Lhip toj lhamel lewʼet

Nʼochufwenyajwʼet toj lhey Galaad

Toj ihi Panamá

Wichi toj yen lhometa Heowa talhettsiy toj iwo lahaya nʼochufwenyaj toj talho Biblia. Hop toj tamenej toj iche nʼochufwenyajwʼetes toj tajlhamet lhamel toj wuj toj iwo lhometa toj ihoye toj iwaklhat hopkhilak lhayʼe lhip toj is lechumet toj yachaje Dios (2 Timoteo 4:5).

Nʼochufwenyajwʼet toj iwaklhat Nʼoelh toj ifwoyenche nʼayij. Hope nʼochufwenyaj toj nʼowʼenho lhamel toj iche seis ifwalas wet iwoyek nʼotihi wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet toj iche toj atofwiyetʼahla lhip toj lhamel ihi. Is che pajche hiwʼen weihalha nekchom toj hope nʼoelh toj ifwoyenche nʼayij toj iwoyek ihoye. Lhiptso tachʼote lhamel hopkhilak tʼaytshi toj yamwhoye Heowa wet toj is mʼayhay toj lhamel iwoye toj iwo lhometa wet ikhajyen yamlek yikchufwi lechumet.

Nʼochufwenyajwʼet toj iwaklhat Dios Kawos toj iwo silota Leniyatyaj. Lhiptso wichi toj naj lechʼefwasa wet toj lechʼefwas ihi toj ihoye toj dos iwelʼas toj iche. Is che hiwʼen 23 nekchomis pajtha 65, hope elh toj pajche itafwelej wujpe lewhayis toj hope nʼoelh toj ifwoyenche nʼayij wet ikalhi toj tʼaye lhip toj matche toj nʼowatla lechʼotyaj. Lhamel iten Jesucristo, Nʼosilotyajwo toj inuʼpe elh at che hope toj iʼpe pʼante honhatna wet yok: «Olham tä oikana, chennʼo» (Isaías 6:8; Juan 7:29). Toj lhamel tʼaye elh lhip is che lhaihoyantej toj wujitʼala mʼayhay toj hiwʼen, wichi lakeyis toj wʼenhahiche, toj techajche, chayokwe, wet nʼolhak toj matche toj wʼenha lhamej. Nʼalej toj is che lhamel lhaichufwenej elh nʼolhomet. Toj ihi nʼochufwenyajwʼetna lhamel lhaichufwenhiyeja toj yʼayhettshi mʼayhay toj isen yamlek tachʼote toj ise Dios. Lhamel iwatlahla mʼayhayna che ihi lhip toj tʼayhiyela. Nʼowaklhathenla hopkhilak tʼaytshi toj lhamel tachʼote Heowa wet laka wichi toj kalelhajcha.

Nʼochufwenyajwʼet toj lhey Galaad. Nʼolhometna toj yok Galaad toj hebreo lhomet hope toj yome «tuntey toj nʼoskonwek yamlek nʼoyen tichunhayaja wet iwo silota». Nʼochufwenyajwʼetna iwo tesa toj nekchom 1943. Talhe lewhaytso, inuʼpe 8.000 olhamel opunfwas toj tafwayej nʼochufwenyajna, tʼaye lhip elh honhat hopkhilak iwo lhometa wet matche toj is lechumet toj iwoye toj iʼpe nilhok honhat (Apóstoles Lhenhay 13:47). Malhyej toja, congregación ihihitʼa pʼante Perúʼ lewhay toj iyhaj toj nʼochene lhip elh honhat hopkhilak iwo lhometa toj ichun toj nichate. Athana inuʼpe mil congregaciones toj iche. Lewhay toj iyhaj nichate Japón, nichathiyetʼa pʼante che iche diez wichi toj yen lhometa Heowa toj ihi. Ifwalasna inuʼpe 200.000 toj iche. Toj ihi nʼochufwenyajwʼetna toj iche cinco iwelʼas, nʼolhaichufwenej mʼayhay toj ihi Dios Lhomtes wet nʼowaklhathen yamlek ikhajyen olhamel ochumet toj owoye toj iʼpe nilhok honhatna wet tachʼote hopkhilak is alhoho. Wichi toj iwoyek ihoye, is che hope nʼoelh toj iwo lhometa nilhok lewhay, nʼoelh toj nʼochene elh honhat hopkhilak iwo lhometa, olhamel opunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones wok iyhaj toj tachumhilhi Nʼowukwey Betel.

  • ¿Atsi mʼak toj tʼuhlak ikalhi hop Nʼochufwenyajwʼet toj iwaklhat Nʼoelh toj ifwoyenche nʼayij?

  • ¿Atsi nʼoelh toj iwoyek ihoye Nʼochufwenyajwʼet toj iwaklhat Dios Kawos toj iwo silota Leniyatyaj?