Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 13

¿Atsi toj lechufwenyaj Biblia toj yome mʼak toj ihiyeja Religiones?

¿Atsi toj lechufwenyaj Biblia toj yome mʼak toj ihiyeja Religiones?

1. ¿Ha nilhokej religiones toj isen?

Iche wujpe wichi toj ihi religiones hopehen wichi toj isen. Wet matche toj is toj nahanej toj Dios iwo lahaya wet itetshan wichitso. Mat, wujpe wichi toj iwoye pʼante mʼayhay toj lhayʼe lhip toj niʼisa hop toj iwatlak tachʼote laka religión (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Mʼayhay toj nalatchʼoye yome tʼat toj iche religiones toj lhayʼuytho wichi toj ilanhen wujpe iyhaj toj wʼenhahiche, wichi toj itsokwetha naʼtshas hopkhilak imayejwetha wet iwoyeje mʼak toj niʼisa, hate wichi toj hopehen terrorístas. ¡Toja matche toj iwo lefwitajayaja wichi toj lehusey ihiche! Yahyen Mateo 24:3-5, 11, 12.

Hop religión toj matche iwujyen Dios, mat religión toj kamatache iwakyhayenlhi Dios wet ichufwenej wichi mʼayhay toj kamatachehena toj hope Dios, malhyej toj yome atsi toj iyej nʼopʼitseyhay wet iyhaj nʼochufwenyajay toj ihihitʼa Biblia. Mat Heowa iwatlak wichi ihanej mʼak toj matche toj hope lham. Yahyen Ezequiel 18:4 wet 1 Timoteo 2:3-5.

2. ¿Atsi toj Biblia lechufwenyaj toj yome mʼak toj ihiyeja religión toj kamatache?

Dios nʼayiho wichi toj ihi religiones toj yome toj ihumin, mat ihumin tʼat mʼayhay toj ihonhatena toj lewuk Ahottaj (Santiago 4:4). Hop Bilbia yen lheya nilhokej religionestso toj kamatachehena toj yok «Babilonia tä Lhamya», lheytso talhe hupuy toj matche toj pajche toj hope lhip toj religión toj kamatache talho, lewhay toj Noé iche pʼante toj tafwaytshi hop Pelhay toj wuj. Atofwiyetʼa lewhay wet ilafwenla toj Dios itayhthila reli­giones toj ifwechʼenwetha wet iwitʼayen wichi. Yahyen Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17 wet 18:8.

Heowa itetshan wichi toj isen toj ihiche religiones toj kamatachehena toj iʼpe honhatna wet ifwalasna ihutwek wichitso. Dios tʼonla wichi hopkhilak yikchʼoye religión toj kamatache wet lhaichufwenejen mʼak toj matche. Yahyen Miqueas 4:2, 5.

 3. ¿Atsi toj is che iwoye wichi toj lehusey ihiche?

Hop religión toj matche iwʼahte wichi hopkhilak lhahipʼajtitwek

Heowa itetshan wichi toj ihumin mʼak toj matche wet ihuminchek iwoye mʼak toj is. Toj malhyejtso inityenej wichitso che ileyej religiones toj kamatachehena. Che matche toj lhamel ihumin Dios ilehiyeja nilhokej nʼayhay toj niʼisa. Yahyen Apocalipsis 18:4.

Lewhay toj apóstoles iche, wujpe pʼante wichi toj lehusey ihiche toj yen lekajyaja toj tachʼahuye nʼosilotyaj toj lhamel yen lhometa. Heowa ichufwenej pʼante wichitso lenʼayij toj nechʼe, toj hiwʼen nʼoniwhayaj, nʼokajyaj wet atsi toj tamenej toj ilayhiche. Malhyej iwoye, namel hote is che natchʼahuye nʼosilotyaj toj ihi Biblia, nachunkat toj natʼukwe Heowa. Yahyen 1 Tesalonicenses 1:8, 9 wet 2:13.

Heowa matche toj lekajyaj ihi toj tachumla wichi toj yikchʼoye religiones toj kamatachehena wet ihan religión toj matche. Nilhokej lhamel yen lekajyaja toj hopehen Dios lakalayʼis, hiwʼen lepunfwas toj iʼpe nilhok honhat lehumnhayaj wet iwohiyelak ilayhiche pajlaʼtha tiyajʼattsiy. ¿Ha lehuminchek lekatej Dios lakopfwayajayna? Yahyen Marcos 10:29, 30 wet 2 Corintios 6:17, 18.

4. ¿Atsi toj iwohiyela Dios hopkhilak iche nʼotamsek wet nʼokajyaj toj ihi Honhat?

Lewhay toj Heowa itayhat religiones toj kamatachehena ihichela nʼotamsek toj ihi Honhat. Hop Religiones toj kamatachehena nemla iwoyek ifwechʼenwetha wichi wok tamenej toj lhaiwʼenhathen wichi. Nilhokej wichi toj iʼpe honhatna nʼokwihiyeja weihalha Dios toj matche. Yahyen Apocalipsis 18:20, 21 wet 21:3, 4.