Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 19

¿Atsi toj hope «nʼokawo tä afwtintsaj wet lehusek ihi»?

¿Atsi toj hope «nʼokawo tä afwtintsaj wet lehusek ihi»?

Nilhokej namel naisej hop nʼotafwnhayaj toj talhe Dios

Toj nichatyaye lewhay che yʼil, Jesús toj tsʼilak toj lhayʼe cuatro laka apóstoles toj yamwetha: Pedro, Santiago, Juan wet Andrés. Lewhay toj yome hop nʼotetnek toj inʼalit toj lham iwohla tesa toj niyatej pele lewhay che lepes, yome pʼante mʼak toj matche toj laha ihi toj yopʼantek: «¿Atsi elh tä häpe nʼokawo tä afwtintsaj wet lehusek ihi? Häpe tʼat elh tä lewuk yen lewoyayej nʼokawos iyhäj tä ihi lewʼet, wet häp ifwalastso tä lewuk newa katsi lham hiwʼenhomchepej lhäk lhamel tä nichäte lewhäy» (Mateo 24:3, 45; Marcos 13:3, 4). Jesús lhomtesna, yomhiyetʼa pʼante nʼolhak toj iwoyek nʼotufw. Lham itechʼaynej pʼante nʼolhak hop nʼotafwnhayaj toj talhe Dios. Hop nʼowuk, ikalelhat toj yenla lewoyayej wichi toj nilhokla lewhay toj hiwʼenhihomchepeja nʼotafwnhayajna lechufwenkay lewhay che lepese. ¿Atsi toj hope nʼokawotso?

Hope wichi toj wujitʼaʼpe toj ihanlhi Jesús toj Dios tatshupiye, ichumyenlhi laka espíritu toj nʼotʼamajchet. Hop «nʼokawo» hopehen Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej wichi toj yen lhometa Heowa laka congregaciones. Lhapunfwasna toj iwek toj tachumwetha hiwʼenhomchepej nʼotafwnhayaj toj talhe Dios iyhaj toj lhayʼe lhamel toj nʼokwiyej Heowa toj nichate lewhay toj nawatla. Namel nawatlak nʼokawotso ‹hiwʼenpej namhomche lhalhak toj nichate lewhay› (Lucas 12:42).

Itetshan Dios lewʼet lheley (1 Timoteo 3:15). Jesús yen pʼante lewoya nʼochumetna toj matche toj laha ihi che itetshan nilhokej Heowa kawos toj kalelhajcha toj ihi honhatna. Lhamel is che tʼuye mʼayhay toj hiwʼen namhomche, itetshan iyhaj toj iwo lhometa wet ichumyenlhi congregaciones yamlek naichufwenhen. Hopkhilak hiwʼen namhomche mʼayhay toj nawatla lewhay toj nawatla, «nʼokawo toj afwtintsaj wet lehusek ihi» hiwʼen namhomche nʼotafwnhayaj toj talhe Dios ichumyenlhi tʼat mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen toj nachumyenwetha toj nawo lhometa wet mʼayhay toj nʼochufwen namejen lewhay toj nalehutwek wet toj ihi reuniones toj wus toj olhamel oyenlhi.

Hop «nʼokawo» afwtintsaj, hop toj nilhok lewhay ihanlhi mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia wet imatitche toj iwoye lechumet toj is che yen lhometa nʼosilotyajay toj isis, wet lehusek ihi hop toj tʼamajej toj itetshan nilhokej mʼayhay toj Cristo tʼupʼantehlak tʼuye (Apóstoles Lhenhay 10:42). Isej Dios lakapfwayaj, tʼaytshipej wichi toj lhayen hopeya wichi toj yen lhometa Heowa wet iwoyek nawʼen wujpe nʼotafwnhayaj toj talhe Lham toj malhyej iwoye nʼolhak (Isaías 60:22; 65:13).

  • ¿Atsi elh toj Jesús yen pʼante lewoya hopkhilak hiwʼenho lhak hop lechufwenkay toj hope nʼotafwnhayaj toj talhe Dios?

  • ¿Atsi toj tamenej toj Dios Lhomtes yome toj «nʼokawo» hope elh toj afwtintsaj wet lehusek ihi?