Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 8

¿Atsi toj tamenej toj Dios iwahnej toj iche nʼofwitseyaj wet nʼotelaythayajay?

¿Atsi toj tamenej toj Dios iwahnej toj iche nʼofwitseyaj wet nʼotelaythayajay?

1. ¿Chi pʼante talhi nʼofwitseyaj?

Lewhay toj Dios iwahnej pʼante toj hinʼul lhaiwo leniyatyaja lhamejen nʼal toj ikalhihitʼa che itayhat nʼowitʼayhyajay

Lewhay toj Satanás yome mʼak toj ichun toj kamatache, iwotesa toj iche mʼak toj niʼisa toj ihi Honhat. Hope pʼante ángel toj is wet newache pʼante mʼak toj niʼisa che iyej, mat «tatayhlä mʼak tä matche» (Juan 8:44). Ichiyhelit tʼat toj ihi letichunhayaj toj tʼuhlak nʼonʼokwiyej, mʼak toj tajlhamet Dios toj tʼuhawetej che nʼotiyej. Ifwechʼenlhi pʼante Eva, atsinha toj ichun wet ikalhi toj tachʼahuhiyetʼa Dios wet tajlhamet lham toj nʼotchʼahuye. Adán hote iwoye pʼante mʼak toj lechʼefwa iwoye. Tajtso hop toj tamenej toj iche nʼotelaythayajay wet nʼotʼilek. Yahyen Génesis 3:1-6, 19.

Toj Satanás ikalhi toj Eva ileyej toj tachʼahuye Dios, iwotesa pʼante toj iche iyhaj toj tatayhlo Dios. Lham yen wʼet mʼayeka Heowa, Nʼowujtaj lenʼohyaj toj niyatej nilhokej mʼayhay. Toj wujpe wichi lhahipʼajtej Ahottaj, toj tekawayhla Dios lenʼohyaj, Satanás nechʼe hope «honhat laka niyat». Yahyen Juan 14:30 wet 1 Juan 5:19.

2. ¿Ha iche pʼante mʼak toj niʼisa toj ihi Dios lhenhay?

Heowa lhenhay hope mʼayhay toj ische alhoho. Wichi toj ichun pʼante toj iche wet ángeles iwoye pʼantek tachʼahuye nilhokej mʼak toj Dios ifwenho (Deuteronomio 32:4, 5). Lham iwahin namejen che natshupyene mʼak toj namel nawatlak nawoye, che natchuma mʼak toj is wok mʼak toj niʼisa. Tajtso, iwahin namejen toj iwoyek natiyej lhahumnhayaj wet natchʼahuye Dios. Yahyen Santiago 1:13-15 wet 1 Juan 5:3.

3. ¿Atsi toj tamenej toj Dios iwahnej pʼante toj iche nʼotelaythayaj?

Heowa itelaytej pʼante toj hiwʼen toj letayhfwas tatayhla lenʼohyaj toj niyatej nilhokej mʼayhay, mat pitajitʼa toj iwahnej tajtso. ¿Atsi toj tamenej toj iwoye tajtso? Hopkhilak inʼalit toj ihichetʼa niyat che hope toj  niwʼena lechʼotyaj iwoyek wichi isej.(Eclesiastés 7:29; 8:9). Toj seis mil nekchomis toj tafwaytshi, inʼalit toj kalelhoj toj niyatey toj iʼpe Honhat iwohiyetʼa che itayhat mʼayhay toj niʼisa alhoho, wichi toj iwitʼayen iyhaj, nʼokaʼtshayajay wet nʼotʼinhayajay. Yahyen Jeremías 10:23 wet Romanos 9:17.

Che natchumla toj Dios hope lhaka niyat, nakathiyeja mʼak toj naisej (Isaías 48:17, 18). Atofwiyetʼa che Heowa itayhat nilhokej nʼoniyatyajay toj iʼpe Honhat. Tajlhamet wichi toj lhaithatche Dios Niyatyaj toj ilayhichehla toj ihi Honhat (Isaías 11:9). Yahyen Daniel 2:44.

4. Toj Dios itelayit namejen, ¿ha naisej?

Satanás yome pʼante toj wichi tachumhoplhi Dios hop toj taj­lhamet toj lhamel isej. Naisej toj Dios itelayit namejen, nilhokej namel iwoyek nanʼalit toj Ahottaj hope elh toj wʼetahuylhi wet nalethatche Dios leniyatyaj che lhakeyis isen, mat nalethathichetʼa hinʼu leniyatyaj. Yahyen Job 1:8-12 wet Proverbios 27:11.

5. ¿Chi nawoyneje toj nalethatche Dios?

Mʼayhay toj natshupyene toj nawoye, nanʼalit che nahumin che Dios hope lhaka niyat wok kha

Mʼak toj ichun toj is che nawoye hop toj is che natetshan chi neʼtek nawoyneje Dios toj nanʼokwiyej wet nawo tesa toj nahanlhi religión toj matche, toj lechufwenyajay talho Biblia (Juan 4:23). Lhayʼe toj che nahanlhi mʼak toj Jesús iwoye pʼante, malhyej toj lhayʼuythihotʼa mʼak toj niyatey iwoye wet nʼokaʼtshayajay, nanʼalit toj natekawayhla Satanás niyatyaj. Yahyen Juan 17:14.

Satanás ichumyenlhi lakajyhayaj hopkhilak wichi iwoye mʼayhay toj niʼisa wet iwo lakeyisa. Toj natekawayhla mʼayhaytso, lhakalayʼis wet lhawʼet lheley nailakwetha wok iti namhiche mʼak toj atha (1 Pedro 4:3, 4). Che malhyejtso mʼak toj nehi natʼukwe wichi toj ihumin Dios wet natchʼahuye Dios laka leyes toj lehanyaj ihi. Toj malhyejtso nanʼalthila toj Satanás wʼetahuylhi pʼante toj yome toj ihichetʼala wichi che tachʼahuye che ihi lewitʼayhyajay. Yahyen 1 Corintios 6:9, 10 wet 15:33.

Dios lehumnhayaj toj iti namejen ikalelhat namhohen toj itayhthila nʼotelaythayaj wet nʼofwitseyaj. Wichi toj ilayhichehla pajlaʼtha tiyajʼattsiy toj ihi Honhatna , hopehen wichi toj inʼalit tʼekhahyaj toj itiyej Dios wet lhaitatche. Yahyen Juan 3:16.