Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

¿Ha am lewohiyela Heowa lenech’ethayaj?

¿Ha am lewohiyela Heowa lenech’ethayaj?

Olhamel owʼen amho gracias toj letiyej kanhi mʼayhay iyhaj hopkhilak tʼaytshi toj letafwel nʼoyejen, letafwelej mʼayhay toj olhamel owoye wet lewʼen olhamel oka wichi toj kalelhajcha toj tachumwetha. Olhamel otʼekhaye che tachʼotnaj ame toj lehanej toj tajlhamet olhamel toj owoye Heowa lenechʼethayaj ifwalasna. Olhamel otʼalhej ame che lhekatchufwi toj alechufwenej mʼayhay toj talhejla Dios. Is che lefwenho hawʼet lheley wet akalayʼis mʼak toj alechufwenej wet wo lhayʼeya nilhokej olhamel lewhay che iche reuniones (Hebreos 10:23-25).

Che tʼaytshipej toj alechufwenej mʼayhay toj talhejla Heowa, lewʼenla lehumnhayaj toj iti amej. Tajtso iwʼawhatla ame hopkhilak alekhajyenej toj lenʼaltej tʼat ahumnhayaj malhyej iwoye Lham (1 Juan 4:8-10, 19). ¿Atsi mʼayhay toj iwoyek lewoye nilhokej ifwalas hopkhilak lenʼalit toj lehumin Dios? ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek aisej toj letachʼahuye mʼayhay toj ipayen ame mʼak toj is alhoho? ¿Atsi toj iwoyek tachʼot ame hopkhilak tʼaytshi toj letʼuhlak lewoye Dios lenechʼethayaj toj lelhayʼe olhamel? Nʼoelh toj ichufwen amej Biblia tachʼotla ame hopkhilak lewʼen lechulhyajay nʼoyʼatshanhayna, tajtso tamenhiyeja toj am wet hawʼet lheley «[yikhitʼachʼoye] Dios lehumnhayaj tä iʼamejen» toj «ichätyenla nʼamhohen lhawʼatshancheyaj tä tʼun» (Judas 21).