¿Atsi wichi toj iwoye Heowa lenechʼethayaj ifwalasna?

Wichi toj yen lhometa Heowa toj iʼpe nilhok honhat wet wʼenhahiche mʼayhay toj iyej wet lakeyis. ¿Atsi toj ihutwek wichina toj matche toj wʼenhahiche?

¿Atsi mʼak toj Dios lenechʼethayaj?

Dios tʼuhlak imalhewek honhat itafwelej lenechʼethayaj. ¿Atsi toj hope lenechʼethayajtso, wet toj ifwalasna nʼochufwenejen iyhaj wichi mʼayhay toj talhejla lham?

¿Atsi toj ohopehen wichi toj yen lhometa Heowa?

¿Chifwajte wichi toj yen lhometa Heowa toj letafwelej? Toj nʼoyome mʼak toj matche, ¿atsi toj ohopehen?

¿Atsi toj tamenej toj olhamel olhayen lheya wichi toj yen lhometa Heowa?

Tetshan tres mʼayhay toj tamenej toj olhamel olhayen lheya nʼolheyna.

¿Chi malhyej toj yachajo toj nʼal mʼak toj matche toj ihi Biblia?

¿Chi malhyej toj iwoyek olhamel ohanej toj is alhoho toj olhamel otafwelche nʼochufwenyajay toj ihi Dios Lhomtes ifwalasna?

¿Atsi toj tamenej toj olhamel oyenlhi hop Traducción del Nuevo Mundo?

¿Atsi mʼak toj Dios Lhomtesna toj nʼothate iyhaj nʼolhomtes inʼalit toj weihalha?

¿Atsi toj lewʼenla toj ihi lhip toj olhamel oihi toj olhaihuthiwek?

Olhamel olhaihutwek hopkhilak olhaichufwenejen Dios Lhomtes wet olhainityenwetha. Olhamel oyahnhiyeja ahila olhamel ohumnhayaj che leho nʼoyehen

¿Atsi mʼayhay toj naisej toj nalhahipʼajtej lhapunfwas?

Dios Lhämtes iwoyek tamenej toj pitaj lewhay toj nawʼen lhakalayʼis. Alechufwenej chi malhyej toj am iwoyek leisej toj alepʼajtej wichi toj yen lhometa Heowa.

¿Atsi toj olhamel owoye lewhay toj olhaihutwek?

¿Ha letayʼatshanpej ame atsi mʼayhay toj ihi olhamel oka reuniones? Lewhay che lehoye reuniones, nʼochufwenyajay toj matche toj isen toj ihi leselthiyeja.

¿Atsi toj tamenej toj olhayenwetha toj olhaihutwek?

¿Atsi toj tamenej toj Dios itetshan chi malhyej lhakay toj natwʼuyhi? Alechufwenej chi malhyej toj nʼofwonyajay toj ihi Biblia tachʼot nʼoyehen hopkhilak okalelhat okay toj otwʼuyhi wet toj olhayenwetha.

¿Chi malhyej toj alewaklhat toj lehoye reuniones?

Toj pajche alewaklhat toj lehoye reunión toj wichi toj yen lhometa Heowa yenlhi, tachʼotla ame hopkhilak matche toj leisej.

¿Atsi toj hope toj nanʼokwiyej Dios toj nalhayʼe lhawʼet lheley?

Tetshanchʼoye atsi toj tamenej toj che alehutwek toj lelhayʼe hawʼet lheley iwoyek tachʼot ame hopkhilak lhamwhoye Dios wet lhahipʼajtitwek hawʼet lheley.

¿Atsi toj tamenej toj olhamel oyenlhi reuniones toj wus?

Nilhokej nekchomis toj tres toj yachajopej toj olhamel olhaihutwek toj hope lewhayis toj matche toj lahal ihiche. ¿Chi malhyej toj iwoyek aisej reunionesna?

¿Chi malhyej toj kalelhajcha toj olhamel owo lhometa?

Olhamel oten lenʼayij toj Jesús iwo pʼante lhometa toj iʼpe honhatna. ¿Atsi iyhaj lenʼayhayna toj nʼochumyenlhi toj nʼowo silota wichi nʼosilotyaj toj isis?

¿Atsi toj hope nʼoelh toj ifwoyenche nʼayij?

Iche iyhaj wichi toj yen lhometa Heowa toj iwo lhometa treinta, cincuenta horas wok inuʼpe toj iwo lhometa. ¿Atsi toj iwʼahte lhamel toj iwoye tajtso?

¿Atsi toj iwaklhat Dios kawos toj wuj toj iwo silotyaja?

¿Atsi toj iwaklhat Dios kawos toj wuj toj iwo silotyaja iwoyek ihoye?

¿Atsi lechumet toj iwoye hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas?

Hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas, lhamel matche toj ise Dios, itetshan congregación. ¿Atsi lechumtes toj iwoyej namehen?

¿Atsi mʼayhay toj iwoye hinʼul toj tʼuyehen lhapunfwas lechʼotfwas?

Hinʼul toj tʼuyehen lhapunfwas lechʼotfwas tachʼote congregación hopkhilak wakʼalhcha mʼayhay toj ihi. Alechufwenej chi malhyej toj lhamel lechumet nilhokej wichi toj ihoye isej.

¿Chi malhyej toj tachʼot namehen lhapunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones?

¿Atsi mʼak toj iwatlak ikalhi lhapunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones? ¿Chi malhyej toj iwoyek aleʼisyenej lewhay toj tʼisiyake congregación toj lhehi?

¿Atsi olhamel ochʼotyaj toj owʼenho opunfwas toj ihi lewitʼayhyajay?

Lewhay che iche honhat wʼahu wok nʼowitʼayhyajay toj matche toj ayteschehen, olhamel okelit toj owoyeje olhamel opunfwas mʼayhay toj iwoyek isej wet olhamel owo letamsekisa, ochumyenlhi tʼat Dios Lhomtes. ¿Chi olhamel owoyneje?

¿Atsi toj hope «nʼokawo tä afwtintsaj wet lehusek ihi»?

Jesús yome pʼante toj yenla lewoyayej wichi toj nilhokla lewhay hiwʼenhihomchepeja nʼotafwnhayaj toj talhe Dios.¿Chi malhyej toj iwoye tajtso?

¿Atsi toj iwoye Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones?

Lewhay toj tafwaytshi toj Jesús yʼil pʼante, «apóstoles lhayʼe hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj ihi Jerusalén» lhaihutpejwek wet hopehen pʼante Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj itetshan nilhokej congregaciones. ¿Chi malhyej athana?

¿Atsi toj hope Nʼowukwey Betel?

Nʼowukwey Betel hope lhip toj ihichetʼa elh che malhyej iwoye, weihalha mʼak toj iwatlak ikalhi toj matche toj laha ihi. Tʼayhettshi toj letafwelej wichi toj ihi lhiptso toj tachumwetha.

¿Atsi nʼochumtes toj nʼoyenlhi toj ihi Nʼowukwe Betel?

Nʼoelh che ihuminche iwoyek tʼisiyake elh at che hope Nʼowukwe Betel wet ihichela nʼoelh toj ipayne. Olhamel otʼalhej ame che lewoye tajtso

¿Chi malhyej toj olhamel olesayen wet othate iyhaj nʼolhomtes mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen?

Olhamel oyenlhi mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen toj inuʼpe setecientos nʼolhomtes toj wʼenhahiche. ¿Atsi toj tamenej toj matche toj olhamel olhaikhajyenej toj owoye tajtso

¿Atsi toj iwo haya nʼochumet toj olhamel owoye toj iʼpe nilhok honhat?

¿Chi malhyej wichi toj yen lhometa Heowa malhnhiyejtʼa iwoye iyhaj religiones toj ichumyenlhi chinaj tʼoj?

¿Atsi toj tamenej wet chi malhyej toj olhamel oyenwetha Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼetes?

Alechufwenej iyhaj mʼayhay toj talhejla hupuy toj wujitʼa che matche toj isis tachʼote olhamel oka congregaciones.

¿Atsi toj iwoyek nawoye hopkhilak natʼuye Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

Wichi toj Yen Lhometa Heowa Lewʼet toj matche toj nʼolej lechʼohle wet matche toj nʼotʼuye iwujyen Dios. ¿Atsi mʼayhay toj nʼowoye hopkhilak nʼotʼuye Wichi toj Yen Lhometa Heowa Lewʼet?

¿Chi malhyej toj naisej libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

¿Ha lewatlak letetshanchʼoye mʼak toj lewatlak lehanej hopkhilak letʼayhettshi atafwnhayaj toj talho Biblia? Is che letʼisiyake libros lewʼet toj ihi Wichi toj Yen Lhometa heowa Lewʼet

¿Atsi toj lewʼenla lhip toj ihi internet toj lewuk olhamel?

Iwoyek letʼayhettsi toj alechufwenej olhamel otʼekahyajay wet hate iwoyek lewʼen lechulhyajay ayʼatshanhay toj talhejla Biblia.

¿Ha am lewohiyela Heowa lenech’ethayaj?

Heowa Dios matche toj aihumin, ¿Atsi len’ayij m’ak toj lhehi toj iwoyek len’alit toj let’uhlak lewoye lenech’ethayaj?