (Génesis 2:15-17). Lhayʼe toj, lhamtso wet leles toj hiwʼenla, iwohiyela pʼante tʼat che ilayhiche toj ihi Honhat wet lekajyaj ihiche pajlaʼtha tiyajʼattsiy. Yahyen Salmo 37:29 wet 115:16.

Mat yachuyajwʼet Edén tsajihotʼa pʼante lhip toj ihi toj ihi Honhat. Adán wet Eva is pʼante che lhamel iwo lelesa wet yam tapoyej Honhat wet lhimpajpej toj yʼayhettsi hop yachuyajwʼettso (Génesis 1:28). Honhat pajlaʼtha tiyajʼattsiy toj lewuhuy wichi, wet hanhiyejtʼala che tatay wok noj. Yahyen Salmo 104:5.

2. ¿Atsi toj tamenej toj nemhit isilataj Honhat?

Mʼak toj tamenej hop toj Adán wet Eva tachʼahuhiyetʼa pʼante Dios wet nʼochenhen pʼante toj ihi Edén. Toj malhyejtso, Dios Lhomtes yome toj Honhat nʼowʼenho pʼante wichi toj niʼisa (Job 9:24). Yahyen Génesis 3:23, 24.

Mat, ¿ha Heowa ileche pʼante lenechʼethayaj toj itiyej wichi? Ilehichetʼa, hop toj Lham hope Dios toj takhajay wet nilhok mʼak toj iwoye ikalhi (Isaías 45:18). Lewhay toj tatay alhoho, Dios yachajohla toj hiwʼenho wichi toj is che ilayhiche toj iʼpe honhatna wet letamsek ihiche malhyej toj lham lenechʼethayaj pʼante toj nechʼenyaya. Yahyen Salmo 37:11, 34.

3. Honhat, ¿ha yachajohla toj isilataj?

Jesús,toj Niyat toj ihi Dios Niyatyaj, iwelanthila Honhat yamla wʼatshan wet isilataj. Lhayʼehila ángeles, itayhthila nilhokej Dios letayhfwas che ihi nʼokaʼtshayaj toj hope Armagedón. Che tafwaytshi tajtso, hipʼohihla mil nekchomis Satanás, ángel toj fwitsaj toj tamenej pʼante toj Adán wet Eva tachʼahuhiyetʼa  Dios. Mat Dios lakawos tafwayhiyeja nʼokalelhthayaj, Jesús toj inuhyenhikwela lenʼayij wet tʼuhiyela wet che lepese lhamel yenla lekajyaja lewʼatshancheyaj toj laj lepesa toj ihi Honhat toj isilataj. Yahyen Apocalipsis 20:1-3 wet 21:3, 4.

4. ¿Atsihila lewhay che noj nʼotelaythayaj?

¿Atsihila lewhay che Dios inofwat nʼofwitseyaj? Jesús ifwenho pʼante lechufwenkay «nʼotetnek» toj inʼalthila tʼat toj atofwiyetʼa lewhaytso. Mʼayhay toj iche ifwalasna, toj iwoyek inofwat wichi, inʼalit toj nehi «ifwalas toj lepes nʼayhay toj ihanlhi mʼayhay toj ihonhatena» (Mateo 24:3, TNM) Yahyen Mateo 24:7-14, 21, 22.

Lewhay toj mil nekchomis toj niyat Jesús toj ihi pele toj niyatejla Honhat, lhimpajpej toj itayhat tʼat mʼayhay toj tamenej toj iche nʼotelaythayajay (Isaías 9:6, 7; 11:9). Tsʼilakhitʼala toj niyat, hopkhila sacerdote toj lhamya, toj itayhthiyeja lechʼisukyajay wichi toj ihumin Dios. Toj malhyejtso, Dios ichumyenhilhila Jesús hopkhilak inofwat nʼotʼinhayajay, nʼochʼutyaj (tochʼetyaj) wet nʼotʼilek. Yahyen Isaías 25:8 wet 33:24.

5. ¿Atsihila wichi toj ihi Honhat toj wʼatshan wet isilataj?

Toj ihi Wichi toj yen Lhometa Heowa Lewʼet letafwenhiyeja wichi toj ihumin Dios wet iwatlak lhaichufwenejen toj iwoye Dios lenechʼethayaj

Wichi toj tachʼahuye Dios hopkhila che ilayhiche toj ihi Honhat toj isilataj (1 Juan 2:17). Jesús ichen pʼante lechufwenkay toj is che tʼukwe wichi toj lehusey ihiche hopkhilak ichufwenej wichitso toj chi is che iwoyneje toj ikalhi toj Dios iyahin toj hopehen iyhaj toj isen. Ifwalasna, Heowa iwaklhat millones wichi hopkhilak ihi honhat toj isilataj (Sofonías 2:3). Wichi toj yen Lhometa Heowa Lewʼet, iche wichi wet lewʼet lheley toj tachumhoplhi Dios, lhaichufwenejen chi is che iwoyneje hopkhilak hope elh toj is toj lechʼefwa ihi wet nʼojchalis toj isen wet isej nʼosilotyajay toj ihi Biblia. Yahyen Miqueas 4:1-4.