Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

¿Ha lewatlok lahanej m’ak toj matche?

¿Ha lewatlok lahanej m’ak toj matche?

¿ATSI m’ak toj hope? Hope m’ak to matche to nichelhu m’ak to wichi y’otsan lhamey. Epanhayej iche lawhoy toj lay’otsan ame:

  • ¿Dios yehemen tolhamil?
  • ¿Ihichela ifwala hope che nuj nokatshayaj (lilonhen) wet oytesiche?
  • Che hin’u y’il, ¿kamaj iloy?
  • ¿Ihichela ifwala hope lewenla wichi toj y’inhen?
  • ¿Atsi toj owoye yomtilak Dios tachahunoye otalhyaj?
  • ¿Atsi toj owoye toj o’tunlak n’okojyaj ihi?

¿Atsi hope toj ihi m’ak toj nichelhu nilhokej m’ak to lay’otsan ame? Lapatsenej ihi hote hin’u iwuye Dios Lhomtes, hin’u toj talok piya, tsi wichi toj molhyejtsu iche toj elh ifwelnu a elh m’ak toj ihi iwuye wet yomey m’ak to wenlhamej, iwoyñhaja lhomtes.

Iche libro, toj nichelhu m’ak toj lay’otsan lhamey. Jesucristo iwutalhyaja tahuyej Lafwcha Dios, wet yuk: “Ämet häpe t’at m’ak tä matche” (Juan 17:17). ¿Atsi toj hope Ämettso? Fwalasna hope libro, Lhawuk Lhomtes. Athana nichelhu m’ak toj lay’otsan lhamey toj ikpo m’ak toj o’yomeytso, kalelhoj wet lhimpaj.

¿Dios yehemen tolhamil?

Hin’u, ihi wujpe wichi

¿ATSI TOJ TAMENEJ TOJ WICHI TAY’OTSAN LHAMEY? Athana toj iche wujpe m’ak toj ni’isa, toley, wujpe fwitses. Nitokw religiones to ichefwenej toj Dios yenlhi m’ak toj ni’isa

LHAWUK LHOMTES YUK. Dios yenilhit’e m’ak toj ni’isa. Job 34:10 yuk: “Dios tä laj tumfwaya häpe Elh tä is alhoho, iwohiyet’a m’ak tä ni’isa”. Dios lhahemnayaj iyej inhamil, watlok ifwel namhu m’ak toj isilataj tatay alhuhu. Jesús yuk ep tiwuye toj tiwutalhyaja: “Dios tä olhamel Ojcha tä lhe puleye, […]. Is chik Aniyatyaj in’oyejen. Is chik õ’woye ämet honhatena mälhyej tä õ’woye tä ipuleye” (Mateo 6:9, 10). Toj matche, Dios mat toj yehemen wichi ifwenhu Lhos Jesús, lapesey lhayachaj, ifwañhat’nam yenhilhila m’ak toj yomey (Juan 3:16).

Ekwe Génesis 1:26-28; Santiago 1:13; 1 Pedro 5:6, 7.

¿Ihichela ifwala hope che nuj nokatshayaj (lilonhen) wet oytesiche?

Wichi toj iwoye nokatshayaj

¿ATSI TOJ TAMENEJ TOJ WICHI TAY’OTSAN LHAMEY? Wujpe wichi y’inhen nokatshayaj (lilonhen). Nitokw inhamil oytesiche, m’ak toj ni’isa.

LHAWUK LHOMTES YUK. Dios ifweI namhu toj ifwala che lapesey, wichi latamsik ihi. Dios laniyatyaj toj ihi pele, iyejla wichi “lefwajnhates yenla häpeya lechumetcha tä isajeji lakäsw’et, wet lehunis yenla häpeya lechumetcha tä yistejen hup […] nemla lhaichufwenejen n’oka’tshayaj lakey” (Isaías 2:4). Dios yenhilhila m’ak toj yomey toj ihi Lhomtes: “[Dios] ilejihena nilhokej tatet’ilis, wet nemla iche n’ot’ilek lhäy’e n’olhakli, n’olhafwyhayaj, n’oteläythayaj. Tsi tajyäme m’ayhay tä pajche iche noj t’at” (Apocalipsis 21:3, 4). Dios itoytila wichi toj ni’isa wet m’ak toj oytesiche.

Ekwe Salmo 37:10, 11; 46:9; Miqueas 4:1-4.

Che hin’u y’il, ¿kamaj iloy?

N’op’itseyhay w’et

¿ATSI TOJ TAMENEJ TOJ WICHI TAY’OTSAN LHAMEY? Wujpe religiones toj yomey toj elh che y’il m’ak toj ihi inepho wet ilenlhi. Hote yomey toj Dios itatey itoj elh toj ni’isa yomtilak tiyajatsi.

LHAWUK LHOMTES YUK. Wichi toj y’inhen yenilhit’e m’ak che hope. Eclesiastés 9:5 yuk: “Tha mat tseyhay m’ak ihanhiyejt’a”. Hin’u toj y’il nuj toj netechenlhi, nuj toj yehemen, nuj toj tachumlhi, nuj toj tachut ame, yenilhit’e m’ak che hope (Salmo 146:3, 4).

Ekwe Génesis 3:19; Eclesiastés 9:6, 10.

¿Ihichela ifwala hope lewenla wichi toj y’inhen?

Tafwlhi han’ofwaj toj y’il elh toj yehemen

¿ATSI TOJ TAMENEJ TOJ WICHI TAY’OTSAN LHAMEY? Nilhokej wichi toj ipe honhat iwatlok kamaj iloy lhoy’a iñhoj toj y’ehemnhen. Elh che y’il iwatlok che hiw’en, nilhokej wichi toj molhyejtsu.

LHAWUK LHOMTES YUK. Dios ineyatpo wujpe wichi, yopnu toj iloy. Jesús yuk: “Nilhokhiyeja n’op’itseyhay […] inuhikwephäla tä tälhomche lep’itsekhis” (Juan 5:28, 29). Nilhokej wichi toj inehtipoma, iwohiyela che ihi honhat toj isilataj wet w’atsan, hope tajtsu toj Dios iwatlok iw’enu wichi toj p’ante t’ichun. Lhawuk Lhomtes yuk: “Häp wichi tä isen, honhat lewuhuyla wet yenla lew’eta yämlek tiyäj’attsiy” (Salmo 37:29). Che nom lhawoy nilhokej wichi toj tach’ahuye Dios hiw’enla tisan toj nem t’inhayaj ihi wet lew’atsancheyaj toj t’en yomtilak tiyajatsi.

Ekwe Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; Apóstoles Lhenhay 24:15.

¿Atsi toj owoye yomtilak Dios tachahunoye otalhyaj?

Hin’u, iwu talhyaja

¿ATSI TOJ TAMENEJ TOJ WICHI TAY’OTSAN LHAMEY? Wujpe wichi toj ihi religiones iwutalhyaja wet netinejhli: “Dios n’chelhihunt’e n’t’alhyaj”.

LHAWUK LHOMTES YUK. Jesús yuk isit’e toj: “Chik lewoyay alhyaja […] yachajlhaho lhämtes” (Mateo 6:7). Chik let’eñylo Dios tach’ahuye n’t’alhyaj is che n’t’alheje m’ak toj lham letechenhayaj. Is che inhamil n’alechefwenej Lhawuk Lhomtes. 1 Juan 3:22 yuk kalelhoj: “Chik häpe chik y’at’alheje tsi y’awoye lhämtes wet y’awoye m’ak tä lham ihuminche”.

Ekwe Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; 1 Juan 5:14.

¿Atsi toj owoye toj o’tunlak n’okojyaj ihi?

At’sina ekwe lakojyaj toj molhyetsu yahin Dios Lhomtes

¿ATSI TOJ TAMENEJ TOJ WICHI TAY’OTSAN LHAMEY? Wujpe wichi toj niticheklhi toj che hiwen chinajtoj, lhay’wujyen wet lhay’chojlhi fwetaj lakojyaj ihihla, mat matit’e.

LHAWUK LHOMTES YUK. Jesús ichefwenej wichi m’ak toj is che iwuye yomlak lakojyaj ihi. Lham yuk: “¡Lhäy’e lhip tä Dios lakäpfwayaj tä is iyej lhamel tä tach’ahuye lhämet wet iwoye!” (Lucas 11:28). Lakojyaj hiw’enla che tafwelej m’ak toj matche toj ihi Lhawuk Lhomtes. Ifwel namhu m’ak toj hope Dios, m’ak toj Lham iwatlok wet m’ak toj yenhilhila. M’ak toj matche toj laha ihi chik lawoye hope Lhawuk letechenhayaj yomlak tachut’ame toj kamaj iloy, tajtsu hope lakojyaj toj matche (Mateo 5:3).

Ekwe Proverbios 3:5, 6, 13-18; 1 Timoteo 6:9, 10.

Y’aw’enne lhimpaj lhomtes toj nichelhu lhoy’a Lhawuk Lhomtes toj tay’otsan lhamey. ¿Lewatlok aytsi lhip m’ak toj lahanej? Chik am ahope n’el toj iwatlok nitafwelej Dios, molhyejtsu. Epanhayej iche lawhoy toj lay’otsan ame: “Chik Dios ihumin n’amil, ¿atsi m’ak toj tamenej Dios iwaynej toj iche m’ak toj ni’isa? ¿Atsi toj owoye yomlak n’okojyaj ihi o’wet leley?” Lhawuk Lhomtes nichelhu nilhokej m’ak toj tafwatsi lhoy’a iñhoj.

Wujpe wichi y’ehemenhe’e toj yahim Lhawuk Lhomtes. Lhamel yuk: “Iche wujpe n’olhomtes wet athahen”. ¿Lehuminche n’ch’ut ama toj let’ekwe n’ch’elhyaj toj ihi Lhawuk Lhomtes? Wichi toj yen lhometa Heowa niwatlok tachut amey.

Elh toj tachen hope librofwajna toj lhey A’ene Dios lakalay’i. Che am lhamey n’tamsek ihihit’e yej lhak’alhi, libro lhasajna tachut la’ame toj nichelhu m’ak toj lay’otsan amey, m’ak toj yomey talhe Lhawuk Lhomtes. Che elh tachut la’ame hope alchufwenej Lhawuk Lhomtes, lhoy’a elh toj yen lhometa Heowa toj lhehi a’wet wuk ihi lhip che hope, nilhokej semanas lhimpaj lawhoy wet n’wuhit’e haya. Wujpe wichi toj ipe honhat toj lhaychefwenej yuk: “Athana o’w’en m’ak toj matche”.

Am hote iwusey che law’en m’ak toj matche wet law’enla toj ihiche m’ak toj hote iwoye. Juan 8:32 yuk: “Wet letäfwnhiyeja m’ak tä matche, wet m’ak tä matche ailanhichela”. M’ak toj matche ailanhihla toj lamatitche m’ak toj ni’isa toj wichi yomey toj molhyejtsu toj istenlhi wet ikalelhti’a atichunhayaj, mat m’ak toj matche toj hope Lhawuk Lhomtes iw’enla amhu nonih’hayaj wet lakojyaj toj kamaj laloy.

1. Hin’u toj lhaychefwenej m’ak toj hope Dios Lhomtes; 2. At’sina lhaychefwenej m’ak toj hope Dios Lhomtes