Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 21

¿Atsi toj hope Nʼowukwey Betel?

¿Atsi toj hope Nʼowukwey Betel?

Lhip toj ihi toj nʼowaklhat nʼopeykas (Estados Unidos)

Alemania

Kenia

Colombia

Betel hope nʼolhamet toj hebreo toj yok «Dios Lewʼet» (Génesis 28:17, 19). Tajtso hope lhey toj tʼuhawetej hop hupuy toj wus toj wichi toj yen lhometa Heowa hiwʼen toj iʼpe nilhok honhat. Lhiptso itetshan wet ikhajyen iyhaj toj iwo lhometa. Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj itetshan nilhokej congregaciones, lhamel iwoye lechumet toj ihi Nʼowukwe Betel toj lhamya toj ihi Nueva York (Estados Unidos). Lhiptso itetshan mʼayhay toj iwoye iyhaj nʼowukwey Betel toj ihiche wujpe honhatil iyhaj. Nilhokej lhapunfwas toj ihi lhipeyna toj lhahipʼajtitwek toj tachumwetha, nʼoyen lheya Betel lewʼet lheley. Hatet iwoye nilhokej wichi toj lewʼet lheley ihi toj lhahipʼajtitwek, lhamel tʼekhen, ihi lhiptso, tachumwetha wet lhaichufwenej Dios Lhomtes (Salmo 133:1).

Nʼowʼet toj matche toj isilataj toj wichi toj ihi lhayʼe lhip toj lhaikhajyenej toj iwoye lechumet. Weihalhapej Betel lewʼet lheley, iche hinʼul wet atsinhay toj ihi toj matche toj ise Dios. Lhamel hopehen wichi toj lhayachaje Dios yamlek iwoye lenechʼethayaj nilhok lewhay wet hopkhilak tʼaytshi mʼayhay toj lewuk Dios Niyatyaj (Mateo 6:33). Ihichetʼa elh che hope che nʼowʼenho lakaha, tej toj nʼowʼenho lewʼet yamlek ihi wet lhak, hate nʼochʼote hopkhilak ichaj mʼayhay toj iwatla. Weihalhapej nʼowʼenho lechumet: malhyej toj iche iyhaj toj ichufwi lhip toj nʼochumyenwetha computadoras, lhip toj nʼowaklhat nʼolhak; iyhaj ichufwi lhip toj nʼothatpe nʼolesaynhay papel wok lhip toj nʼotiʼpe libros tʼahes; wet iyhaj tachuma toj ilejchufwi lhipey toj lepunfwas ichufwi toj imahen, lhip toj nʼolej nʼokay, wet lhip toj nʼotʼuye che yikchufwi toj is mʼayhay toj nʼochumyenwetha wet iyhaj nʼochumtes.

Nʼowʼet toj matche toj wuj nʼochumet hopkhilak ikhajyen toj nʼoyen lhometa Dios Niyatyaj. Mʼak toj lhamya toj iwatlak ikalhi weihalhapej nʼowukwe Betel, hope toj ichaje wujpey wichi mʼak toj matche toj talho Biblia. Librofwajna inʼalit tajtso. Hin’ul toj wujit’a’pe toj Itetshan nilhokej congregaciones iyahin toj nʼolesayen pʼante librofwajna. Toj paj librofwajna nʼothate wujpey wichi toj lechumet toj ithate elh nʼolhomet toj iʼpe nilhok honhat, nʼochumyenlhi tʼat computadoras, toj tafwaytshi nʼothatpe nʼolesaynhay papel, nʼochumyenlhi tʼat lecha toj ihi wujpe iyhaj honhatil wet nʼothate inuʼpe 110.000 congregaciones. Weihalhapej lhipeytso, Betel lewʼet lheley lhamel itiyej lechʼotyaj toj laha ihi toj is che nʼokelit nʼochumet toj is che ichunla iyhaj, toj hope toj is che nʼowo silota nʼosilotyaj toj isis (Marcos 13:10).

  • ¿Atsi wichi toj tachumwetha toj ihi nʼowukwey Betel, wet atsi mʼayhay toj nʼowʼenhomche?

  • ¿Atsi nʼochumet toj is che nʼokelit toj tachʼote mʼayhay toj nʼoyenwetha toj ihi weihalhapej nʼowukwe Betel?