Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 25

¿Atsi toj tamenej wet chi malhyej toj olhamel oyenwetha Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼetes?

¿Atsi toj tamenej wet chi malhyej toj olhamel oyenwetha Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼetes?

Bolivia

Nigeria, toj ichun wet toj paj

Tahití

Lhip toj olhamel oihi toj olhaihutwek hopkhilak onʼokwiyej Dios, olhamel oyen lheya Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet. Toj ihi lhiptso olhamel otetshan mʼayhay toj talho Biblia toj yome Dios Niyatyaj toj hope pʼante mʼak toj lhamya toj Jesús yen lhometa (Lucas 8:1).

Toj ihi lhip toj ihi hupuytso nʼochumyenlhi toj nʼonʼokwiyej Dios toj matche. Toj ihi lhiptso nʼotetshan toj nʼoyen lhometa nʼosilotyajay toj isis (Mateo 24:14). Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet iche iyhaj toj wus wet iche iyhaj toj lelemsas wet wʼenhahiche toj nʼoyenlhi, mat nilhokej hupuytso wujitʼa che nʼoyam isis. Wujpe iyhaj iche nitakw congregaciones toj ihi toj lhaihutwek. Lewhayis toj tafwaytshi, olhamel oyenlhi miles hop hupuytso hopkhilak wʼawulhi congregaciones toj tʼaylhatshi. ¿Atsi toj tachʼot nʼoyehen toj okalhi tajtso? (Mateo 19:26).

Nʼoyenwetha hop toj isej chinaj tʼoj toj wichi ithatcho wet weihalha lhip toj ihi toj nʼohutwek. Chinaj tʼoj toj wichi ithatcho nʼothate hop Betel hopkhilak nʼocheyajantej congregaciones, toj tʼalhitʼaʼpe, toj lhamel iwatlak yenlhi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet toj nechʼe wok tʼayhettshi toj yam is elh toj pajche lhamel hiwʼen.

Wujpe wichi toj wʼenhahiche toj lenechʼethayaj che tachumwetha toj hiwʼenhitʼa lakaha, lhamel yenwetha hupuytso. Toj ihi wujpe honhatil iche Lhapunfwas toj iwek hopkhilak yenlhi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet. Lhamelna toj iwek wet iyhaj toj tachʼote toj nʼoyenlhi, ihoyehen congregaciones toj ihi honhat toj lhamel ihi wet iyhaj toj ihi lhipey toj matche toj atosehla iyhaj hupuy hopkhilak yenlhi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet. Lewhay toj nʼoyenlhi wet toj nʼotʼayhettshi toj nʼoyam is hupuytso toj ihi iyhaj honhates, nʼotshupyene wichi toj ihanej toj iwoye lechumet toj yenlhi toj hopehen wichi toj yen lhometa Heowa hopkhilak itetshan nʼochumet toj ihi weihalhapej lhip toj ihi. Tej toj wujpe chumhasna toj yenlhi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet matche toj ihanej toj tachuma nʼochumetna, wujpe iyhaj toj tʼuhlak yenlhi hopehen wichi toj ihi congregación toj ichumyenhilhila hupuytso. Toj isej Heowa laka espíritu wet toj matche toj laka wichi lhaikhajyenej, iwoyek nʼowoye tajtso (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Atsi toj tachʼot nʼoyehen hopkhilak okalhi toj oyenwetha Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet toj iʼpe nilhok honhat?