Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Nʼosilatyaj toj isis toj talhe Dios

 NʼOCHUFWENYAJ 4

¿Atsi toj hope Jesús?

¿Atsi toj hope Jesús?

1. ¿Chi pʼante malhyej toj iche Jesús?

¿Atsi pʼante nʼochumyahay toj iyej Jesús toj tamenej toj itetshan nilhokej wichi? (MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16).

Jesús hatehitʼa iwoye pʼante wichi toj iʼpe honhatna, toj kamaj neyahi honhatna hope pʼante espíritu toj ihi pele (Juan 8:23). Hate hope pʼante toj ichun toj Heowa yenlhi wet lham toj tachʼote pʼante toj yenwetha nilhokej iyhaj mʼayhay. Hop Biblia yome toj Dios Lhos hope elh toj weihalha, hop toj lhamtso tajlhamet Heowa toj lhenek pʼante (Juan 1:14). Hate nʼoyen lheya «Dios Lhämet», hop toj hope pʼante Lajcha silatwo. Yahyen Proverbios 8:22, 23, 30 wet Colosenses 1:15, 16.

2. ¿Atsi toj tamenej toj Jesús nam pʼante?

Dios ichen kana Lhos. Hop toj tamenej toj ithatho pʼante María lekachowej, lhutsha toj judía toj kamaj lhakniyʼajaye hinʼu che hope. Jesús newache lajcha toj hope pʼante hinʼu (Lucas 1:30-35). Lham nam pʼante honhatna hop toj is che ichufwenej wichi mʼak toj matche toj hope Dios, ichufwen namejen mʼayhay toj iwoye chi is che nawoyneje toj nawoye Dios lenechʼethayaj tej toj lhawitʼayhyajay ihiche wet is che iwom lewʼatshancheyaj toj newache pʼante mʼak toj niʼisa toj iyej hopkhilak naifwaythen. Yahyen Mateo 20:28.

3. ¿Atsi toj tamenej toj nawatlak Jesús yʼil natapehen?

Iche toj is che nʼowo lahaya hopkhilak tafway hinʼu che hope (Éxodo 21:29, 30). Dios lenechʼethayaj toj nechʼenyaya toj itiyej pʼante hinʼu khitʼa pʼante toj is che yʼil wok hichʼut. Nahanej toja tsi Heowa ifwenho pʼante Adán toj che iwo lechʼisukyaja wok nitchʼahuyaye, yʼinhila tʼat. Toj malhyejtso, che niwoya pʼante lechʼisukyaja che yʼinhi pʼante (Génesis 2:16, 17; 5:5). Malhyej toj Biblia yome nʼotʼilek «ihi Honhat» hop toj Adán toj tamenej. Lhamtso inuhto pʼante leles hop nʼochʼisukyaj wet hop toj malhyejtso yʼinhen. Hop toj tamenej toj nawatlak nʼonaifwaythej lhatʼilek. Yahyen Romanos 5:12 wet 6:23.

 Mat, ¿atsi nʼoelh toj iwoye pʼantek iwo lahaya wet naifwaytej lhatʼilek? Lewhay toj nayʼinhen, nawo lahaya lhachʼisukyajay. Toj nahopehen iyhaj toj lechʼisukyaj ihiche iwohiyetʼak nawo lahaya nʼoelh che hope lechʼisukyaj. Yahyen Salmo 49:7-9.

4. ¿Atsi toj tamenej toj Jesús yʼil pʼante?

Hatehitʼa iwoye namel, Jesús newache pʼante mʼak che niʼisa toj ihi tʼisan wet hanhiyejtʼak iwo lechʼisukyaja. Toj malhyejtso, yʼil pʼante hopkhilak iwo lahaya lhachʼisukyajay khitʼa lechʼisukyajay che tamenej. Lewhay toj Heowa ichen pʼante Lhos toj is che yʼil natapehen, inʼalit toj lhayʼe lhip toj naihumnhen. Hate Jesús inʼalit toj naihumnhen lewhay toj tachʼahuye pʼante Lajcha wet toj iwom lewʼatshancheyaj hopkhilak naifwaytej lhachʼisukyaj wet lhatʼilek. Yahyen Juan 3:16 wet Romanos 5:18, 19.

5. Jesús, ¿atsi toj iwoye ifwalasna?

Lewhay toj Jesús ihonhatena, ichesthen pʼante wichi toj lhailathen, inuhatchepha nʼopʼitsekis wet tachʼote wichi toj pʼalitses, inʼalit tʼat mʼak toj iwohiyela toj iwoyeje Dios lakawos toj afwtintses (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Lewhay toj Jesús yʼil pʼante, Dios ilayhthi pʼante wet yachajo toj ilayhi malhyej espíritu toj ihi pele (1 Pedro 3:18). Toj paj Jesús ihi toj Lajcha lefwomkat tataye che nʼowʼenho nʼonʼohyaj toj niyatej Honhat (Hebreos 10:12, 13). Ifwalasna, Jesús niyatej pele wet lechufwenkay iwo silota nʼosilotyajna toj is nilhokpe honhatna. Yahyen Daniel 7: 13, 14 wet Mateo 24:14.

Niyatna toj takhajay atofwiyetʼa che ichumyenlhi nʼonʼohyaj toj Dios hiwʼenho hopkhilak inofwat wichi toj niʼisahen wet nʼotelaythayaj toj lhamel tamenej toj iche. Nilhokej wichi toj tʼekhaye Jesús wet tachʼahuye ilayhichehla wet lekajyaj ihichehla toj ihi Honhat, toj hopkhila Honhat toj wʼatshan wet isilataj. Yahyen Salmo 37:9-11.