Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 7

¿Atsi toj olhamel owoye lewhay toj olhaihutwek?

¿Atsi toj olhamel owoye lewhay toj olhaihutwek?

Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lithuania

Lewhay toj lhaihutwek Jesús lechufwenkay toj ichun, yenlhi pʼante mʼayhay toj athahihentʼa. Lhamel ichoywetha, iwo tʼalhyaja, iyahyen Dios Lhomtes wet lhaichufwenej (1 Corintios 14:26). Che lehoye olhamel oka reuniónes, lewʼenla toj mʼayhay toj ihi malhyej at iwoye.

Nʼowʼenhomche wichi nʼochufwenyajay toj iwoyek ichumyenlhi toj talho Biblia. Toj sábados wok domingos, nilhokej congregaciones lhaihutwek yamlek tachʼahuye hop nʼolhomet toj nʼoyome toj talho Biblia toj treinta minutos, toj inʼalit chi malhyej toj yʼaj namehen mʼayhay toj ihi Dios Lhomtes wet lewhayisna toj nehi. Wichi toj ihoye iwoyek iyahyen toj ihi laka Biblia, lewhay che nʼoyahyen versículos. Toj tafwaytshi, iwo tesa Nʼochufwenyaj toj talho La Atalaya toj una hora, toj wichi toj ihoye iwoyek nichulho nʼoyʼatshanhay toj nʼoyenlhi lewhay toj nʼotetshan lhip toj ihi revista La Atalaya toj nʼolhaichufwenej. Tajna inʼalit wujpe lenʼayhay toj iwoyek nawoye nʼofwonyajay toj talho Biblia. Mʼak toj nʼolhaichufwenej toj ihi weihalhapej congregaciones toj iche ciento diez mil, hope tʼat toj iyhaj toj iʼpe nilhok honhat lhaichufwenej.

Naiwaklhathen hopkhilak is toj nawo lhachufwenyaja. Hate iche elh ifwala toj honatsi toj khitʼa toj sábados wok domingos toj olhamel olhaihutwek hopkhilak olhamel owaklhat nʼochufwenyaj toj iche tres lhipey toj lhey M’ak toj Dios Lakawos ihi wet Lechumet, toj talho librofwaj toj inupha iwel’apej toj lhey Vida y Ministerio Cristianos - Guía de actividades para la reunión. Lhip toj ichun reunionna lhey N’olhomtes toj matche toj lahal ihi toj ihi Biblia, tach’ot namehen toj matche toj natafwelej lhimpajpej Biblia toj wichi toj ihoye pajche iyahyen. Elh toj ihan len’ayij hope Nat’ayhettshi toj is toj nahopehen N’ochufwenyajwos toj iche nʼochufwenyaj toj inʼalit atsi m’ak toj is che olhamel owoye toj owo lhometa hopkhilak iwoyek oten. Iche elh olhamel opunfwa toj yome nʼolhomtes toj tachʼot nʼoyehen hopkhilak tʼaytshi toj is lewhay che olhamel oyahyen wet oyamwetha toj oihi toj wichi tatache (1 Timoteo 4:13). Elh toj lepes hope M’ak toj Dios Lakawos olhamel oihi, toj itetshan hop len’ayij m’ayhay toj olhamel owoye ifwalapej toj yiwtejla m’ayhay toj matchehen toj ihi Biblia. Hip’akej toj nilhokej wichi toj ihoye iwoyek nichulho lewhay che iche lhipey toj iche nʼoyʼatshanhay hopkhilak y’ayhettshi toj natafwelche m’ayhay toj ihi Dios Lhomtes.

Lewhay che lehoye reuniones, nʼochufwenyajay toj matche toj isen toj ihi leselthiyeja (Isaías 54:13).

  • ¿Atsi toj lewʼenla lewhay che lehoye wichi toj yen lhometa Heowa toj lhaihutwek?

  • ¿Atsi elh reuniones toj olhamel oyenlhi toj iche nilhokej semanas lehumchek ichun toj lehoye?