Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 13

Timoteo tʼupʼantehlak tachʼote wichi

Timoteo tʼupʼantehlak tachʼote wichi

Timoteo hope pʼante mamse toj lekajyaj ihi toj tachʼote wichi. Ihoye pʼante wujpe honhatil hopkhilak tachʼote iyhaj. Hop toj tamenej iseltej mʼayhay toj ihi pʼante lenʼayij. ¿Ha lehuminchek lehanej mʼak toj iyej pʼante?​...

Timoteo lako wet lakatela ichufwenej pʼante atsi toj hope Heowa

Timoteo ihi pʼante honhat toj lhey Listra toj lhaichiyhelit. Lewhay toj kamaj hanʼofwaj, lakatela Loida wet lako Eunice, lhamel ichufwen pʼante atsi toj hope Heowa. Talhe toj hanʼofwaj ihuminche pʼante che ichufwenej iyhaj hopkhilak itafwelej Heowa.

Toj Timoteo kamaj mamse, Pablo tayʼatshane pʼante che iwoyek yikche toj ihoye honhat elh hopkhilak iwo lhometayej Heowa. Timoteo yopʼantek: ‹¡Ohuminche!›. Lham wakʼalh pʼante che yikche Pablo wet tachʼote iyhaj.

 Timoteo yikche pʼante Pablo toj lhamel ihoye honhat toj lhey Tesalónica toj ihi Macedonia. Hopkhilak lhamel ihoye lhiptso tʼaschehcha pʼante toj inukwe nʼayij toj atojche wet toj paj yikche chalana. Toj lhamel yame honhattso, tachʼote pʼante wujpe wichi hopkhilak lhaichufwenejen atsi toj hope Heowa. Mat iche iyhaj wichi toj fwitses toj t’up’antehlak iwoyeje mʼak toj niʼisa lhamel. Toj malhyejtso Pablo wet Timoteo yikchʼoye pʼante wet ihoye elh honhat toj iwo lhometa.

Timoteo iseltej pʼante mʼayhay toj ihi lenʼayij

Toj tafwaytshi iyhaj meses, Pablo tʼalheje pʼante Timoteo toj is che yaple Tesalónica wet itetshan lepunfwas mʼak toj iyej lhamel. Toj yaple pʼante honhattso, is pʼante che hope nʼoelh toj matche toj letʼotle tʼun, hop toj wichi toj ihi iwoyeje pʼante Cristo lakawos mʼak toj niʼisa. Mat Timoteo ihoye pʼante hop toj yen lelhakliya lepunfwas toj ihi. Toj tapile Pablo ichaje pʼante mʼayhay toj isis toj lepunfwas iwoye. ¡Matche pʼante toj is mʼak toj lhamel ihi!

Timoteo tachumlhi pʼante toj lhayʼe Pablo wujpe nekchomis. Iche pʼante lewhay toj Pablo ilesayen lhomtes toj yome Timoteo toj hope elh toj tʼuhawetej che ichene lepunfwas hopkhilak tachʼote. Ihumin pʼante Heowa wet wichi.

¿Ha lehumnhen wichi wet lehuminchek letachʼote toj lhaichufwenej atsi toj hope Heowa?​... Che lewoye tajtso ihichela wujpe mʼayhay toj isis toj ihi hanʼayij toj leseltej, hate iwoye pʼante Timoteo.