Nʼosilatyaj toj isis toj talhe Dios

¿Atsi nʼosilotyaj toj isis toj talhe Dios? ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek namatitche? Librofwajna nichulho nʼoyʼatshanhay toj wichi tayʼatshan lhamehen toj talho Biblia.

¿Chi nawoyneje hopkhilak naisej librofwajna?

Librofwajna tachʼotla ame che lhen akajyaja toj alechufwenej Dios Lhomtes, hop Biblia. Lhip toj lepes toj ihi párrafos inʼalit atsi lhip toj ihi aka Biblia toj lewʼenla mʼak toj nichulho hop nʼoyʼatshanyajay toj ichalajfwas.

¿Atsi nʼosilotyaj toj isis toj nʼofwel namhohen?

Alechufwenej atsi toj hope nʼosilotyajay toj talhe Dios, atsi toj tamenej toj lhayʼe lhip toj laha ihi wet atsi toj is che lewoye.

¿Chi malhyej Dios?

¿Ha lhey ihi Dios? ¿Ha naitetshanhen?

Nʼosilotyaj toj isis ¿ha talhe tʼat Dios?

¿Atsi toj tamenej toj iwoyek natʼekhaye toj nʼosilotyaj toj ihi Biblia yome mʼak toj matche?

¿Atsi toj hope Jesús?

Alechufwenej atsi toj tamenej toj Jesús yʼil pʼante natapehen, wet atsi toj iwoye athana.

¿Atsi toj Dios nechʼethayaj toj itiyej honhat?

Dios Lhomtes yʼitat atsi toj tamenej toj Dios yenlhi pʼante honhat, atsi lewhay che nofwila nʼopaltseyaj, wet chihla malhyej wichi toj ihi.

¿Ha iche leniwhayaj nʼopʼitseyhay?

¿Atsi toj iyej nʼoelh toj yʼil? ¿Ha yachajohla che nawʼen ifwala at che hope lhapunfwas toj lhahumnhay toj yʼinhen pʼante?

¿Atsi toj hope Dios Niyatyaj?

¿Atsihila che ikalhi Dios Niyatyaj wet atsi toj hope Niyat toj ihihila?

¿Atsi toj tamenej toj Dios iwahnej toj iche nʼofwitseyaj wet nʼotelaythayajay?

¿Chi pʼante talhi nʼofwitseyaj, wet atsi toj tamenej Dios iwahnej toj yikchufwi? ¿Ha nʼofwila ifwala at che hope nʼotelaythayajay ?

¿Chi is che iwoyneje wichi wet lewʼet lheley hopkhilak lekajyaj ihiche?

Heowa, Dios toj lekajyaj ihi iwatlak wichi wet lewʼet lheley lekajyaj ihiche. Alechufwenej hop Biblia lechufwenyajay toj yiwte hinʼu toj lechʼefwa ihi, atsinha toj lechʼefwa ihi wet naʼtshas.

¿Atsi toj is che lewoye hopkhilak lehanej atsi religión toj matche?

¿Ha iche weihalha religión toj matche? Natetshan cinco mʼayhay toj wichi toj ihanlhi religión toj matche iwoye

Mʼayhay toj ihi Biblia, ¿ha tachʼot namehen?

Jesús yʼitat pʼante atsi toj tamenej toj nawatlak nʼonuhyen namkwehen lhip toj is che nanukwe wet atsi dos nʼolhomtes toj matchehen toj ihi Biblia toj matche toj lahal ihiche

¿Chi nawoyneje toj namwhoye Dios?

Tetshan chʼoye che Dios tachʼahuye nilhokej nʼotʼalhyajay, chi nawoyneje toj nawo tʼalhyaja, wet chi is che lewoyneje che lewatlak lhamwhoye Dios.

¿Atsi toj lechufwenyaj Biblia toj yome mʼak toj ihiyeja Religiones?

¿Ha ihichela lewhay at che hope che nilhok wichi toj iʼpe honhat iwek toj nʼokwiyej Dios toj weihalha?

¿Atsi toj tamenej toj Dios itshupyene p’ante toj tachuma laka wichi ifwalasna?

Biblia yome atsi toj tamenej wet chi malhyej toj Dios kawos toj matchehen ikancha mʼak toj lhamel iwoye.

¿Atsi toj tamenej toj is che lhekatchufwi toj alechufwen?

¿Chi malhyej pʼiya toj iwoyek atafwnhayaj toj yome Dios wet lhomtes iwoyek tachʼote iyhaj wichi? ¿Ha iwoyek lehumin Dios malhyej iwoyek hope elh hawʼet lhele?